Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services divers d'ing╚nierie

2022/S 226-650115  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Varsovie: Services divers d'ing╚nierie 2022/S 226-650115 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Num╚ro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Kaczmarek Courriel: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.wody.gov.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐWykonanie bie??cej konserwacji i utrzymania w█d w obszarze dzia?ania Zarz?du Zlewni w Gorzowie Wlkp.ţ Num╚ro de r╚f╚rence: PO.ROZ.2810.16.2022
II.1.2) Code CPV principal 71330000 Services divers d'ing╚nierie
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 11 Cieki na terenie NW Grodzisk Wlkp. ˝ Kana? P█?nocny Obry, Struga Kamieniecka, R█w Grodziski
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 R╚alisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Cieki na terenie NW Grodzisk Wlkp. ˝ Kana? P█?nocny Obry, Struga Kamieniecka, R█w Grodziski
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Okre?lenie przedmiotu i zakresu zam█wienia: Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi - prac konserwacyjnych na ciekach na terenie NW Nowy Tomy?l w wojew█dztwie Wielkopolskim tj.: ´ Kana? P█?nocny Obry w km 0+000 ˝ 55+200, gm. Wolsztyn, Rakoniewice, Wielichowo, Kamieniec, ´ Struga Kamieniecka w km 0+000 ˝ 13+700 gm. Kamieniec, Grodzisk Wlkp. ´ R█w Grodziski w km 0+000 ˝ 7+034 gm. Grodzisk Wlkp., Zakres rob█t obejmuje mechaniczne wykaszanie skarp i dna ciek█w (wraz z mechanicznym wygrabienie wykoszonych porost█w na g█r? skarpy cieku), odcinkowe mechaniczne hakowanie dna ciek█w, r?czne ?cinanie i karczowanie krzak█w z utylizacja poprzez r?bak, usuwanie zator█w. Wygrabiona ro?linno?? oraz materia? z hakowania powinien zosta? r█wno roz?cielony na g█rze skarpy cieku. ??czna d?ugo?? na jakiej prowadzone b?d? wykonywane roboty wynosi 75,934 km. Szczeg█?owy zakres rob█t zawiera ksi??ka przedmiar█w stanowi?ca za??cznik. Oferenci zobowi?zani s? do zapoznania si? z przedmiotem zam█wienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich koszt█w zwi?zanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych (dojazd, organizacja placu budowy itp.). Wykonawca zobowi?zany jest powiadomi? z wyprzedzeniem min. 7 dniowym w?a?cicieli grunt█w przyleg?ych do cieku o planowanym terminie rozpocz?cia rob█t oraz uzgodni? ewentualne warunki wej?cia na dzia?ki. Wykonawca zobowi?zany jest do przywr█cenia stanu pierwotnego dr█g wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac oraz do naprawienia ewentualnych uszkodze? element█w technicznych (faszyna, skarpy, budowle) oraz do pokrycia szk█d wyrz?dzonych osobom trzecim powsta?ych w konsekwencji prowadzonych rob█t.
