Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'Ètablissement de cartes

2023/S 195-610052  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Varsovie: Services d'Ètablissement de cartes 2023/S 195-610052 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON 381918620 Adresse postale: Aleje Jerozolimskie 142b Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna M?kosa Courriel: zamowienia@cpk.pl TÈlÈphone: +48 539188715 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cpk.pl/pl Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/cpk
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego w podziale na 4 Cz??ci. NumÈro de rÈfÈrence: FZA.2510.3.2023/AM/UW/G/1
II.1.2) Code CPV principal 71354000 Services d'Ètablissement de cartes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? nr 1 obejmuje wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy BaranÛw, powiat grodziski, woj. mazowieckie,
Lot n : 1
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
gmina BaranÛw
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Cz??? nr 1 obejmuje wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy BaranÛw, powiat grodziski, woj. mazowieckie obejmuj?ce nast?puj?ce produkty: 1) Produkt 1 ñ wykonanie map zawieraj?cych projekty podzia?Ûw nieruchomo?ci dla 137 szt. dzia?ek, 2) Produkt 3 ñ sporz?dzenie wykazÛw nieruchomo?ci w tym: a) wykaz z oznaczeniem nieruchomo?ci lub ich cz??ci, ktÛre podlega? maj? wyw?aszczeniu dla 137 szt. dzia?ek, b) wykaz z oznaczeniem nieruchomo?ci lub ich cz??ci, wobec ktÛrych ustanowione maj? zosta? ograniczenia w sposobie korzystania dla 137 szt. dzia?ek.
   2.  SzczegÛ?owy zakres przedmiotu ZamÛwienia dla powy?szych Cz??ci zosta? zawarty w OPZ-W, stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ-W.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en jours: 119
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 062-184390
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy BaranÛw, powiat grodziski, woj. mazowieckie,
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
13/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: OPEGIEKA sp. z o.o.
Adresse postale: Al. Tysi?clecia 11 Ville: Elbl?g Code NUTS: PL Polska Code postal: 82-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 115 765.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej na zasadach i w terminie okre?lonym w dziale IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71354000 Services d'Ètablissement de cartes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
gmina BaranÛw
VII.1.4) Description des prestations:
Cz??? nr 1 obejmuje wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy BaranÛw, powiat grodziski, woj. mazowieckie obejmuj?ce nast?puj?ce produkty: 1) Produkt 1 ñ wykonanie map zawieraj?cych projekty podzia?Ûw nieruchomo?ci dla 137 szt. dzia?ek, 2) Produkt 3 ñ sporz?dzenie wykazÛw nieruchomo?ci w tym: a) wykaz z oznaczeniem nieruchomo?ci lub ich cz??ci, ktÛre podlega? maj? wyw?aszczeniu dla 137 szt. dzia?ek, b) wykaz z oznaczeniem nieruchomo?ci lub ich cz??ci, wobec ktÛrych ustanowione maj? zosta? ograniczenia w sposobie korzystania dla 137 szt. dzia?ek.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en jours: 133
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 137 269.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: OPEGIEKA sp. z o.o.
Adresse postale: Al. Tysi?clecia 11 Ville: Elbl?g Code NUTS: PL Polska Code postal: 82-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Konieczno?? wykonania ustalenia granic oraz przeliczenia powierzchni dzia?ek w stanie przed podzia?em ujawnienia nowych powierzchni nieruchomo?ci po zmianach powsta?ych w wyniku ustalenia granic, wykonanie dodatkowych prac nieobj?tych Umow? Wykonawcz? w postaci sporz?dzenia wykazÛw zmian danych ewidencyjnych (tzw. wykazÛw przej?ciowych) oraz plikÛw wymiany danych do ujawnienia stanu po ustaleniu granic w bazie EGiB, do wykonania ktÛrych Wykonawca nie by? zobowi?zany zgodnie z Umow? Wykonawcz?;
   2.  Zmiana terminu wykonania zamÛwienia.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Modernizacja EGIB o niskiej jako?ci technicznej, spowodowa?a konieczno?? wykonania ustalenia granic oraz przeliczenia powierzchni dzia?ek w stanie przed podzia?em, ujawnienia nowych powierzchni nieruchomo?ci po zmianach powsta?ych w wyniku ustalenia granic, konieczne sta?o si? wykonanie dodatkowych prac nieobj?tych Umow? Wykonawcz? w postaci sporz?dzenia wykazÛw zmian danych ewidencyjnych (tzw. wykazÛw przej?ciowych) oraz plikÛw wymiany danych do ujawnienia stanu po ustaleniu granic w bazie EGiB. Wykonanie tych prac ma za zadanie ujednolicenie dokumentacji geodezyjnej, tak aby po z?o?eniu przez Zamawiaj?cego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie CPK (za??cznikiem do tego wniosku b?d? mapy z projektem podzia?u, wykazy zmian gruntowych oraz wypisy z rejestru gruntÛw z bazy EGiB) organ wydaj?cy przedmiotow? decyzj? nie mia? w?tpliwo?ci w zakresie spÛjno?ci. W zwi?zku z okoliczno?ciami opisanymi powy?ej konieczne jest wyd?u?enie terminu realizacji zamÛwienia.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 115 765.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 137 269.00 PLN Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego w podziale na 4 Cz??ci. 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71354000 - Services d'établissement de cartes