Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 03/08/2020
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance

2020/S 124-304959  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marché - Procédure négociée Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance 2020/S 124-304959 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Adresse postale: ul. Mysia 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-496 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Sta?czyk Courriel: joanna.stanczyk@gkpge.pl Téléphone: +48 223402106 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gkpge.pl www.gkpge.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: https://swpp2.gkpge.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udost?pnienie przez bank linii gwarancyjnej w wysoko?ci 250 000 000 PLN.
Numéro de référence: POST/PGE/PGE/DZ/00217/2020
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest udost?pnienie przez Wykonawc odnawialnej linii gwarancyjnej w wysoko?ci 250 000 000 PLN, w ramach której b?d udzielane na zlecenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. gwarancje bankowe w celu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, wadium, gwarancji zap?aty itp. za zobowi?zania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub spó?ek zale?nych z Grupy Kapita?owej PGE, z wy??czeniem gwarancji zabezpieczaj?cych sp?at zobowi?za finansowych, tj. gwarancji udzielonych przez Bank w celu zabezpieczenia sp?aty kredytu, po?yczki lub innego zobowi?zania udzielonego przez inny bank lub instytucj finansow?.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66110000 Services bancaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z art. 37 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy umie?ci na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl opis potrzeb Zamawiaj?cego w zakresie przedmiotu Zamówienia. https://swpp2.gkpge.pl
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Post?powanie zakupowe prowadzone jest w oparciu o ustaw Prawo zamówie publicznych oraz z zachowaniem zasad okre?lonych w Kodeksie post?powania dla partnerów biznesowych Spó?ek GK PGE oraz Dobrych praktykach zakupowych GK PGE. Dokumenty dost?pne s na stronie internetowej: https://www.gkpge.pl/bip/przetargi. https://www.gkpge.pl/bip/przetargi
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, oraz nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; Wykluczenie nast?puje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp; 2) spe?niaj warunek udzia?u w post?powaniu, okre?lony w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp, dotycz?cy kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów tj.: i. posiadaj zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a tak?e realizacj us?ug obj?tych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2019.0.2357) lub ii. s podmiotem maj?cym siedzib poza granic Rzeczypospolitej Polskiej, prowadz?cym we w?asnym imieniu i na w?asny rachunek, na podstawie zezwolenia w?a?ciwych w?adz nadzorczych, dzia?alno? polegaj?c naprzyjmowaniu depozytów lub innych ?rodków powierzonych pod jakimkolwiek tytu?em zwrotnym i udzielaniu kredytów; je?eli Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia, ka?dy z Wykonawców powinien samodzielnie spe?ni powy?szy warunek.
   2.  Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z post?powania Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu wype?niony i podpisany jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), zawieraj?cy aktualne na dzie z?o?enia Wniosku o?wiadczenia, umieszczone odpowiednio w cz??ci III: Podstawy wykluczenia.
   3.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, mo?e przedstawi wraz z Wnioskiem dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. Uwaga: Szczegó?owe informacje nt. dokumentów wymaganych przez Zamawiaj?cego znajduj si w Za??czniku nr 1 do niniejszego og?oszenia, który udost?pniony jest na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl https://swpp2.gkpge.pl
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
W celu wykazania spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp, tj. dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawcy posiadali rating inwestycyjny w co najmniej jednej z wymienionych poni?ej agencji na poziomie: a) nie ni?szym ni Baa2 w przypadku Moody's; b) nie ni?szym ni BBB w przypadku Standard&Poor's; c) nie ni?szym ni BBB w przypadku Fitch. W przypadku, gdy Wykonawca (bank) posiada wi?cej ni jeden rating, kryterium ratingu musi by spe?nione ??cznie.
   2.  Je?eli Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia, to warunek powinien samodzielnie spe?ni co najmniej jeden z Wykonawców (wystawca/y gwarancji). Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia zobligowani s wskaza Wykonawc - wystawc?/ów gwarancji.
