Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance

2021/S 86-223419  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance 2021/S 086-223419 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-955 Pays: Pologne Point(s) de contact: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami Courriel: dorota.bobinska@bgk.pl Téléphone: +48 225998048 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bgk.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wybór po?redników finansowych w celu wdra?ania instrumentu finansowego "Por?czenie" w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020" Numéro de référence: DZZK/90/DIF/2020
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wybór po?redników finansowych w celu wdra?ania instrumentu finansowego "Por?czenie" w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy (zwanego równie "Po?rednikiem finansowym" lub "PF"), który ?wiadczy b?dzie zlecone przez Zamawiaj?cego us?ugi wdro?enia i zarz?dzania instrumentem finansowym "Por?czenie", do którego Zamawiaj?cy wniesie wk?ad finansowy ze ?rodków Funduszu Funduszy w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, z którego udzielane b?d jednostkowe por?czenia oraz który b?dzie podlega zwrotowi do Zamawiaj?cego na warunkach okre?lonych w Istotnych postanowieniach umowy. Parametry udzielanych przez Wykonawc jednostkowych por?cze zosta?y okre?lone w "Metryce Instrumentu finansowego Por?czenie" stanowi?cej za??cznik nr [2] do istotnych postanowie umowy (dalej: "Umowa operacyjna").
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 11/09/2020 Fin: 31/12/2030
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPWP.01.05.01-30-0002/16
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 187-451337
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1 Intitulé:
Wybór po?redników finansowych w celu wdra?ania instrumentu finansowego "Por?czenie" w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
11/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spó?ka akcyjna Adresse postale: ul. Pi?kna 58 Ville: Pozna Code NUTS: PL Polska Code postal: 60-589 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 929 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si na zasadach okre?lonych w dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy (zwanego równie "Po?rednikiem finansowym" lub "PF"), który ?wiadczy b?dzie zlecone przez Zamawiaj?cego us?ugi wdro?enia i zarz?dzania instrumentem finansowym "Por?czenie", do którego Zamawiaj?cy wniesie wk?ad finansowy ze ?rodków Funduszu Funduszy w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, z którego udzielane b?d jednostkowe por?czenia oraz który b?dzie podlega zwrotowi do Zamawiaj?cego na warunkach okre?lonych w Istotnych postanowieniach umowy. Parametry udzielanych przez Wykonawc jednostkowych por?cze zosta?y okre?lone w "Metryce Instrumentu finansowego Por?czenie" stanowi?cej za??cznik nr [2] do istotnych postanowie umowy (dalej: "Umowa operacyjna").
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 11/09/2020 Fin: 31/12/2031
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 929 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spó?ka Akcyjna Adresse postale: ul. Pi?kna 58 Ville: Pozna Code NUTS: PL Polska Code postal: 60-589 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
 
1.W umowie operacyjnej wprowadza si nast?puj?ce zmiany: a) § 1 ust. 1 pkt 14 otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: Kredyt - kredyt, po?yczka lub leasing z wyj?tkiem tzw. leasingu zwrotnego, udzielony i wyp?acony przez instytucj finansow na realizacj inwestycji ostatecznego odbiorcy, stanowi?cy jego zobowi?zanie wobec tej instytucji finansowej, sp?acany w formie rat kapita?owo-odsetkowych z cz?stotliwo?ci sp?at nie rzadsz ni roczn?. b) § 4 ust. 2 otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: Okres obowi?zywania umowy okre?lony zostaje jako okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2031 r., z zastrze?eniem tych postanowie?, które ze wzgl?du na swój cel obowi?zuj tak?e po zako?czeniu obowi?zywania umowy, w szczególno?ci postanowie § 14, § 17, § 18 umowy. c) § 6 ust. 15 pkt 1 umowy otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: "Po?rednik finansowy zobowi?zuje si zapewni?, aby w zwi?zku z zawart z instytucj finansow umow o wspó?pracy, mo?liwe by?o: 1) cykliczne, nie rzadsze ni raz na miesi?c lub kwarta uzyskiwanie od instytucji finansowej informacji o warto?ci: a) wyp?aconych na rzecz ostatecznych odbiorców kwot kredytu lub post?pie w wydaniu przedmiotu leasingu; b) zwróconych kwot kredytu, niewykorzystanych na cele okre?lone w Umowie kredytu; c) sp?aconych rat kredytu w podziale na raty kapita?owe i odsetkowe." d) Za??cznik nr 2 do Umowy operacyjnej "Metryka instrumentu finansowego - Por?czenie" otrzymuje brzmienie okre?lone w za??czniku nr 1 do aneksu. e) Za??cznik nr 10 do umowy operacyjnej "Karta produktu Ma?a Por?czenie" otrzymuje brzmienie okre?lone w za??czniku nr 2 do aneksu.
   2.  Zmiany warunków umów inwestycyjnych mog nast?pi na wniosek ostatecznego odbiorcy i mog by zastosowane pod warunkiem, ?e wed?ug oceny po?rednika finansowego ostateczny odbiorca wiarygodnie uzasadni?, ?e sytuacja zwi?zana z COVID-19 spowodowa?a problemy p?ynno?ciowe w czasie sp?aty Kredytu lub generuje ryzyko wyst?pienia takich problemów w przysz?o?ci.
   3.  Po?rednik finansowy uwzgl?dnia konieczno? odpowiedniego przeliczenia warto?ci udzielonej pomocy (je?li dotyczy). Pozosta?e postanowienia umowy nie ulegaj zmianie.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Na podstawie art. 15r ustawy, o której mowa w pkt 3, Zamawiaj?cy, po stwierdzeniu, ?e okoliczno?ci zwi?zane z wyst?pieniem COVID-19, mog wp?yn? lub wp?ywaj na nale?yte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, mo?e w uzgodnieniu z Wykonawc dokona zmiany umowy przez zmian terminu wykonania umowy lub jej cz??ci, zmian sposobu wykonywania us?ug, zmian zakresu ?wiadczenia Wykonawcy. Menad?er przewidzia w istotnych postanowieniach umowy oraz w umowie operacyjnej mo?liwo?ci dokonania zmian w umowie w przypadku zmiany w programie lub projekcie oddzia?ywuj?cej na realizacj umowy (§ 22 umowy).
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 929 000.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 1 929 000.00 PLN Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assuranceType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Servicesservices 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance