Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'entretien de matÈriel de tÈlÈcommunications

2024/S 12-031970  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Varsovie: Services d'entretien de matÈriel de tÈlÈcommunications 2024/S 012-031970 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Krzemie? Courriel: marta.krzemien@plk-sa.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.plk-sa.pl Adresse du profil díacheteur: www.plk-sa.pl
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug utrzymania centralek dy?urnego ruchu, rejestratorÛw rozmÛw oraz urz?dze? cyfrowej telefonicznej ??czno?ci dyspozytorskiej w latach 2024 ñ 2027 NumÈro de rÈfÈrence: PZ.293.1368.2023
II.1.2) Code CPV principal 50330000 Services d'entretien de matÈriel de tÈlÈcommunications
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc? us?ug utrzymania centralek dy?urnego ruchu, rejestratorÛw rozmÛw oraz urz?dze? cyfrowej telefonicznej ??czno?ci dyspozytorskiej w latach 2024 ñ 2027.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 50 115 114.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc? us?ug utrzymania centralek dy?urnego ruchu, rejestratorÛw rozmÛw oraz urz?dze? cyfrowej telefonicznej ??czno?ci dyspozytorskiej w latach 2024 ñ 2027.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.Zamawiaj?cemu przys?uguje prawo rozszerzenia zakresu Us?ug o us?ugi dodatkowe, uwzgl?dniaj?ce dodatkowe, bie??ce potrzeby Zamawiaj?cego (dalej: ÑPrawo Opcjiî). Zakres Prawa Opcji obejmuje wykonywanie us?ug zwi?zanych z przenoszeniem urz?dze? do nowych lokalizacji, rekonfiguracj? istniej?cych urz?dze? oraz wykonywanie dora?nych, czyli na ka?de ??danie Zamawiaj?cego, czynno?ci utrzymania dla radiowych pulpitÛw dy?urnego DGT3490.
   2.  Prawo Opcji mo?e zosta? wykorzystane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d? wi?kszej liczby zamÛwie? i b?dzie polega? na dokonywaniu poszczegÛlnych zamÛwie? na warunkach okre?lonych w Umowie. ??czna warto?? Prawa Opcji nie przekroczy: 1) w roku 2024 - 3,5 % warto?ci Wynagrodzenia za rok 2024, tj. kwoty: 418 292,00 z? netto, 2) w roku 2025 - 3,5% warto?ci Wynagrodzenia za rok 2025, tj. kwoty: 421 694,00 z? netto, 3) w roku 2026 - 3,5% warto?ci Wynagrodzenia za rok 2026, tj. kwoty: 423 804,50 z? netto, 4) w roku 2027 - 3,5% warto?ci Wynagrodzenia za rok 2027, tj. kwoty: 430 923,50 z? netto.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z Prawa Opcji w terminie wskazanym w ß 4 ust. 1 Us?ugi w ramach Prawa Opcji b?d? zrealizowane przez Wykonawc? w terminie wskazanym w ß 4 ust. 1 Umowy.
   4.  Us?ugi wykonywane w ramach Prawa Opcji realizowane b?d? na podstawie pisemnych zamÛwie? kierowanych przez Zamawiaj?cego do Wykonawcy z terminem realizacji uzgodnionym wspÛlnie z Wykonawc?, nie d?u?szym ni? do ko?ca roku kalendarzowego, w ktÛrym zosta?o wystawione zamÛwienie, z jednoczesnym dochowaniem terminÛw realizacji Us?ug w ramach Prawa Opcji wskazanych w Za??czniku nr 5 do Umowy.
   5.  W ramach Prawa Opcji obowi?zuj? stawki jednostkowe, okre?lone w zestawieniu cen jednostkowych stanowi?cym Za??cznik nr 7 i nr 12 do Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Niniejsze post?powania prowadzone by?o w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki. W tym trybie prowadzone s? negocjacje z jednym Wykonawc? i nie ma tu kryteriÛw oceny ofert dot. Sekcji II.2.5.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Uzasadnienie prawne wyboru trybu post?powania: Art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a - dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze - je?eli nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrÛw zamÛwienia; Art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b - dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn zwi?zanych z ochron? praw wy??cznych wynikaj?cych z odr?bnych przepisÛw - je?eli nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrÛw zamÛwienia; Uzasadnienie faktyczne wyboru trybu post?powania: Firma DGT Sp. z o.o. o?wiadczy?a, ?e nie udzieli?a autoryzacji innym firmom w zakresie ?wiadczenia us?ug serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego central telefonicznych DGT-IP R, rejestratorÛw rozmÛw NetCRR2 oraz urz?dze? cyfrowej telefonicznej ??czno?ci dyspozytorskiej. Jest jedynym wykonawc? posiadaj?cym jako producent urz?dze? wy??czno?? na produkcj? cz??ci zamiennych (pakietÛw) oraz oprogramowania w postaci kodÛw ?rÛd?owych. Na podstawie z?o?onego o?wiadczenia DGT Sp. z o.o. z dnia 9 maja 2023 r., Zamawiaj?cy stwierdza, ?e tylko ta firma posiada wiedz? i zaplecze techniczne, pozwalaj?ce wykona? przedmiotowe zamÛwienie na terenie ca?ego kraju. DGT Sp. z o.o. nie przekaza?a ?adnemu podmiotowi trzeciemu, w tym serwisom autoryzowanym, autorskiego prawa maj?tkowego do oprogramowania urz?dze? obj?tych ?wiadczeniem serwisowych us?ug pogwarancyjnych. Firma DGT Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za utrzymanie urz?dze? DGT-IP R, ktÛre s? w?asno?ci? Zamawiaj?cego, zarÛwno w okresie gwarancyjnym, jak i poza nim. DGT Sp. z o.o. jest producentem wymienionych urz?dze? i ?wiadczy us?ugi serwisowe pogwarancyjne. Dzi?ki temu jest w stanie zapewni? niezb?dne cz??ci zamienne oraz urz?dzenia zast?pcze, a tak?e wykona? wszelkie modyfikacje oprogramowania. Naprawy warsztatowe s? wy??cznie ?wiadczone przez serwis fabryczny firmy DGT Sp. z o.o. W ?wietle opisanych powy?ej przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z uwagi na prawa wy??czne przys?uguj?ce DGT Sp. z o.o. wynikaj?ce z wskazanej powy?ej decyzji administracyjnej wydanej przez Prezesa Urz?du Transportu Kolejowego nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, ktÛre pozwala?oby na zlecenie realizacji powy?szych us?ug innemu podmiotowi ni? DGT Sp. z o.o.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6060/ILG 7/11330/02948/23/P IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug utrzymania centralek dy?urnego ruchu, rejestratorÛw rozmÛw oraz urz?dze? cyfrowej telefonicznej ??czno?ci dyspozytorskiej w latach 2024 ñ 2027
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DGT Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. M?y?ska 7 Ville: Straszyn Code NUTS: PL Polska Code postal: 83-010 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 50 115 114.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 ?wiadczenie us?ug utrzymania centralek dy?urnego ruchu, rejestratorÛw rozmÛw oraz urz?dze? cyfrowej telefonicznej ??czno?ci dyspozytorskiej w latach 2024 ñ 2027 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
50330000 - Services d'entretien de matériel de télécommunications