   3.  Na potwierdzenie spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest wraz z Wnioskiem z?o?y wype?niony i podpisany jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), zawieraj?cy aktualne na dzie z?o?enia Wniosku o?wiadczenia, umieszczone odpowiednio w cz??ci IV sekcji B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
   4.  Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2f ustawy Pzp zobowi?zany b?dzie - na wezwanie Zamawiaj?cego do przedstawienia w toku post?powania dokumentu/o?wiadczenia, ?e posiada rating inwestycyjny w co najmniej jednej z powy?ej wymienionych agencji i na poziomie powy?ej wskazanym.
   5.  Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów na warunkach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, sk?ada dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 4 w odniesieniu do tych podmiotów oraz zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w zakresie o którym mowa w pkt 6 poni?ej.
   6.  W przypadku, o którym mowa w pkt 5, Zamawiaj?cy ??da dokumentów, które okre?laj w szczególno?ci: a) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot zrealizuje us?ugi, których wskazane zdolno?ci dotycz?.
   7.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie, dokument o którym mowa w pkt 3 sk?ada ka?dy z Wykonawców, za dokument o którym mowa w pkt 4 powy?ej - sk?ada co najmniej jeden z Wykonawców.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
W celu wykazania spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, tj. dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawcy posiadali i b?d posiada przez ca?y okres trwania umowy central lub oddzia na terenie m.st. Warszawy.
   2.  Je?eli Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia to warunek ten musi spe?ni jeden z Wykonawców. Wykonawca ten b?dzie zajmowa si bie??c obs?ug administracyjn procesu wystawiania gwarancji.
   3.  Na potwierdzenie spe?nienia warunków Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu dokument JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) i powy?sze informacje umie?ci odpowiednio w cz??ci IV sekcji C: Zdolno? techniczna i zawodowa.
   4.  Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2f ustawy Pzp, zobowi?zany b?dzie - na wezwanie Zamawiaj?cego do przedstawienia w toku post?powania dokumentu/o?wiadczenia, ?e posiada i b?d posiada przez ca?y okres trwania umowy central lub oddzia na terenie m.st. Warszawy.
   5.  Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów na warunkach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, sk?ada dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 4 w odniesieniu do tych podmiotów oraz zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w zakresie o którym mowa w pkt III.1.2 pkt
   6. 
   5.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie, dokument o którym mowa w pkt 3 sk?ada ka?dy z Wykonawców, za dokumenty o których mowa w pkt 4 powy?ej - sk?ada Wykonawca, którego dokument dotyczy.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp odst?puje od ??dania wadium i gwarancji w post?powaniu.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Szczegó?owe warunki finansowe oraz terminy p?atno?ci zostan okre?lone w SIWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.
   2.  Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia powinni ustanowi pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu, albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Uwaga: Zaleca si?, aby pe?nomocnictwo jednoznacznie okre?la?o: post?powanie, do którego si odnosi;zakres czynno?ci, do których zosta umocowany pe?nomocnik; pe?nomocnika oraz wszystkich Wykonawców,którzy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia. Uwaga: Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z Pe?nomocnikiem.
   3.  Wykonawcy wyst?puj?cy wspólnie ponosz solidarn odpowiedzialno? za zobowi?zania wynikaj?ce z realizacji umowy.
   4.  Przed zawarciem umowy Zamawiaj?cy mo?e za??da przedstawienia do wgl?du umowy reguluj?cej wspó?prac Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy zostan okre?lone we wzorze umowy, która stanowi b?dzie za??cznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie przekazana Wykonawcom dopuszczonym do kolejnego etapu post?powania wraz z zaproszeniem do sk?adania ofert.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 03/08/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Post?powanie prowadzone jest zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych, w trybie negocjacji z og?oszeniem.
   2.  Wykonawcy zainteresowani udzia?em w post?powaniu powinni z?o?y?: Wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu ("Wniosek") oraz wype?niony JEDZ.
   3.  Wykonawca mo?e z?o?y jeden Wniosek (w systemie GK PGE https://swpp2.gkpge.pl dost?pne s wzory dokumentów/formularzy).
