Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance

2020/S 129-317418  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Procédure négociée sans mise en concurrence Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance 2020/S 129-317418 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-955 Pays: Pologne Point(s) de contact: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami Courriel: dorota.bobinska@bgk.pl Fax: +48 225965905 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bgk.pl www.bgk.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: us?ugi bankowe
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Wybór po?redników finansowych w celu wdra?ania instrumentu finansowego "Por?czenie" w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020" Numéro de référence: DZZK/90/DIF/2020
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy (zwanego równie "Po?rednikiem finansowym" lub "PF"), który ?wiadczy b?dzie zlecone przez Zamawiaj?cego us?ugi wdro?enia i zarz?dzania instrumentem finansowym "Por?czenie", do którego Zamawiaj?cy wniesie wk?ad finansowy ze ?rodków Funduszu Funduszy w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, z którego udzielane b?d jednostkowe por?czenia oraz który b?dzie podlega zwrotowi do Zamawiaj?cego na warunkach okre?lonych w Istotnych postanowieniach umowy. Parametry udzielanych przez Wykonawc jednostkowych por?cze zosta?y okre?lone w "Metryce instrumentu finansowego Por?czenie" stanowi?cej za??cznik nr [2] do Istotnych postanowie umowy (dalej: "Umowa operacyjna").
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 750 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy (zwanego równie "Po?rednikiem finansowym" lub "PF"), który ?wiadczy b?dzie zlecone przez Zamawiaj?cego us?ugi wdro?enia i zarz?dzania instrumentem finansowym "Por?czenie", do którego Zamawiaj?cy wniesie wk?ad finansowy ze ?rodków Funduszu Funduszy w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, z którego udzielane b?d jednostkowe por?czenia oraz który b?dzie podlega zwrotowi do Zamawiaj?cego na warunkach okre?lonych w Istotnych postanowieniach umowy. Parametry udzielanych przez Wykonawc jednostkowych por?cze zosta?y okre?lone w "Metryce Instrumentu finansowego Por?czenie" stanowi?cej za??cznik nr [2] do Istotnych postanowie umowy (dalej: "Umowa operacyjna").
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.01.05.01-30-0002/16
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiaj?cy mo?e udzieli zamówienia z wolnej r?ki je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy us?ug lub robót budowlanych, zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug lub robót budowlanych, je?eli takie zamówienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto? tego zamówienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci. W zakresie spe?nia poszczególnych przes?anek wskaza co nast?puje: Zamawiaj?cy zamierza udzieli zamówienia w terminie przed up?ywem okresu 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe og?oszone zosta?o 19.12.2017. Zamawiaj?cy zamierza udzieli dotychczasowemu Wykonawcy us?ug, zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug, tj. Funduszowi Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spó?ka Akcyjna, z którym 30.3.2018 zawar umow operacyjn nr: 3/RPWP/14817/2018/I/DIF/101. Zamówienie b?dzie polega?o na powtórzeniu podobnych us?ug w wysoko?ci 100 % warto?ci zamówienia podstawowego, tj. przekazaniu wk?adu finansowego ze ?rodków Funduszu Funduszy na warunkach okre?lonych w Istotnych postanowieniach umowy oraz obejmuje równie ?wiadczenie przez Wykonawc us?ugi wdro?enia i zarz?dzania instrumentem finansowym, polegaj?cej w szczególno?ci na utworzeniu instrumentu finansowego "Por?czenie" oraz udzieleniu co najmniej 100 jednostkowych por?cze o parametrach okre?lonych w "Metryce instrumentu finansowego Por?czenie" w ??cznej wysoko?ci co najmniej 29 411 764,71 PLN, z wykorzystaniem wk?adu Funduszu Funduszy wniesionego przez Zamawiaj?cego do utworzonego instrumentu finansowego, w wysoko?ci 7 500 000,00 PLN, uzupe?nionego o wk?ad Po?rednika finansowego w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc na etapie post?powania przetargowego, nie ni?szej ni 1 323 529,41 PLN. Wed?ug stanu na po?ow zak?adanego okresu budowy portfela wska?niki, o których mowa w niniejszym akapicie powinny zosta osi?gni?te na poziomie co najmniej 40 %. Zamówienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz w rozdziale V SIWZ [...] Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówie publicznych, do wysoko?ci 100 % warto?ci zamówienia podstawowego. [...] Ca?kowita warto? tego zamówienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci. Szacowana warto? wynagrodzenia Po?rednika finansowego za zarz?dzanie kwot ?rodków, które zostan przekazane w ramach niniejszego zamówienia wynosi 750 000,00 PLN. Warto? zamówienia uzupe?niaj?cego zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamówienia podstawowego, która wynosi?a 7 500 000,00 PLN. Zamówienie podobne jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia oraz warunki na jakich ma ono zosta udzielone s podobne z zakresem okre?lonym w ramach cz??ci I zamówienia podstawowego. W opisie zamówienia podstawowego wskazano ewentualny zakres tych us?ug lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostan one udzielone. Zakres tych us?ug oraz warunki, na jakich zostan one udzielone mo?na wywie? z okre?lonych dla zamówienia podstawowego gdy b?d one podobne.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
03/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
Adresse postale: ul. Pi?kna 58 Ville: Pozna Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 60-589 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 750 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si na zasadach okre?lonych w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance