Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services divers d'ingÈnierie

2022/S 130-370349  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Varsovie: Services divers d'ingÈnierie 2022/S 130-370349 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59a Ville: Warszawa Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 00-848 Pays: Pologne Courriel: justyna.szawelska@wody.gov.pl TÈlÈphone: +48 655476130 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://wroclaw.wody.gov.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://wroclaw.wody.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑPrace eksploatacyjne w latach 2022 - 2025 w Zarz?dzie Zlewni w Lesznieî woj. wielkopolskie, woj. dolno?l?skie, woj. lubuskie NumÈro de rÈfÈrence: WR.ROZ.2810.29.2022
II.1.2) Code CPV principal 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
ÑPrace eksploatacyjne w latach 2022 - 2025 w Zarz?dzie Zlewni w Lesznieî woj. wielkopolskie, woj. dolno?l?skie, woj. lubuskie SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAM"WIENIA /WYKAZY URZ?DZE?, ZAKRESY PRAC, PRZEDMIARY oraz MAPA/. Przedmiotem zamÛwienia jest obs?uga, konserwacja, utrzymanie sprawno?ci urz?dze?, utrzymanie porz?dku w obr?bie obiektÛw, eksploatacja zgodnie z instrukcjami.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 020 846.84 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz.
   1.  Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w GÛrze
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
 - powiat gÛrowski
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 1 - Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w GÛrze - powiat gÛrowski ZamÛwienie obejmuje obs?ug?, konserwacj?, utrzymanie sprawno?ci urz?dze?, utrzymanie porz?dku w obr?bie budowli, eksploatacj? zgodnie z instrukcj? 10 jazÛw oraz przegl?dy, sukcesywnie co 6 miesi?cy, 99 budowli wa?owych wraz z pracami interwencyjnymi.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: sta? pracy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
cz??? 2 - Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
 - powiat gÛrowski, powiat trzebnicki
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 2 - Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie - powiat gÛrowski, powiat trzebnicki ZamÛwienie obejmuje obs?ug?, konserwacj?, utrzymanie sprawno?ci urz?dze?, utrzymanie porz?dku w obr?bie budowli, eksploatacj? zgodnie z instrukcj? 14 jazÛw oraz przegl?dy, sukcesywnie co 6 miesi?cy, 121 budowli wa?owych wraz z pracami interwencyjnymi.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: sta? pracy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz.
   3.  Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Lesznie
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code NUTS: PL43 Lubuskie Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
 - powiat leszczy?ski, powiat gosty?ski, powiat wschowski, powiat gÛrowski
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 3 - Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Lesznie - powiat leszczy?ski, powiat gosty?ski, powiat wschowski, powiat gÛrowski ZamÛwienie obejmuje obs?ug?, konserwacj?, utrzymanie sprawno?ci urz?dze?, utrzymanie porz?dku w obr?bie budowli, eksploatacj? zgodnie z instrukcj? 17 jazÛw oraz przegl?dy, sukcesywnie co 6 miesi?cy, 75 budowli wa?owych wraz z pracami interwencyjnymi.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: sta? pracy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz.
   4.  Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Miliczu
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
 - powiat trzebnicki, powiat ostrowski, powiat milicki
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 4 - Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Miliczu - powiat trzebnicki, powiat ostrowski, powiat milicki ZamÛwienie obejmuje obs?ug?, konserwacj?, utrzymanie sprawno?ci urz?dze?, utrzymanie porz?dku w obr?bie budowli, eksploatacj? zgodnie z instrukcj? 56 jazÛw oraz przegl?dy, sukcesywnie co 6 miesi?cy, 73 budowli wa?owych wraz z pracami interwencyjnymi.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: sta? pracy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz.
   5.  Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Ostrzeszowie
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exÈcution:
ñ powiat ostrowski, powiat ostrzeszowski
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 5 - Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Ostrzeszowie ñ powiat ostrowski, powiat ostrzeszowski ZamÛwienie obejmuje obs?ug?, konserwacj?, utrzymanie sprawno?ci urz?dze?, utrzymanie porz?dku w obr?bie budowli, eksploatacj? zgodnie z instrukcj? 14 jazÛw.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: sta? pracy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz.
