Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services financiers et d'assurance

2023/S 195-610276  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance 2023/S 195-610276 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-955 Pays: Pologne Point(s) de contact: Departament Zarz?dania Zakupami i Kontraktami Courriel: Jakub.Piatek@bgk.pl Téléphone: +48 225998048 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bgk.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wybór Po?redników Finansowych w celu wdra?ania Instrumentu Finansowego "Po?yczka na InwestycjeRozwojowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nº: 3
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Cz??? III - obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc? zadania: utworzenie, wdro?enie i zarz?dzanie Instrumentem Finansowym "Po?yczka na Inwestycje Rozwojowe",polegaj?cego w szczególno?ci na udzieleniu na rzecz Ostatecznych Odbiorców, wyp?aceniu oraz rozliczeniuco najmniej 8 Jednostkowych Po?yczek o parametrach okre?lonych w "Metryce Instrumentu FinansowegoPo?yczka na Inwestycje Rozwojowe", w ??cznej wysoko?ci co najmniej 8 000 000 z?, z wk?adu finansowegowniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiaj?cego do utworzonego Instrumentu Finansowego,uzupe?nionego o wk?ad w?asny Wykonawcy.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 24/09/2019 Fin: 30/06/2031
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPPD.01.03.00-IZ.00-20-002/16
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 188-457925
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 3
Lot nº: 3
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
24/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Fundacja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci w Suwa?kach Ville: Suwa?ki Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 584 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? na zasadach okre?lonych w dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
VII.1.4) Description des prestations:
Cz??? III - obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc? zadania: Utworzenie, wdro?enie i zarz?dzanie instrumentem finansowym "Po?yczka na inwestycje rozwojowe",polegaj?cego w szczególno?ci na udzieleniu na rzecz ostatecznych odbiorców, wyp?aceniu oraz rozliczeniu conajmniej 8 Jednostkowych po?yczek o parametrach okre?lonych w "Metryce instrumentu finansowego Po?yczkana inwestycje rozwojowe", w ??cznej wysoko?ci co najmniej 8 000 000 PLN, z wk?adu finansowego wniesionegoz Funduszu Funduszy przez Zamawiaj?cego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupe?nionego o wk?adw?asny Wykonawcy.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 24/09/2019 Fin: 30/06/2031
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 584 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Fundacja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci w Suwa?kach Ville: Suwa?ki Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
 
1.W zwi?zku z pkt 7 Preambu?y, w § 6 ust. 6 Umowy otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: Szczegó?owe warunki i zasady udzielania przez Po?rednika Finansowego Jednostkowych Po?yczek w ramach Limitu Po?yczki na Inwestycje Rozwojowe zosta?y okre?lone w Metryce Instrumentu Finansowego -- Po?yczka na Inwestycje Rozwojowe, stanowi?cej Za??cznik nr 2 do niniejszej Umowy, z zastrze?eniem postanowie? par. 6 ust. 11 Umowy.
   2.  W § 6 Umowy dodaje si? ust. 11 o nast?puj?cym brzmieniu: Niezale?nie od postanowie? wynikaj?cych z Za??cznika nr 2 do Umowy, Wykonawca w zwi?zku ze stanem pandemii Covid-19 stosuje do odwo?ania warunki dla Instrumentu Finansowego Po?yczka na Inwestycje Rozwojowe z uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci, o których mowa w pkt a-c: a) mo?liwo?? zastosowania dodatkowej, 6-miesi?cznej karencji w sp?acie rat kapita?owych, z wyd?u?eniem okresu finansowania (sp?aty); b) mo?liwo?? zastosowania wakacji kredytowych na okres 4 miesi?cy dla sp?aty rat kapita?owo-odsetkowych, z wyd?u?eniem okresu finansowania (sp?aty) o czas wakacji kredytowych; c) mo?liwo?? obni?enia oprocentowania po?yczki.
   3.  Z uwzgl?dnieniem postanowie? ust. 2, zmiany dotycz?ce warunków Instrumentu Finansowego obowi?zuj? od dnia 20 marca 2020 r. i obejmuj? odpowiednio zawarte i nowe Umowy Inwestycyjne. Zmiana lub odwo?anie warunków, o których mowa w ust. 2, nast?pi w formie pisemnej, w drodze aneksu do Umowy.
   4.  Zmiany warunków w przypadku zawartych Umów Inwestycyjnych mog? nast?pi? na wniosek Ostatecznego Odbiorcy i mog? by? zastosowane pod warunkiem, ?e wed?ug oceny Po?rednika Finansowego Ostateczny Odbiorca wiarygodnie uzasadni?, ?e sytuacja zwi?zana z COVID-19 spowodowa?a problemy p?ynno?ciowe w czasie sp?aty po?yczki lub generuje ryzyko wyst?pienia takich problemów w przysz?o?ci.
   5.  Po?rednik Finansowy posiada ponadto mo?liwo?? obni?enia oprocentowania wobec zaleg?o?ci w sp?acie po?yczek spowodowanych skutkami COVID-19 do poziomu stóp referencyjnych w ramach Instrumentu Finansowego oraz niepodejmowania dzia?a? windykacyjnych, do czasu zawarcia odpowiednich aneksów do Umów Inwestycyjnych.
   6.  Po?rednik Finansowy uwzgl?dnia konieczno?? odpowiedniego przeliczenia warto?ci udzielonej pomocy (je?li dotyczy).
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj? epidemiologiczn? w kraju (epidemia COVID-19, tzw. "koronawirus"), która spowodowa?a wyj?tkowe okoliczno?ci wymagaj?ce pilnego wprowadzenia szczególnych ?rodków i rozwi?za? na rzecz zabezpieczenia p?ynno?ci w przedsi?biorstwach, w szczególno?ci M?P, oraz utrzymania miejsc pracy, instytucje maj?ce wp?yw na polityk? spo?eczno-gospodarcz? w Polsce podj??y dzia?ania maj?ce na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa. Sytuacja nie by?a mo?liwa do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, ale istotnie zmienia uwarunkowania jej realizacji, co najmniej w 2020 r. (si?a wy?sza). W zwi?zku z tym Menad?er zmuszony by? do natychmiastowej reakcji, niezb?dnej do ograniczenia bezpo?rednich skutków epidemii w odniesieniu do firm korzystaj?cych z Produktów. Wyj?tkowy charakter sytuacji i jej skutki stanowi? wype?nienie przes?anek okre?lonych w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówie? Publicznych.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 584 000.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 1 584 000.00 PLN Wybór Po?redników Finansowych w celu wdra?ania Instrumentu Finansowego "Po?yczka na InwestycjeRozwojowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance