Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 22/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'enl╦vement des mauvaises herbes

2023/S 97-303317  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Varsovie: Services d'enl╦vement des mauvaises herbes 2023/S 097-303317 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Operator Gazoci?g█w Przesy?owych GAZ-SYSTEM S.A.
Adresse postale: ul. Mszczonowska 4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-337 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika ?ukawska (GAZ-SYSTEM\monika.lukawska) Courriel: monika.lukawska@gaz-system.pl T╚l╚phone: +48 222201358 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gaz-system.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.gaz-system.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
R?czne usuni?cie inwazyjnych gatunk█w ro?lin z siedlisk wydmowych w pasie przybrze?nym pomi?dzy falochronem centralnym, a falochronem os?onowym dla portu zewn?trznego Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ?winouj?ciu. Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/2023/04/0045/PR
II.1.2) Code CPV principal 77312000 Services d'enl╦vement des mauvaises herbes
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
R?czne usuni?cie inwazyjnych gatunk█w ro?lin z siedlisk wydmowych w pasie przybrze?nym pomi?dzy falochronem centralnym, a falochronem os?onowym dla portu zewn?trznego Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ?winouj?ciu. Szczeg█?owy opis przedmiotu Zam█wienia zawieraj?: Za??cznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu Zam█wienia oraz Za??cznik nr 2 do SWZ ˝ wz█r umowy.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77312000 Services d'enl╦vement des mauvaises herbes
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Terminal regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ?winouj?ciu.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zam█wienia jest r?czne usuni?cie inwazyjnych gatunk█w ro?lin z siedlisk wydmowych w pasie przybrze?nym pomi?dzy falochronem centralnym, a falochronem os?onowym dla portu zewn?trznego Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ?winouj?ciu. Szczeg█?owy opis przedmiotu Zam█wienia zawieraj?: Za??cznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu Zam█wienia oraz Za??cznik nr 2 do SWZ ˝ wz█r umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 30/04/2025 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? dokonania wizji lokalnej przez Wykonawc█w, najp█?niej na 3 dni przed up?ywem terminu sk?adania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowi?zany jest, na co najmniej 2 dni przed zaproponowan? przez siebie dat? przeprowadzenia wizji lokalnej, wyst?pi? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog?
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie Zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy:
   1.  Nie podlegaj? wykluczeniu z Post?powania o udzielenie Zam█wienia na podstawie: 1) art. 108 ust. 1 Ustawy, z zastrze?eniem art. 393 ust. 4 Ustawy, 2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), 3) art. 5k ust. 1 Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014. W zwi?zku z zastosowaniem procedury, o kt█rej mowa w art. 139 Ustawy, Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia w postaci Jednolitego dokumentu. Z?o?enia tego o?wiadczenia Zamawiaj?cy b?dzie ??da? od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona. 1) Zamawiaj?cy nie dopuszcza sporz?dzania i przekazywania elektronicznej kopii Jednolitego dokumentu po?wiadczonego za zgodno?? z orygina?em. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia oraz poleganie na zasobach innych podmiot█w: 2) W przypadku oferty sk?adanej przez Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie Zam█wienia, wym█g z?o?enia Jednolitego dokumentu dotyczy ka?dego z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie Zam█wienia. Jednolity dokument dotycz?cy ka?dego z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie Zam█wienia musi zosta? z?o?ony, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te potwierdzaj? spe?nianie warunk█w udzia?u w Post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w Post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Je?eli Wykonawca powo?uje si? na zasoby innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w Post?powaniu oraz spe?niania, w zakresie w jakim Wykonawca powo?uje si? na ich zasoby, warunk█w udzia?u w Post?powaniu, sk?ada Jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiot█w. Jednolity dokument dotycz?cy ka?dego z podmiot█w, na kt█rych zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 118 Ustawy, musi zosta? z?o?ony, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie spe?niania ww warunk█w: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 Ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 2) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert? albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej (zgodnie z tre?ci? Za??cznika nr 4 do SWZ); 3) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatk█w lub op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatk█w lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 4) za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej plac█wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e przed up?ywem terminu sk?adania przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 6) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odno?nie do naruszenia obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 6, 8, 9, Ustawy (zgodnie z tre?ci? Za??cznika nr 4 do SWZ). 7) o?wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), b) art. 5k ust. 1 Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014,zgodnie z tre?ci? Za??cznika nr 4 do SWZ. 8) Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa powy?ej w: a) pkt 1 ˝ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie o kt█rym mowa w pkt 1, z zastrze?eniem art. 393 ust. 4 Ustawy. b) pkt 3-5 ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: ? nie naruszy? obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, ? nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury. 9) Dokument, o kt█rym mowa w pkt 8) lit. a) powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o kt█rych mowa w pkt 8) lit. b) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem. 10) Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 8), lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapis pkt 9) powy?ej stosuje si? odpowiednio. 11) Do podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 Ustawy maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy pkt 8)-10) stosuje si? odpowiednio. Uwaga: W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia brak podstaw wykluczenia musi zachodzi? wobec ka?dego z tych Wykonawc█w.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie Zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zam█wienie polegaj?ce na wykonywaniu i/lub nadzorowaniu prac realizowanych na terenach obszar█w chronionych stanowi?cych formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916) tj.: parki narodowe lub rezerwaty przyrody lub parki krajobrazowe lub obszary chronionego krajobrazu lub obszary Natura 2000, etc. Podmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie spe?niania ww. warunk█w: Wykaz zam█wie? wykonanych w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, spe?niaj?cych warunek okre?lony w Rozdziale X ust.2 SWZ (zgodnie z tre?ci? Za??cznika nr 5 do SWZ).
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
 
1.Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci:10 000 PLN ( s?ownie dziesi?? tysi?cy z?otych).2. Wadium wnosi si? przed up?ywem terminu sk?adania ofert zgodnie z warunkami okre?lonymi w Rozdziale XIII SWZ.
   2. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia Zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci i formie okre?lonej w Rozdziale XXI SWZ.
   3.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, jest obowi?zany dostarczy? Zamawiaj?cemu w oryginale albo w kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em nast?puj?ce dokumenty: Polis? potwierdzaj?c? posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci i posiadanego mienia (OC) spe?niaj?ce minimalne wymagania Zamawiaj?cego, okre?lone w ▀15 ust. 1 za??cznika nr 2 do SWZ- Wzorze Umowy.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Forma prawna, jak? musi przyj?? grupa wykonawc█w, kt█rej zostanie udzielone zam█wienie. Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie przedmiotowego Zam█wienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania w Post?powaniu albo do reprezentowania w Post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie Zam█wienia. W przypadku wsp█lnego ubiegania si? Wykonawc█w o udzielenie Zam█wienia do oferty nale?y do??czy? dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika do reprezentowania ich w Post?powaniu o udzielenie Zam█wienia albo do reprezentowania w Post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie Zam█wienia. Je?eli oferta Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie Zam█wienia zostanie wybrana, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo ??dania przed zawarciem umowy w sprawie Zam█wienia przed?o?enia umowy reguluj?cej wsp█?prac? tych Wykonawc█w.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, jest obowi?zany dostarczy? Zamawiaj?cemu w oryginale albo w kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em nast?puj?ce dokumenty: Polis? potwierdzaj?c? posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci i posiadanego mienia (OC) spe?niaj?ce minimalne wymagania Zamawiaj?cego, okre?lone w ▀15 ust. 1 za??cznika nr 2 do SWZ- Wzorze Umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 22/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 19/09/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 22/06/2023 Heure locale: 11:00
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Warszawa Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/05/2023 R?czne usuni?cie inwazyjnych gatunk█w ro?lin z siedlisk wydmowych w pasie przybrze?nym pomi?dzy falochronem centralnym, a falochronem os?onowym dla portu zewn?trznego Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ?winouj?ciu. 22/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77312000 - Services d'enlŔvement des mauvaises herbes