   2.  Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do istotnych cech przedmiotu zam█wienia. Cel i zakres prac utrzymaniowych: zadanie polega na wykonaniu bie??cej konserwacji ciek█w w celu utrzymania i zachowania ich przepustowo?ci - przede wszystkim ochrony grunt█w przyleg?ych do ciek█w przed podtopieniami. Standardy jako?ciowe zawarte w opisie przedmiotu zam█wienia odnosz? si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, a dotycz? prac konserwacyjnych na ciekach polegaj?cych na: - mechanicznym wykoszeniu skarp i dna cieku na okre?lonej d?ugo?ci, z porost█w g?stego twardego i mi?kkiego (wraz z mechanicznym wygrabienie wykoszonych porost█w na g█r? skarpy cieku), - odcinkowe hakowaniu dna przy zaro?ni?ciu powierzchni lustra wody ponad 60%, - r?czne ?cinanie i karczowanie krzak█w z utylizacja poprzez r?bak, - usuwanie zator█w. Zgodnie z dokumentacj? SWZ
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 16/08/2022 Fin: 22/11/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 136-389976
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : 11
Lot n : 11 Intitul╚:
Cz??? 11 Cieki na terenie NW Grodzisk Wlkp. ˝ Kana? P█?nocny Obry, Struga Kamieniecka, R█w Grodziski
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
06/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Sp█?ka Wodna Melioracji Nizin Obrza?skich Ville: Bonikowo Code NUTS: PL418 Pozna?ski Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 481 123.51 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zam█wienia r█wnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przes?ana za pomoc? ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub specyfikacji warunk█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunk█w zam█wienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71330000 Services divers d'ing╚nierie
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 R╚alisation et entretien d'espaces verts
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Cieki na terenie NW Grodzisk Wlkp. ˝ Kana? P█?nocny Obry, Struga Kamieniecka, R█w Grodziski
VII.1.4) Description des prestations:
Okre?lenie przedmiotu i zakresu zam█wienia: Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi - prac konserwacyjnych na ciekach na terenie NW Nowy Tomy?l w wojew█dztwie Wielkopolskim tj.: ´ Kana? P█?nocny Obry w km 0+000 ˝ 55+200, gm. Wolsztyn, Rakoniewice, Wielichowo, Kamieniec, ´ Struga Kamieniecka w km 0+000 ˝ 13+700 gm. Kamieniec, Grodzisk Wlkp. ´ R█w Grodziski w km 0+000 ˝ 7+034 gm. Grodzisk Wlkp., Zakres rob█t obejmuje mechaniczne wykaszanie skarp i dna ciek█w (wraz z mechanicznym wygrabienie wykoszonych porost█w na g█r? skarpy cieku), odcinkowe mechaniczne hakowanie dna ciek█w, r?czne ?cinanie i karczowanie krzak█w z utylizacja poprzez r?bak, usuwanie zator█w. Wygrabiona ro?linno?? oraz materia? z hakowania powinien zosta? r█wno roz?cielony na g█rze skarpy cieku. ??czna d?ugo?? na jakiej prowadzone b?d? wykonywane roboty wynosi 75,934 km. Szczeg█?owy zakres rob█t zawiera ksi??ka przedmiar█w stanowi?ca za??cznik. Oferenci zobowi?zani s? do zapoznania si? z przedmiotem zam█wienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich koszt█w zwi?zanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych (dojazd, organizacja placu budowy itp.). Wykonawca zobowi?zany jest powiadomi? z wyprzedzeniem min. 7 dniowym w?a?cicieli grunt█w przyleg?ych do cieku o planowanym terminie rozpocz?cia rob█t oraz uzgodni? ewentualne warunki wej?cia na dzia?ki. Wykonawca zobowi?zany jest do przywr█cenia stanu pierwotnego dr█g wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac oraz do naprawienia ewentualnych uszkodze? element█w technicznych (faszyna, skarpy, budowle) oraz do pokrycia szk█d wyrz?dzonych osobom trzecim powsta?ych w konsekwencji prowadzonych rob█t.
   2.  Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do istotnych cech przedmiotu zam█wienia. Cel i zakres prac utrzymaniowych: zadanie polega na wykonaniu bie??cej konserwacji ciek█w w celu utrzymania i zachowania ich przepustowo?ci - przede wszystkim ochrony grunt█w przyleg?ych do ciek█w przed podtopieniami. Standardy jako?ciowe zawarte w opisie przedmiotu zam█wienia odnosz? si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, a dotycz? prac konserwacyjnych na ciekach polegaj?cych na: - mechanicznym wykoszeniu skarp i dna cieku na okre?lonej d?ugo?ci, z porost█w g?stego twardego i mi?kkiego (wraz z mechanicznym wygrabienie wykoszonych porost█w na g█r? skarpy cieku), - odcinkowe hakowaniu dna przy zaro?ni?ciu powierzchni lustra wody ponad 60%, - r?czne ?cinanie i karczowanie krzak█w z utylizacja poprzez r?bak, - usuwanie zator█w. Zgodnie z dokumentacj? SWZ
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 16/08/2022 Fin: 22/11/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 481 123.51 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Sp█?ka Wodna Melioracji Nizin Obrza?skich Ville: Bonikowo Code NUTS: PL418 Pozna?ski Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP oraz 51 ust. 6 w zw. 511 ust.2 pkt 5 Umowy, a tak?e w w oparciu o Protok█? konieczno?ci 01/2022 z dnia 08.11.2022r. wykonania rob█t zamiennych, Strony ustali?y nast?puj?ce zmiany w Umowie :
   1.  W ▀ 1 ust. 2 Umowy dodaje si? lit. d w nast?puj?cym brzmieniu: Đ d) Kosztorys prace zamienne"
   2.  ▀ 2 ust. 1 tiret 3 Umowy otrzymuje brzmienie: Đ- termin zako?czenia prac: 06.12.2022 r."
   3.  ▀ 3 ust. 1 i 2 Umowy otrzymuj? brzmienie: Đ1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy okre?la si? na kwot? netto: 525 399,51 z?, plus podatek VAT 8% w wysoko?ci 42 031,97 z?, co daje kwot? brutto: 567 431,48 z? (s?ownie: pi??set sze??dziesi?t siedem tysi?cy czterysta trzydzie?ci jeden z?otych 48/100) i zosta?o ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego z?o?onego przez Wykonawc? w toku postepowania o udzielenia zam█wienia publicznego oraz na podstawie Protoko?u konieczno?ci 01/2022 z dnia 08.11.2022 r.
   2.  Wysoko?? wynagrodzenia, okre?lona w ust. 1, wynika z kosztorysu ofertowego uproszczonego oraz Kosztorysu prac zamiennych.
   4.  W ▀ 15 ust. 10 Umowy dodaje si? lit. f i g w nast?puj?cym brzmieniu : f) Za??cznik nr 6 ˇ Protok█? konieczno?ci 01/2022 z dnia 08.11.2022 r., g) Za??cznik nr 7 ˇ Kosztorys prace zamienne."
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
W zwi?zku z pismem Wykonawcy znak RZSW-06-55-2022 z dnia 03.10.2022 r. informuj?cego o utrudnieniach w realizacji zadania polegaj?cego na koszeniu dna i skarp ciek6w, a tak?e odcinkowym hakowaniu dna oraz usuwaniu z-akrzacze? zgodnie z zakresem robot okre?lonym w kosztorysach umownych, ze wzgl?du na wyst?powanie odcink█w na ciekach gdzie (zgodnie z tabel? poni?ej) ro?nie obustronnie kukurydza z przeznaczeniem na zbi█r ziarna, kt█ry odbywa si? od po?owy listopada do pocz?tku grudnia co uniemo?liwia wykonanie konserwacji w umownym terminie tj. do 15.11.2022 r. ze wzgl?du na nie wyra?enie zgody w?a?cicieli na przejazd pa rosn?cej kukurydzy przed jej zbiorami. Wy?ej opisane utrudnienia r█wniej cz??ciowo ju? udokumentowano wpisami w ĐDzienniku realizacji zadania" dla skontrolowanych pr?dzej odcink█w gdzie prowadzone byty prace konserwacyjne, dodatkowo w dniu 13.10.2022 r. przeprowadzono wizje terenowa w celu potwierdzenia zaistnia?ej sytuacji na pozosta?ych.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 481 123.51 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 525 399.51 PLN ĐWykonanie bie??cej konserwacji i utrzymania w█d w obszarze dzia?ania Zarz?du Zlewni w Gorzowie Wlkp.ţ 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71330000 - Services divers d'ingÚnierie 
77310000 - RÚalisation et entretien d'espaces verts