   4.  Sk?adanie wniosków w przedmiotowym post?powaniu odbywa si za pomoc systemu GK PGE. Wniosek oraz JEDZ sporz?dza si pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z Wnioskiem nale?y z?o?y aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej a w przypadku dzia?ania Pe?nomocnika - dokument pe?nomocnictwa. Pe?nomocnictwo nale?y za??czy do Wniosku w formie orygina?u lub kopii (skan) po?wiadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob udzielaj?c pe?nomocnictwa lub notariusza.
   5.  Aby z?o?y wniosek w post?powaniu Wykonawca jest zobowi?zany do dokonania rejestracji w systemie GK PGE dost?pnym pod adresem: https://.swpp2.gkpge.pl. system GK PGE jest zintegrowany z platform OnePlace firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. Zamawiaj?cy informuje, i przy pierwszym logowaniu si Wykonawców do sytemu, konieczne jest przej?cie przez ?cie?k rejestracji do Strefy dostawców OnePlace. Wszystkich zainteresowanych udzia?em w post?powaniu zakupowym prosimy o dokonanie rejestracji bez zb?dnej zw?oki poniewa proces weryfikacji Wykonawcy mo?e potrwa do 3 dni - szczegó?y dotycz?ce rejestracji i sk?adania ofert znajduj si w pliku "Wykonawcy - Instrukcji u?ytkowników ko?cowych".
   6.  Wszelkie informacje dotycz?ce sposobu rejestracji i logowania do systemu znajduj si w pod wy?ej wskazanym adresem internetowym w zak?adce "Pytania i odpowiedzi/FAQ" oraz pod linkiem: https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi. Prosimy o zapoznanie si równie z dokumentem reguluj?cym "Zasady korzystania z systemu GK PGE obs?uguj?cego proces zakupowy w GK PGE".
   7.  Po zarejestrowaniu i zalogowaniu si do systemu GK PGE Wykonawcy uzyskuj dost?p do aplikacji umo?liwiaj?cej sk?adanie wniosków, ofert i zadawanie pyta w post?powaniu. Komunikacja pomi?dzy Wykonawcami, a Zamawiaj?cym b?dzie odbywa?a si za pomoc funkcjonalno?ci systemu GK PGE. System GK PGE umo?liwia mi?dzy innymi dokonywanie czynno?ci z?o?enia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, zmiany wniosku, wycofania wniosku z?o?enia pyta do post?powania.
   8.  Zamawiaj?cy rekomenduje, aby JEDZ przygotowywany by w narz?dziu dost?pnym na stronie internetowej: http://espd.uzp.gov.pl/- (dalej: narz?dzie ESPD). W celu wype?nienia JEDZ nale?y zapisa na dysku wzór dost?pny w systemie GK PGE (wzór JEDZ stanowi Za??cznik nr 4 do og?oszenia plik .xml), a nast?pnie, po wybraniu opcji "Jestem Wykonawc?" zaimportowa wzór i wype?ni zgodnie z instrukcjami w narz?dziu ESPD. Po sporz?dzeniu JEDZ nale?y zapisa w formacie .pdf i podpisa podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, którego JEDZ dotyczy
   9.  Wykonawca ma prawo zastrzec poufno? informacji stanowi?cych tajemnic handlow jego przedsi?biorstwa. Informacje przeznaczone tylko do u?ytku wewn?trznego Zamawiaj?cego, powinny zosta z?o?one w osobnym pliku, w sekcji systemu GK PGE Dokumenty w katalogu "Dokument niejawny (tajemnica przedsi?biorstwa)" zgodnie z zapisami Instrukcji "Wykonawcy - Instrukcja u?ytkowników ko?cowych" (str. 32). 10. Zamawiaj?cy dokona otwarcia Wniosków w systemie GK PGE w dniu ich sk?adania, bez udzia?u Wykonawców. 11. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych jest dost?pna na stronie https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi. 12. Zgodnie z art. 55a ustawy Pzp, Zamawiaj?cy informuje, ?e przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji. https://swpp2.gkpge.pl https://.swpp2.gkpge.pl https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi http://espd.uzp.gov.pl/ https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, który ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179-198g).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance 
66110000 - Services bancaires