Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 21/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance

2020/S 129-317392  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance

2020/S 129-317392

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 108-262046)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego Centrala
Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 190
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 00-608
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Biuro ZamÛwie Publicznych
Courriel: bzp@krus.gov.pl
TÈlÈphone: +48 225926420 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.krus.gov.pl

www.krus.gov.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Wyp?ata ?wiadcze emerytalno-rentowych i krÛtkoterminowych w formie gotÛwki do r?k ?wiadczeniobiorcÛw w miejscu ich zamieszkania

NumÈro de rÈfÈrence: 0000-ZP.261.8.2020

II.1.2)
Code CPV principal
66000000 Services financiers et d'assurance

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dor?czenie w formie gotÛwki ?wiadcze emerytalno-rentowych i krÛtkoterminowych (m.in. zasi?ki chorobowe, macierzy?skie, jednorazowe odszkodowania, pogrzebowe) z ubezpieczenia spo?ecznego rolnikÛw nadawanych przez jednostki organizacyjne KRUS, do r?k ?wiadczeniobiorcÛw w miejscu ich zamieszkania w formie przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieni??nego, pod warunkiem, ?e udost?pnienie (wyp?ata) ?wiadczenia osobom uprawnionym b?dzie polega?o na dor?czeniu ?wiadczenia na wskazany przez Zamawiaj?cego adres, zwanego dalej Ñprzekazemî.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 108-262046

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 09/07/2020

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 21/07/2020

Heure locale: 09:30

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 09/07/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/07/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
64000000 - Services des postes et télécommunications 
66000000 - Services financiers et d'assurance