Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'enseignement et de formation

2020/S 147-361774  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services d'enseignement et de formation 2020/S 147-361774 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Urz?d do Spraw Cudzoziemców Adresse postale: ul. Koszykowa 16 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-564 Pays: Pologne Courriel: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.udsc.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: https://bip.udsc.gov.pl/profil-nabywcy www.udsc.gov.pl https://bip.udsc.gov.pl/profil-nabywcy
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug edukacyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Urz?du do Spraw Cudzoziemców Numéro de référence: 7/US?UGI EDUKACYJNE-WARSZAWA/US/20
II.1.2) Code CPV principal 80000000 Services d'enseignement et de formation
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug edukacyjnych obejmuj?cych nauczanie j?zyka polskiego jako obcego na poziomach od A1 do B1 na terenie Warszawy doros?ych cudzoziemców korzystaj?cych ze ?wiadczenia pieni??nego na pokrycie we w?asnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca b?dzie odpowiedzialny równie za: - zapewnienie profesjonalnej opieki nad dzie?mi, których rodzice b?d ucz?szcza na kursy j?zyka polskiego, - organizacj wyj??/wycieczek zwi?zanych z materia?em przerabianym na zaj?ciach dla uczestników kursów. Ponadto w ramach us?ugi Wykonawca b?dzie zobowi?zany do opracowania, wydruku i dostarczenia wydrukowanych materia?ów dydaktycznych dla osób doros?ych, b?d?cych narz?dziem nauki j?zyka polskiego jako obcego, skierowanym dla osób ubiegaj?cych si o udzielenie ochrony mi?dzynarodowej i maj?cym na celu wspieranie kurów j?zykowych dla osób ?redniozaawansowanych, na poziomie A2 z elementami B1.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 910 750.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75121000 Services administratifs de l'enseignement 85312110 Services de crèches et garderies d'enfants 63511000 Organisation de voyages à forfait 79823000 Services d'impression et de livraison
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug edukacyjnych obejmuj?cych nauczanie j?zyka polskiego jako obcego na poziomach od A1 do B1 na terenie Warszawy doros?ych cudzoziemców korzystaj?cych ze ?wiadczenia pieni??nego na pokrycie we w?asnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca b?dzie odpowiedzialny równie za: - zapewnienie profesjonalnej opieki nad dzie?mi, których rodzice b?d ucz?szcza na kursy j?zyka polskiego, - organizacj wyj??/wycieczek zwi?zanych z materia?em przerabianym na zaj?ciach dla uczestników kursów. Ponadto w ramach us?ugi Wykonawca b?dzie zobowi?zany do opracowania, wydruku i dostarczenia wydrukowanych materia?ów dydaktycznych dla osób doros?ych, b?d?cych narz?dziem nauki j?zyka polskiego jako obcego, skierowanym dla osób ubiegaj?cych si o udzielenie ochrony mi?dzynarodowej i maj?cym na celu wspieranie kurów j?zykowych dla osób ?redniozaawansowanych, na poziomie A2 z elementami B1. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Za??czniku nr 1 do SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielania zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug, tj. nauczanie j?zyka polskiego jako obcego na poziomach od A1 do B1 na terenie Warszawy doros?ych cudzoziemców korzystaj?cych ze ?wiadczenia pieni??nego na pokrycie we w?asnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP, zapewnienie opieki nad dzie?mi, których rodzice b?d ucz?szcza na kursy; koordynacja kursów oraz nadzór metodyczny. Warto? szacunkowa zamówie planowanych do udzielenia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp wynosi 685 200,00 PLN netto. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych bezpo?rednie czynno?ci zwi?zane z realizacj umowy, w zakresie nauczania j?zyka polskiego, które b?d polega?y na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495), tj. nauczycieli prowadz?cych zaj?cia j?zykowe. Szczegó?owe wymagania odno?nie zatrudnienia osób na umow o prac zawarto w Istotnych postanowieniach umowy stanowi?cych Za??cznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert, w wysoko?ci 15 000,00 PLN (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych). Zamawiaj?cy przewiduje w trakcie oceny ofert zastosowanie "procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp (w pierwszej kolejno?ci dokona oceny z?o?onych ofert, a w nast?pnej kolejno?ci zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu). Szacunkowa warto? zamówienia podstawowego wynosi 910 750,00 PLN. Adres strony internetowej Zamawiaj?cego: www.udsc.gov.pl www.udsc.gov.pl
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie w ?wiadczeniu us?ug edukacyjnych na rzecz cudzoziemców / Pondération: 25 % Coût - Nom: Cena (koszt) jednej godziny lekcyjnej (45 minut) ?wiadczenia us?ug / Pondération: 50 % Coût - Nom: Cena (koszt) za 1 osob bior?c udzia w 1 wyj?ciu/wycieczce zwi?zanej z materia?em przerabianym na zaj?ciach / Pondération: 15 % Coût - Nom: Cena (koszt) opracowania, wydruku i dostarczenia materia?ów dydaktycznych do nauki polskiego jako obcego na poziomie A2 z elementami B1 / Pondération: 10 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Nr 8/1-2015/BK-FAMI "Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegaj?cych si o udzielenie ochrony mi?dzynarodowej w Polsce" wspó?finansowanego ze ?rodków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji
II.2.14) Informations complémentaires Niniejsze post?powanie prowadzone jest w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej dost?pnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej platform?. https://udsc.ezamawiajacy.pl
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 055-130710
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 972/UDSC/20 Intitulé:
?wiadczenie us?ug edukacyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Urz?du do Spraw Cudzoziemców
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Marcin Rydzewski Global School Ville: O?arów Mazowiecki Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 910 750.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 795 740.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i 5 pkt 1 ustawy Pzp.
   2.  Ofert stanowi: 1) elektroniczny formularz ofertowy (generowany automatycznie w zak?adce "Oferty" na platformie); formularz nale?y wype?ni zgodnie z instrukcj u?ytkownika znajduj?ca si na platformie; 2) kosztorys wraz z o?wiadczeniem Wykonawcy - sporz?dzony z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 3 do SIWZ.
   3.  Do oferty nale?y za??czy?: a) o?wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu (wg wzoru - Za??cznik nr 2 do SIWZ). Dokumenty potwierdzaj?ce informacje zawarte w o?wiadczeniu sk?adne s na pó?niejszym etapie; b) pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wyst?puj?cych wspólnie), o ile ofert sk?ada pe?nomocnik; c) zobowi?zanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale V pkt 3 - je?eli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w zakresie okre?lonym w rozdziale V pkt 4 - zgodnie z Za??cznikiem nr 5 do SIWZ; d) wykaz us?ug dot. kryterium "Do?wiadczenie w ?wiadczeniu us?ug edukacyjnych na rzecz cudzoziemców" - wzór wykazu us?ug stanowi Za??cznik nr 4 do SIWZ. Oferty nie zawieraj?ce tego dokumentu b?d podlega?y ocenie, a brak dokumentu b?dzie mia skutki jedynie w przypadku zastosowania kryterium oceny ofert; e) orygina gwarancji lub por?czenia, je?li wadium wnoszone jest w innej formie ni pieni?dz.
   4.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia warunek okre?lony w rozdz. V.
   1.  2 niniejszej SIWZ mog zosta spe?nione przez jednego Wykonawc lub ??cznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia.
   5.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. Wzór o?wiadczenia zostanie przekazany wraz z informacj o Wykonawcach, który z?o?yli oferty w post?powaniu.
   6.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 5 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; c) wykazu us?ug, wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adnia ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane wraz z za??czonymi dowodami okre?laj?cymi czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie.
   7.  W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 3, ??da przedstawienia dokumentów dotycz?cych tych podmiotów, tj.: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z CEiDG, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
63511000 - Organisation de voyages à forfait 
75121000 - Services administratifs de l'enseignement 
79823000 - Services d'impression et de livraison 
80000000 - Services d'enseignement et de formation 
85312110 - Services de crèches et garderies d'enfants