   6.  Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Rawiczu
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exÈcution:
 - powiat rawicki, powiat gosty?ski
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 6 - Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Rawiczu - powiat rawicki, powiat gosty?ski ZamÛwienie obejmuje obs?ug?, konserwacj?, utrzymanie sprawno?ci urz?dze?, utrzymanie porz?dku w obr?bie budowli, eksploatacj? zgodnie z instrukcj? 9 jazÛw oraz przegl?dy, sukcesywnie co 6 miesi?cy, 55 budowli wa?owych wraz z pracami interwencyjnymi.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: sta? pracy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz.
   7.  Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
 - powiat gÛrowski, powiat trzebnicki
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 7 - Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy - powiat gÛrowski, powiat trzebnicki ZamÛwienie obejmuje obs?ug?, konserwacj?, utrzymanie sprawno?ci urz?dze?, utrzymanie porz?dku w obr?bie budowli, eksploatacj? zgodnie z instrukcj? 41 jazÛw oraz przegl?dy, sukcesywnie co 6 miesi?cy, 117 budowli wa?owych wraz z pracami interwencyjnymi.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: sta? pracy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz.
   8.  Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
 - powiat gÛrowski, powiat trzebnicki
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 8 - Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie - powiat gÛrowski, powiat trzebnicki ZamÛwienie dotyczy 3 pompowni W?sosz, Chodlewo, Garbce i obejmuje obs?ug?, konserwacj?, utrzymanie sprawno?ci urz?dze?, utrzymanie porz?dku w obr?bie pompowni i w pomieszczeniach, eksploatacj? zgodnie z instrukcj? eksploatacji, prowadzenie dziennika pracy pompowni, sterowanie poziomem wody w zbiorniku, kontrol? instalacji i linii elektrycznej, wykonywanie drobnych napraw.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: sta? pracy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz.
   9.  Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Lesznie
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
 - powiat leszczy?ski, powiat gosty?ski, powiat gÛrowski
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 9 - Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Lesznie - powiat leszczy?ski, powiat gosty?ski, powiat gÛrowski ZamÛwienie dotyczy 4 pompowni Janiszewo, Tarnowa ??ka, ChrÛ?cina, Rados?aw i obejmuje obs?ug?, konserwacj?, utrzymanie sprawno?ci urz?dze?, utrzymanie porz?dku w obr?bie pompowni i w pomieszczeniach, eksploatacj? zgodnie z instrukcj? eksploatacji, prowadzenie dziennika pracy pompowni, sterowanie poziomem wody w zbiorniku, kontrol? instalacji i linii elektrycznej, wykonywanie drobnych napraw.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: sta? pracy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz. 10. Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Miliczu
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
 - powiat trzebnicki
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 10 - Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Miliczu - powiat trzebnicki ZamÛwienie dotyczy 1 pompowni Osiek i obejmuje obs?ug?, konserwacj?, utrzymanie sprawno?ci urz?dze?, utrzymanie porz?dku w obr?bie pompowni i w pomieszczeniach, eksploatacj? zgodnie z instrukcj? eksploatacji, prowadzenie dziennika pracy pompowni, sterowanie poziomem wody w zbiorniku, kontrol? instalacji i linii elektrycznej, wykonywanie drobnych napraw.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: sta? pracy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz. 11. Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Rawiczu
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exÈcution:
 - powiat rawicki
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 11 - Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Rawiczu - powiat rawicki ZamÛwienie dotyczy 3 pompowni I?bice, Warszewo, Zakrzewo i obejmuje obs?ug?, konserwacj?, utrzymanie sprawno?ci urz?dze?, utrzymanie porz?dku w obr?bie pompowni i w pomieszczeniach, eksploatacj? zgodnie z instrukcj? eksploatacji, prowadzenie dziennika pracy pompowni, sterowanie poziomem wody w zbiorniku, kontrol? instalacji i linii elektrycznej, wykonywanie drobnych napraw.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: sta? pracy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz. 12. Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
 - powiat gÛrowski, powiat trzebnicki
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 12 - Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy - powiat gÛrowski, powiat trzebnicki ZamÛwienie dotyczy 4 pompowni K?dzie, Kamie? GÛrowski, BarkÛwko, Lubiel i obejmuje obs?ug?, konserwacj?, utrzymanie sprawno?ci urz?dze?, utrzymanie porz?dku w obr?bie pompowni i w pomieszczeniach, eksploatacj? zgodnie z instrukcj? eksploatacji, prowadzenie dziennika pracy pompowni, sterowanie poziomem wody w zbiorniku, kontrol? instalacji i linii elektrycznej, wykonywanie drobnych napraw.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: sta? pracy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz. 13. Eksploatacja zbiornika wodnego Rydzyna w Nadzorze Wodnym w Lesznie
