Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 10/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'enseignement et de formation

2020/S 147-361850  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
Pologne-Varsovie: Services d'enseignement et de formation

2020/S 147-361850

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 132-323920)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: G?ówny Urz?d Statystyczny
Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 208
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-925
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marzena Brzychcy
Courriel: m.brzychcy@stat.gov.pl
Téléphone: +48 226083600
Fax: +48 226083189 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.stat.gov.pl

www.stat.gov.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Organizacja i przeprowadzenie szkole dla administratorów bezpiecze?stwa i u?ytkowników.

Numéro de référence: 39/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2020

II.1.2)
Code CPV principal
80000000 Services d'enseignement et de formation

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiot zamówienia obejmuje organizacj i przeprowadzenie szkole dla administratorów bezpiecze?stwa i u?ytkowników, w ramach dwóch cz??ci:
   1.  cz?? nr 1 - ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3 (trzech) tematów szkole dla ??cznie 46 (czterdziestu sze?ciu) pracowników jednostek statystyki publicznej podleg?ych Prezesowi G?ównego Urz?du Statystycznego;
   2.  cz?? nr 2 - ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2 (dwóch) tematów szkole dla ??cznie 20 (dwudziestu) pracowników jednostek statystyki publicznej podleg?ych Prezesowi G?ównego Urz?du Statystycznego.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 132-323920

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe:

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy przewiduje stosowanie procedury okre?lonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych.
   2.  Klauzula spo?eczna dla cz??ci nr 1 i 2 - pkt
   3. 4 SIWZ. Zatrudnienie na umow o prac dla cz??ci nr 1 i 2 -
   3. 6 SIWZ.
   3.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego (cz??ci nr 1 i 2 pkt
   1. 16 SIWZ). Zasady zachowania poufno?ci danych i informacji zosta?y okre?lone dla cz??ci nr 1 i 2 w pkt
   1. 17 SIWZ.
   4.  Ofert nale?y z?o?y pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za po?rednictwem platformy dost?pnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl.
   5.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne; 6) dowodów potwierdzaj?cych spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie do?wiadczenia, okre?laj?cych czy wskazane w o?wiadczeniu, o którym mowa w pkt
   9. 1 SIWZ, us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   6.  Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt
   9. 9 i
   9. 10 SIWZ).
   7.  Wadium: cz?? nr 1: 2 500,00 PLN, cz?? nr 2: 1 700,00 PLN.
   8.  ZNWU: cz?? nr 1, cz?? nr 2 - 10 % warto?ci umowy z VAT.
   9.  Komunikacja mi?dzy Zam. a Wykon., pkt 10 SIWZ.

http://gus.ezamawiajacy.pl
Lire:


   1.  Zam. przewid. stosow. proced. okre?lonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   2.  Klauzula spo?. dla cz??ci nr 1 i 2 - pkt
   3. 4 SIWZ. Zatrud. na umow o prac dla cz??ci nr 1 i 2 -
   3. 6 SIWZ.
   3.  Klauzula infor. z art. 13 RODO (cz??ci nr 1 i 2 pkt
   1. 16 SIWZ). Zasady zachowania poufno?ci danych i informacji cz?? nr 1 i 2 - pkt
   1. 17 SIWZ.
   4.  Ofert nale?y z?o?y pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za po?rednictwem platformy dost?pnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl.
   5.  Zam. wykluczy Wyk. zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zam. przewiduje wykluczenie Wyk. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy. Zam. przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne; 6) dowodów potwierdzaj?cych spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie do?wiadczenia, okre?laj?cych czy wskazane w o?wiadczeniu, o którym mowa w pkt
   9. 1 SIWZ, us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   6.  Dok. podm. zagr., wspóln. (pkt
   9. 9 i
   9. 10 SIWZ).
   7.  Wadium: cz?? nr 1: 2 500,00 PLN, cz?? nr 2: 1 700,00 PLN.
   8.  ZNWU: cz?? nr 1 i nr 2 - 5 % warto?ci umowy z VAT.
   9.  Komunikacja mi?dzy Zam. a Wykon., pkt 10 SIWZ. 10. Zam. zastrzega, i mo?e uniewa?ni post?p., je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu UE, które Zam. zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia, nie zostan mu przyznane.

http://gus.ezamawiajacy.pl
VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
80000000 - Services d'enseignement et de formation