Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance

2020/S 124-304742  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrence Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance 2020/S 124-304742 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-955 Pays: Pologne Point(s) de contact: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami Courriel: michal.piasecki@bgk.pl Fax: +48 225965905 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bgk.pl www.bgk.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: us?ugi bankowe
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
WybÛr po?rednika finansowego w celu wdro?enia instrumentu finansowego ÑPo?yczka p?ynno?ciowaî w ramach Poddzia?ania
   1. 5.2 Regionalnego programu operacyjnego ñ Lubuskie 2020î w celu niwelowania ... NumÈro de rÈfÈrence: DZZK/92/DIF/2020
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wybÛr Wykonawcy, ktÛry ?wiadczy b?dzie zlecone przez Zamawiaj?cego zadanie wdro?enia instrumentu finansowego, polegaj?ce w szczegÛlno?ci na udzielaniu jednostkowych po?yczek p?ynno?ciowych w ramach utworzonego przez PF instrumentu finansowego ÑPo?yczka p?ynno?ciowaî w celu niwelowania skutkÛw COVID-19, do ktÛrego Zamawiaj?cy wniesie wk?ad finansowy ze ?rodkÛw Funduszu Funduszy WojewÛdztwa Lubuskiego. Parametry udzielanych przez Wykonawc jednostkowych PP zosta?y okre?lone w Ñmetryce instrumentu finansowego Po?yczka p?ynno?ciowaî, stanowi?cej za??cznik nr 2 do Istotnych postanowie umowy, ktÛre stanowi za??cznik nr 2 do zaproszenia do udzia?u w negocjacjach (dalej: Zaproszenie).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 280 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wybÛr Wykonawcy, ktÛry ?wiadczy b?dzie zlecone przez Zamawiaj?cego zadanie wdro?enia instrumentu finansowego, polegaj?ce w szczegÛlno?ci na udzielaniu jednostkowych po?yczek p?ynno?ciowych w ramach utworzonego przez PF instrumentu finansowego ÑPo?yczka p?ynno?ciowaî w celu niwelowania skutkÛw COVID-19, do ktÛrego Zamawiaj?cy wniesie wk?ad finansowy ze ?rodkÛw Funduszu Funduszy WojewÛdztwa Lubuskiego. Parametry udzielanych przez Wykonawc Jednostkowych PP zosta?y okre?lone w ÑMetryce instrumentu finansowego Po?yczka p?ynno?ciowaî stanowi?cej za??cznik nr 2 do Istotnych postanowie umowy, ktÛre stanowi za??cznik nr 2 do zaproszenia do udzia?u w negocjacjach (dalej: Zaproszenie).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania prawa opcji na zasadach okre?lonych w umowie operacyjnej. Wysoko? ?rodkÛw udost?pnianych Wykonawcy w ramach prawa opcji wynosi do 100 % wysoko?ci pierwotnego zamÛwienia. Jednostkowe PP udzielane przez Wykonawc ze ?rodkÛw udost?pnionych na podstawie prawa opcji b?d udzielane w oparciu o zasady zawarte w umowie operacyjnej i metryce. ?rodki w ramach prawa opcji, udost?pnione zostan w ramach zawartej umowy operacyjnej poprzez z?o?one przez Zamawiaj?cego o?wiadczenie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPLB.01.05.02-08-0001/17-00
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamÛwie publicznych zamawiaj?cy mo?e udzieli zamÛwienia z wolnej r?ki w przypadku nieprzewidywalnych zdarze losowych powoduj?cych konieczno? natychmiastowego dzia?ania ze strony podmiotu zobowi?zanego do stosowania ustawy, a zaistnia?a sytuacja nie pozwala na przeprowadzenie post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego z zachowaniem terminÛw przewidzianych dla trybÛw gwarantuj?cych zachowanie zasady konkurencyjno?ci. Zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. zosta og?oszony stan zagro?enia