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exÈcution:
 - powiat leszczy?ski
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 13 - Eksploatacja zbiornika wodnego Rydzyna w Nadzorze Wodnym w Lesznie - powiat leszczy?ski ZamÛwienie obejmuje przegl?d, dozÛr i obs?ug? obiektu zgodnie z instrukcj? eksploatacji i gospodarowania wod?, sterowanie poziomem wody w zbiorniku, prowadzenie ksi??ki utrzymania i eksploatacji zbiornika oraz dziennika gospodarowania wod?, wykoszenie ro?linno?ci w obr?bie budowli zbiornika, utrzymanie porz?dku i ?adu estetycznego na terenie zbiornika.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: sta? pracy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz. 14. Eksploatacja zbiornika wodnego Rycze? w Nadzorze Wodnym w GÛrze
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
 - powiat gÛrowski
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 14 - Eksploatacja zbiornika wodnego Rycze? w Nadzorze Wodnym w GÛrze - powiat gÛrowski ZamÛwienie obejmuje przegl?d, dozÛr i obs?ug? obiektu zgodnie z instrukcj? eksploatacji i gospodarowania wod?, sterowanie poziomem wody w zbiorniku, prowadzenie ksi??ki utrzymania i eksploatacji zbiornika oraz dziennika gospodarowania wod?, wykoszenie ro?linno?ci na obwa?owaniach zbiornika, doprowadzalniku i odcinku uj?ciowym cieku Dziczek, utrzymanie porz?dku i ?adu estetycznego na terenie zbiornika.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: sta? pracy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz. 15. Eksploatacja zbiornika wodnego Kobyla GÛra w Nadzorze Wodnym w Ostrzeszowie
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exÈcution:
 - powiat ostrzeszowski
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 15 - Eksploatacja zbiornika wodnego Kobyla GÛra w Nadzorze Wodnym w Ostrzeszowie - powiat ostrzeszowski ZamÛwienie obejmuje przegl?d, dozÛr i obs?ug? obiektu zgodnie z instrukcj? eksploatacji i gospodarowania wod?, sterowanie poziomem wody w zbiorniku, prowadzenie ksi??ki utrzymania i eksploatacji zbiornika oraz dziennika gospodarowania wod?, wykoszenie ro?linno?ci na zaporze, odp?ywie i rowie odsi?kowym, utrzymanie porz?dku i ?adu estetycznego na terenie zbiornika.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: sta? pracy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 077-210168
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NrWR.ROZ.2810.29.2022
Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz.
   1.  Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w GÛrze
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hydrowodkan Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Zodiakowa 15 Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-244 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 115 764.65 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 104 477.79 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NrWR.ROZ.2810.29.2022
Lot n : 2 IntitulÈ:
cz??? 2 - Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Jerzy Chudzik Adresse postale: Zaorle 30 Ville: Pakos?aw Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 63-920 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 159 679.38 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 106 120.02 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NrWR.ROZ.2810.29.2022
Lot n : 3 IntitulÈ:
Cz.
   3.  Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Lesznie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hydrowodkan Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Zodiakowa 15 Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-244 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 139 637.49 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 118 308.55 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NrWR.ROZ.2810.29.2022
Lot n : 4 IntitulÈ:
Cz.
   4.  Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Miliczu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hydrowodkan Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Zodiakowa 15 Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-244 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 381 472.29 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 272 341.03 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NrWR.ROZ.2810.29.2022
Lot n : 5 IntitulÈ:
Cz.
   5.  Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Ostrzeszowie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANNA JANY ZAK?AD US?UGOWY ÑPROMELî Adresse postale: ul. OSTROWSKA 62 Ville: PRZYGODZICE Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 63-421 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 84 596.42 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 41 520.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NrWR.ROZ.2810.29.2022
Lot n : 6 IntitulÈ:
Cz.
