Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 19/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'entretien de voitures

2020/S 180-435603  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Varsovie: Services d'entretien de voitures 2020/S 180-435603 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Krzemie Courriel: marta.krzemien@plk-sa.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://platformazakuowa.plk-sa.pl Adresse du profil díacheteur: www.plk-sa.pl https://platformazakuowa.plk-sa.pl www.plk-sa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.plk-sa.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: autre adresse:
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Logistyki Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Krzemie Courriel: marta.krzemien@plk-sa.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://platformazakupowa.plk-sa.pl Adresse du profil díacheteur: www.plk-sa.pl https://platformazakupowa.plk-sa.pl www.plk-sa.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Obs?uga serwisowa pojazdÛw samochodowych SpÛ?ki w latach 2021ñ2022 NumÈro de rÈfÈrence: 6060/ILG 6/15494/04108/20/P
II.1.2) Code CPV principal 50112200 Services d'entretien de voitures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest obs?uga serwisowa samochodÛw s?u?bowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie: a) przegl?dÛw gwarancyjnych i pogwarancyjnych; b) napraw pogwarancyjnych; c) napraw wynikaj?cych z przegl?dÛw technicznych samochodÛw; d) napraw wynikaj?cych z wyst?pienia awarii samochodÛw; e) okresowych bada technicznych samochodÛw; f) napraw powypadkowych w tym blacharskich i lakierniczych; g) zakupu, wymiany i wulkanizacji opon wraz z wywa?aniem; h) pozosta?ych napraw wynikaj?cych z eksploatacji pojazdÛw samochodowych (nie dotyczy napraw gwarancyjnych). Wykaz samochodÛw z uwzgl?dnieniem marki i modelu, okresu gwarancji producenta, przebiegu, roku produkcji, miejsca u?ytkowania, obj?tych przedmiotem zamÛwienia, stanowi Za??cznik nr 3 do umowy, b?d?cy jej integraln cz??ci?. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e liczba samochodÛw, jak i marek mo?e ulec zmianie w zwi?zku ze zmianami w stanie floty samochodowej spowodowane likwidacj starych i/lub zakupem nowych pojazdÛw. SzczegÛ?owy Opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w Za??czniku nr 1 do SIWZ (ÑOPZî).
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest obs?uga serwisowa samochodÛw s?u?bowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie: a) przegl?dÛw gwarancyjnych i pogwarancyjnych; b) napraw pogwarancyjnych; c) napraw wynikaj?cych z przegl?dÛw technicznych samochodÛw; d) napraw wynikaj?cych z wyst?pienia awarii samochodÛw; e) okresowych bada technicznych samochodÛw; f) napraw powypadkowych w tym blacharskich i lakierniczych; g) zakupu, wymiany i wulkanizacji opon wraz z wywa?aniem; h) pozosta?ych napraw wynikaj?cych z eksploatacji pojazdÛw samochodowych (nie dotyczy napraw gwarancyjnych). Wykaz samochodÛw z uwzgl?dnieniem marki i modelu, okresu gwarancji producenta, przebiegu, roku produkcji, miejsca u?ytkowania, obj?tych przedmiotem zamÛwienia, stanowi Za??cznik nr 3 do umowy, b?d?cy jej integraln cz??ci?. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e liczba samochodÛw, jak i marek mo?e ulec zmianie w zwi?zku ze zmianami w stanie floty samochodowej spowodowane likwidacj starych i/lub zakupem nowych pojazdÛw. SzczegÛ?owy Opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w Za??czniku nr 1 do SIWZ (ÑOPZî).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Co t - Nom: Cena roboczogodziny / PondÈration: 40 % Co t - Nom: Wysoko? sta?ego rabatu na cz??ci/ materia?y eksploatacyjne/opony u?yte do napraw i przegl?dÛw (z katalogu wykonawcy) / PondÈration: 30 % Co t - Nom: Wysoko? sta?ego rabatu na cz??ci/ materia?y eksploatacyjne/opony u?yte do napraw i przegl?dÛw (poza katalogiem wykonawcy) / PondÈration: 15 % Co t - Nom: Cena wymiany jednej opony wraz z wywa?eniem w pojazdach o masie ca?kowitej do 3,5 T / PondÈration: 3 % Co t - Nom: Cena wymiany jednego ko?a wraz z wywa?eniem w pojazdach o masie ca?kowitej do 3,5 T / PondÈration: 3 % Co t - Nom: Cena serwisu klimatyzacji / PondÈration: 3 % Co t - Nom: Cena wymiany jednego ko?a wraz z wywa?eniem w pojazdach o masie ca?kowitej powy?ej 3,5 T / PondÈration: 2 % Co t - Nom: Cena naprawy wulkanizacyjnej / PondÈration: 2 % Co t - Nom: Cena wymiany jednej opony wraz z wywa?eniem w pojazdach o masie ca?kowitej powy?ej 3,5 T / PondÈration: 2 %
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy: 1) wobec ktÛrych brak jest podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 ustawy (z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5, 6 oraz pkt 8 ustawy; 2) ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u okre?lone w ust. 2, uszczegÛ?owione przez Zamawiaj?cego w rozdziale XI SIWZ.
