Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'exploitation de la loterie

2020/S 129-316993  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services d'exploitation de la loterie 2020/S 129-316993 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: G?ówny Urz?d Statystyczny Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 208 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-925 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzena Brzychcy Courriel: m.brzychcy@stat.gov.pl Téléphone: +48 226083600 Fax: +48 226083189 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.stat.gov.pl www.stat.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do u?ytkowników gospodarstw rolnych obj?tych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Numéro de référence: 26/DK/SPIS/PN/2020
II.1.2) Code CPV principal 92351100 Services d'exploitation de la loterie
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do u?ytkowników gospodarstw rolnych obj?tych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zada?: 1) zadanie I - kompleksowa organizacja i obs?uga loterii promocyjnej Powszechnego Spisu Rolnego 2020; 2) zadanie II - zakup, przygotowanie i przekazanie nagród w ramach loterii.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables 30213200 Ordinateur tablette 30236100 Matériel d'extension de mémoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Polska.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do u?ytkowników gospodarstw rolnych obj?tych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zada?: 1) zadanie I - kompleksowa organizacja i obs?uga loterii promocyjnej Powszechnego Spisu Rolnego 2020; 2) zadanie II - zakup, przygotowanie i przekazanie nagród w ramach loterii. Szczegó?owy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia okre?la "Opis przedmiotu zamówienia", stanowi?cy Za??cznik nr 1 do SIWZ oraz umowa, której wzór stanowi Za??cznik nr 7 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kryterium nr 2 - kryterium jako?ciowe "KJ" / Pondération: 20 % Critère de qualité - Nom: Kryterium nr 3 - kryterium ?rodowiskowe "K?" / Pondération: 10 % Critère de qualité - Nom: Kryterium nr 4 - kryterium spo?eczne "KS" / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do 15 lutego 2021 roku.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 101-244381
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do u?ytkowników gospodarstw rolnych obj?tych Powszechnym Spisem Rolnym 2020.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Zamawiaj?cy przewiduje stosowanie procedury, okre?lonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych.
   2.  Klauzula spo?eczna - pkt
   3. 4 SIWZ, Klauzula ?rodowiskowa - pkt
   3. 5 SIWZ, zatrudnienie na umow o prac -
   3. 6 SIWZ.
   3.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego (pkt
   1. 16 SIWZ). Zasady zachowania poufno?ci danych i informacji zosta?y okre?lone w pkt
   1. 17 SIWZ.
   4.  Ofert nale?y z?o?y pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za po?rednictwem platformy dost?pnej pod adresem: (http://gus.ezamawiajacy.pl).
   5.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnym i odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne; 6) dowodów potwierdzaj?cych czy wskazane w o?wiadczeniu, o którym mowa w pkt
   9. 1 SIWZ, us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie.
   6.  Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt
   9. 9 i
   9. 10 SIWZ).
   7.  Wadium: 12 000,00 PLN.
   8.  ZNWU: 10 % warto?ci umowy z VAT.
   9.  W przedmiotowym post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, szczegó?owo okre?lona w pkt 10 SIWZ, odbywa si b?dzie j?zyku polskim, przy u?yciu: 1) platformy zakupowej Zamawiaj?cego, zwanej dalej "platform?", dost?pnej pod adresem: (http://gus.ezamawiajacy.pl); 2) poczty elektronicznej. 10. W przedmiotowym post?powaniu, z?o?enie oferty mo?liwe b?dzie przy u?yciu platformy dost?pnej pod adresem: (http://gus.ezamawiajacy.pl). http://gus.ezamawiajacy.pl http://gus.ezamawiajacy.pl http://gus.ezamawiajacy.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wobec postanowie SIWZ i czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego czynno?ci, do których jest zobowi?zany na podstawie ustawy, Wykonawcy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy, tj. odwo?anie oraz skarga do s?du.
   2.  Zgodnie z art. 180 ustawy: 1) odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy, 2) odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania, 3) odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu, 4) odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   3.  Zgodnie z art. 182 ustawy: 1) odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587801
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables 
30213200 - Ordinateur tablette 
30236100 - Matériel d'extension de mémoire 
92351100 - Services d'exploitation de la loterie