   6.  Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Rawiczu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Jerzy Chudzik Adresse postale: Zaorle 30 Ville: Pakos?aw Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 63-920 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 84 086.43 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 63 144.88 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NrWR.ROZ.2810.29.2022
Lot n : 7 IntitulÈ:
Cz.
   7.  Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wa?owych w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHU Roman Nowostawski Adresse postale: ul. Ja?minowa 5 Ville: Wszewilki Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 56-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 304 330.17 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 216 527.89 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NrWR.ROZ.2810.29.2022
Lot n : 8 IntitulÈ:
Cz.
   8.  Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Jerzy Chudzik Adresse postale: Zaorle 30 Ville: Pakos?aw Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 63-920 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 90 650.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 70 260.42 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NrWR.ROZ.2810.29.2022
Lot n : 9 IntitulÈ:
Cz.
   9.  Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Lesznie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hydrowodkan Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Zodiakowa 15 Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-244 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 120 850.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 111 729.93 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NrWR.ROZ.2810.29.2022
Lot n : 10 IntitulÈ:
Cz. 10. Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Miliczu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Jerzy Chudzik Adresse postale: Zaorle 30 Ville: Pakos?aw Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 63-920 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 30 210.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 24 753.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NrWR.ROZ.2810.29.2022
Lot n : 11 IntitulÈ:
Cz. 11. Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Rawiczu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Jerzy Chudzik Adresse postale: Zaorle 30 Ville: Pakos?aw Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 63-920 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 90 650.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 70 260.42 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NrWR.ROZ.2810.29.2022
Lot n : 12 IntitulÈ:
Cz. 12. Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Jerzy Chudzik Adresse postale: Zaorle 30 Ville: Pakos?aw Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 63-920 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 120 850.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 93 014.02 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NrWR.ROZ.2810.29.2022
Lot n : 13 IntitulÈ:
Cz. 13. Eksploatacja zbiornika wodnego Rydzyna w Nadzorze Wodnym w Lesznie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Jerzy Chudzik Adresse postale: Zaorle 30 Ville: Pakos?aw Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 63-920 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 107 470.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 83 912.57 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NrWR.ROZ.2810.29.2022
Lot n : 14 IntitulÈ:
Cz. 14. Eksploatacja zbiornika wodnego Rycze? w Nadzorze Wodnym w GÛrze
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Jerzy Chudzik Adresse postale: Zaorle 30 Ville: Pakos?aw Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 63-920 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 71 780.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 56 608.33 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NrWR.ROZ.2810.29.2022
Lot n : 15 IntitulÈ:
Cz. 15. Eksploatacja zbiornika wodnego Kobyla GÛra w Nadzorze Wodnym w Ostrzeszowie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANNA JANY ZAK?AD US?UGOWY ÑPROMELî Adresse postale: D?BNICA ul. OSTROWSKA 62 Ville: PRZYGODZICE Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 63-421 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 118 820.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 69 049.93 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Informacja dotycz?ca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÑRODOî, informuj?, ?e: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzib? w Warszawie przy ul. ?elaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16; b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP mo?liwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamÛwienia publicznego oznaczonego numerem post?powania WR.ROZ.2810.29.2022 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d? osoby lub podmioty, ktÛrym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych; e) Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych, przez okres 4 lat licz?c od ko?ca roku kalendarzowego, w ktÛrym zako?czono post?powanie o udzielenie zamÛwienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy; f) obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj? z ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d? podejmowane w sposÛb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. h) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupe?nienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupe?nienia nie mo?e skutkowa? zmian? wyniku post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego ani zmian? postanowie? umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych oraz nie mo?e narusza? integralno?ci protoko?u oraz jego za??cznikÛw); na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa?ne wzgl?dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa?stwa cz?onkowskiego); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaj? Pa?stwo, ?e przetwarzanie danych osobowych Pa?stwa dotycz?cych narusza przepisy RODO i) nie przys?uguje Pa?stwu: w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktÛrym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy? podstaw? prawn? przetwarzania Pa?stwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. iod@wody.gov.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia rÛwnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. ?rodkami ochrony prawnej s?:
   1.  Odwo?anie.
   2.  Skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 513 ñ 578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579 ñ 590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biuro Odwo?a? Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/07/2022 Pologne-Varsovie: Services divers d'ingÈnierieType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71330000 - Services divers d'ingénierie