   2.  Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy, o udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki dotycz?ce: 1) kompetencji lub uprawnie do prowadzonej okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw; 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 3) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
   3.  Zamawiaj?cy ustala nast?puj?ce szczegÛ?owe warunki udzia?u w post?powaniu: 1) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegÛ?owych warunkÛw udzia?u w post?powaniu; 2) w zakresie posiadanej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci co najmniej 500 000,00 PLN; 3) w zakresie posiadanej zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, zrealizowa nale?ycie, b?d dalej realizuje 2 (dwie) umowy, ktÛrych przedmiotem by?a/jest obs?uga serwisowa co najmniej 100 pojazdÛw samochodowych (osobowe i ci??arowe) w ka?dej umowie.
   4.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post?powania: a) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. añc, pkt 14 (z wy??czeniem w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) i pkt 21 ustawy oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawion nie wcze?niej ni 6 (sze??) miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, wystawione, nie wcze?niej ni 3 (trzy) miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy); c) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy); d) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. e) O?wiadczenie Wykonawcy o: ó braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne, ó wydaniu lub braku wydania wobec prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, ó braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, ó niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445).
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Na ??danie Zamawiaj?cego skierowane do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy, Wykonawca w celu potwierdzenia spe?niania warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej winny jest z?o?y informacj banku lub spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?c wysoko? posiadanych ?rodkÛw finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy w wysoko?ci co najmniej 500 000,00 PLN, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Na ??danie Zamawiaj?cego skierowane do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy, Wykonawca w celu potwierdzenia spe?niania warunku zdolno?ci technicznej lub zawodowej winny jest z?o?y wykaz us?ug, zgodnie z Za??cznikiem nr 9 do SIWZ, wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych rÛwnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, zrealizowa nale?ycie, b?d dalej realizuje 2 (dwie) umowy, ktÛrych przedmiotem by?a/jest obs?uga serwisowa co najmniej 100 pojazdÛw samochodowych (osobowe i ci??arowe) w ka?dej umowie wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
Oferty zostan ocenione przez Zamawiaj?cego na podstawie dziewi?ciu kryteriÛw oceny ofert:
   1.  cena roboczogodziny ñ 40 %;
   2.  wysoko? sta?ego rabatu na cz??ci/ materia?y eksploatacyjne/opony u?yte do napraw i przegl?dÛw (z katalogu Wykonawcy) ñ 30 %;
   3.  wysoko? sta?ego rabatu na cz??ci/ materia?y eksploatacyjne/opony u?yte do napraw i przegl?dÛw (poza katalogiem Wykonawcy) ñ 15 %;
   4.  cena wymiany jednej opony wraz z wywa?eniem w pojazdach o masie ca?kowitej do 3,5 T ñ 3 %;
   5.  cena wymiany jednego ko?a wraz z wywa?eniem w pojazdach o masie ca?kowitej do 3,5 T ñ 3 %;
   6.  cena serwisu klimatyzacji ñ 3 %;
   7.  cena wymiany jednego ko?a wraz z wywa?eniem w pojazdach o masie ca?kowitej powy?ej 3,5 T ñ 2 %;
   8.  cena naprawy wulkanizacyjnej ñ 2 %;
   9.  cena wymiany jednej opony wraz z wywa?eniem w pojazdach o masie ca?kowitej powy?ej 3,5 T ñ 2 %.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy sw ofert wadium w wysoko?ci: 25 000,00 PLN.
   2.  Wybrany Wykonawca zobowi?zany jest przed podpisaniem umowy wnie? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 1 % wynagrodzenia brutto nale?nego Wykonawcy na podstawie umowy zakupowej, w formie przewidzianej w art. 148 ustawy.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
G?Ûwne warunki finansowe i p?atnicze okre?la wzÛr umowy stanowi?cy za??cznik nr 2 do SIWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Wykonawcy mog wspÛlnie ubiega si o udzielenie niniejszego zamÛwienia. Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamÛwienia musz ustanowi i wskaza Pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamÛwienia albo reprezentowania w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamÛwienia i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego ñ zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy. W przypadku sk?adania oferty wspÛlnej, warunki szczegÛ?owe okre?lone w rozdziale XI SIWZ uznaje si za spe?nione, je?li spe?ni je ??cznie wszyscy Wykonawcy sk?adaj?cy ofert wspÛln?. Spe?nianie warunku okre?lonego w rozdziale XI SIWZ musi wykaza samodzielnie jeden z WykonawcÛw sk?adaj?cych ofert wspÛln?. Jednolity dokument, o ktÛrym mowa w rozdziale XII ust. 1, sk?adany w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzaj?cy spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu przez Wykonawc?, sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie. Dokumenty, o ktÛrych mowa w rozdziale XII ust. 11 pkt 4 SIWZ, wskazuj?ce, ?e brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post?powania, sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie. ?aden z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia nie mo?e podlega wykluczeniu z post?powania. Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z Pe?nomocnikiem na zasadach okre?lonych w rozdziale XVII.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy okre?la wzÛr umowy stanowi?cy za??cznik nr 2 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/10/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/10/2020 Heure locale: 10:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, POLSKA, pok. 0007, parter, segment B.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Przez termin zwi?zania ofert wskazany w sekcji IV.2.6 og?oszenia okre?lony jako 2 mies. nale?y rozumie termin 60 dni, zgodnie z rozdzia?em XIX SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio www.uzp.gov/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50112200 - Services d'entretien de voitures