Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'Èlagage

2022/S 224-644496  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Varsovie: Services d'Èlagage 2022/S 224-644496 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Gospodarowania Nieruchomo?ciami w Dzielnicy MokotÛw m.st.Warszawy Adresse postale: 02-660 Warszawa, ul. Irysowa 19 pok. 21 sekretariat Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-660 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@zgnmokotow.waw.pl TÈlÈphone: +48 225493727 Fax: +48 225493737 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zgnmokotow.waw.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie us?ug w zakresie piel?gnacji drzewostanu i skupin krzewÛw oraz usuwania drzew i krzewÛw NumÈro de rÈfÈrence: TZ-PNU.260.3.2020
II.1.2) Code CPV principal 77211500 Services d'Èlagage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Rejon II - DOM Wisniowa i DOM Madali?skiego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211500 Services d'Èlagage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Teren DOM W?niowa i DOM Madali?skiego w Dzielnicy MokotÛw m. st. Warszawy
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

   1. 1. prze?wietlanie koron drzew i prace piel?gnacyjne w drzewostanie i skupinach krzewÛw,
   1. 2. zabezpieczanie miejsc obj?tych zagro?eniem i usuwanie zagro?e? tj. usuwanie powalonych drzew, konarÛw i ga??zi stwarzaj?cych zagro?enie dla ludzi i ich mienia z zabezpieczaniem uszkodze? (ran) w drzewach oraz usuwanie samosiewÛw i odrostÛw korzeniowych drzew,
   1. 3. wycinanie i karczowanie drzew i krzewÛw, na ktÛre ZGN w Dzielnicy MokotÛw m.st. Warszawy uzyska? decyzje zezwalaj?ce Marsza?ka WojewÛdztwa Mazowieckiego,
   1. 4. likwidacja pozosta?o?ci (masy drzewnej) po robotach w drzewostanie i krzewach oraz powsta?ych w wyniku zmiennych warunkÛw atmosferycznych (wiatry, opady),
   1. 5. inne niezb?dne prace ogrodnicze zlecane przez Zamawiaj?cego,
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 002-003160
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 2020/S 165-400898
Lot n : 2 IntitulÈ:
Wykonanie us?ug w zakresie piel?gnacji drzewostanu i skupin krzewÛw oraz usuwania drzew i krzewÛw
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
31/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Krzysztof Ciechomski EKO-KRYS NumÈro national d'identification: 5221237973 Adresse postale: ul. 19 Kwietnia 75 Ville: Raszyn Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-090 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 564 814.91 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77211500 Services d'Èlagage
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
VII.1.4) Description des prestations:
Wykonanie us?ug w zakresie piel?gnacji drzewostanu i skupin krzewÛw oraz usuwania drzew i krzewÛw na terenach m. st. Warszawy znajduj?cych si? w zarz?dzaniu Zak?adu Gospodarowania Nieruchomo?ciami w Dzielnicy MokotÛw. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera pkt. 3 specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 621 296.29 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Krzysztof Ciechomski EKO-KRYS NumÈro national d'identification: 5221237973 Adresse postale: 19 Kwietnia 75 Ville: Raszyn Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Code postal: 05-090 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zwiekszenie kwoty zamÛwienia do kwoty 671.000,00 z? brutto
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego post?powania o udzielenie zamÛwienia, je?eli konieczno?? zmiany umowy spowodowana jest okoliczno?ciami, ktÛrych zamawiaj?cy, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie mÛg? przewidzie?, o ile zmiana nie modyfikuje ogÛlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany ka?d? kolejn? zmian? nie przekracza 50% warto?ci pierwotnej umowy(?rodki uleg?y niemal ca?kowitemu wyczerpaniu, na skutek anomalii pogodowych powoduj?cych konieczno?? wykonania dodatkowych i nieprzewidzianych robÛt w zakresie piel?gnacji zieleni osiedlowej i wyrÛwnania nawierzchni nieutwardzonych zniszczonych przez powalone drzewa i wyrwane karpy oraz wykonania nasadze? zast?pczych, czego Zamawiaj?cy nie by? w stanie przewidzie? przy zawarciu umowy)
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 564 814.91 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 621 296.29 PLN Wykonanie us?ug w zakresie piel?gnacji drzewostanu i skupin krzewÛw oraz usuwania drzew i krzewÛw 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77211500 - Services d'élagage