epidemicznego w Polsce, a nast?pnie z dnia 20 marca 2020 r. zosta og?oszony stan epidemii. Konsekwencj ww. decyzji s ograniczenia w gromadzeniu i przemieszczaniu si ludno?ci oraz korzystaniu z us?ug, w celu maksymalnego ograniczenia rozprzestrzeniania si COVID-19, ze wszystkimi jego negatywnymi skutkami ñ w tym gospodarczymi. ?rodki te maj bezpo?redni wp?yw zarÛwno na popyt, jak i poda i uderzaj w szczegÛlno?ci w mikro, ma?e i ?rednie podmioty (M?P). Zaistnia?a, a wcze?niej niemo?liwa do przewidzenia sytuacja epidemiologiczna w kraju (COVID-19), spowodowa?a wyj?tkowe okoliczno?ci wymagaj?ce pilnego wprowadzenia szczegÛlnych ?rodkÛw i rozwi?za na rzecz zabezpieczenia p?ynno?ci. Maj?c na uwadze konieczno? zabezpieczenia p?ynno?ci finansowej M?P regionu lubuskiego, zapobiegania bankructwom, zamykania tych podmiotÛw, zmniejszania obrotÛw oraz przychodÛw zachodzi pilna potrzeba natychmiastowego wykonania zamÛwienia na utrzymanie p?ynno?ci finansowej M?P. Aktualna sytuacja przek?ada si ju na powa?ne k?opoty M?P zwi?zane z zachowaniem p?ynno?ci finansowej i skala tego problemu dynamicznie wzrasta (ju trudna sytuacja licznych przedsi?biorstw pogarsza si i wci? dotyka ona nowe podmioty). Oczekiwania rynku w zakresie natychmiastowego wsparcia finansowego, pozwalaj?cego na zachowanie p?ynno?ci przedsi?biorstw s ogromne. Ka?dy dzie opÛ?nienia w dost?pno?ci do ?rodkÛw generuje kolejne straty dla przedsi?biorcÛw i tym samym dla gospodarki. Dodatkowo, cz?? ?rodkÛw udost?pnianych w ramach zamÛwienia, zgodnie z wymogami formalno-prawnymi obowi?zuj?cymi obecnie, b?dzie mog?a by wydatkowana tylko do ko?ca 2020 r. Nale?y mie rÛwnie na uwadze fakt, i dalszy rozwÛj sytuacji (prognozy nie wskazuj na popraw w najbli?szym czasie) mo?e generowa utrudnienia w dystrybuowaniu udost?pnionych ?rodkÛw (np. ze wzgl?du na wszelkiego rodzaju obostrzenia), co mo?e mie wp?yw na skrÛcenie realnego czasu na ich wydatkowanie. Bior?c powy?sze pod uwag przyj?cie trybu zamÛwienia z wolnej r?ki jest najszybszym rozwi?zaniem w?rÛd dost?pnych w ramach obowi?zuj?cego prawa form wyboru po?rednikÛw finansowych. Gwarantuje on sprawne przekazanie ?rodkÛw do dystrybucji, tym samym ich szybk dost?pno? potrzebuj?cym M?P. Zastosowanie trybu z wolnej r?ki umo?liwi zawarcie umowy z Wykonawc nawet w ci?gu 2 tygodni od publikacji og?oszenia. Zastosowanie podstawowego trybu ñ przetargu nieograniczonego, oznacza?oby wyd?u?enie terminu na zawarcie umowy o dodatkowy miesi?c. W tym czasie wielu przedsi?biorcÛw i lubuska gospodarka ponios?yby znacz?ce straty (w tym bankructwa, zwolnienia pracownikÛw, zatory p?atnicze), ktÛrym mo?na by zapobiec dzi?ki zastosowaniu trybu zamÛwienia z wolnej r?ki. Konieczno? natychmiastowego udzielenia zamÛwienia, b?d?cego nast?pstwem wyst?pienia stanu wyj?tkowego jakim jest stan epidemiologiczny, ktÛrego zamawiaj?cy nie mÛg przewidzie przy do?o?eniu nale?ytej staranno?ci, wymaga udzielenia zamÛwienia w trybie z wolnej r?ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt
   3. 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
26/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Fundacja ÑPrzedsi?biorczo??î Adresse postale: ul. Mieszka I 13 Ville: ?ary Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 68-200 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 128 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ/le lot/la concession est susceptible d'Ítre sous-traitÈ(e)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si na zasadach okre?lonych w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance