Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance

2021/S 86-223421  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance 2021/S 086-223421 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-955 Pays: Pologne Point(s) de contact: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami Courriel: sylwia.glowala@bgk.pl Téléphone: +48 225998048 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bgk.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wybór po?redników finansowych w celu wdra?ania instrumentu finansowego "Po?yczka rozwojowa" w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolno?l?skiego 2014-2020. Numéro de référence: DZZK.89.DIF.2019
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wybór po?redników finansowych w celu wdra?ania instrumentu finansowego "Po?yczka rozwojowa" w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolno?l?skiego 2014-2020 - cz. VII
Lot nº: VII
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Cz?? VII - w wysoko?ci 25 000 000 PLN, obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc us?ugi wdro?enia i zarz?dzania instrumentem finansowym, polegaj?cej w szczególno?ci na utworzeniu instrumentu finansowego "Po?yczka rozwojowa" z przeznaczeniem na wsparcie przedsi?wzi? realizowanych przez M?P oraz udzielaniu jednostkowych po?yczek o parametrach okre?lonych w "Metryce instrumentu finansowego Po?yczka rozwojowa" z wk?adu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiaj?cego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupe?nionego o wk?ad w?asny Wykonawcy w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc na etapie post?powania przetargowego (nie ni?szej ni 10 %). Co najmniej 40 % limitu po?yczki rozwojowej powinno zosta wyp?acone na rzecz ostatecznych odbiorców przed up?ywem po?owy okresu budowy portfela.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 31/01/2020 Fin: 31/12/2032
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPDS.IF.00.00-02-0001/16-00
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 026-059712
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 4
Lot nº: VII
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
31/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Dolno?l?ska Agencja Wspó?pracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kasztanowa 3a - 5 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 53-125 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wroc?awska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Adresse postale: ul. Karmelkowa 29 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 52-437 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 3 000 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si na zasadach okre?lonych w dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
VII.1.4) Description des prestations:
Cz?? VII - w wysoko?ci 25 000 000 PLN, obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc us?ugi wdro?enia i zarz?dzania instrumentem finansowym, polegaj?cej w szczególno?ci na utworzeniu instrumentu finansowego "Po?yczka rozwojowa" z przeznaczeniem na wsparcie przedsi?wzi? realizowanych przez M?P oraz udzielaniu jednostkowych po?yczek o parametrach okre?lonych w "Metryce instrumentu finansowego Po?yczka rozwojowa" z wk?adu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiaj?cego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupe?nionego o wk?ad w?asny Wykonawcy w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc na etapie post?powania przetargowego (nie ni?szej ni 10 %). Co najmniej 40 % limitu po?yczki rozwojowej powinno zosta wyp?acone na rzecz ostatecznych odbiorców przed up?ywem po?owy okresu budowy portfela.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 31/01/2020 Fin: 31/12/2032
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 3 000 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Dolno?l?ska Agencja Wspó?pracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kasztanowa 3a-5 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 53-125 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wroc?awska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Adresse postale: ul. Karmelkowa 29 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 52-437 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
W zwi?zku z Preambu??, w Umowie operacyjnej nr 2/RPDS/8918/2020/VII/DIF/225 z dnia 30 stycznia 2020 r. wprowadza si nast?puj?ce zmiany:
   1.  Za??cznik nr 2 do umowy - Metryka instrumentu finansowego Po?yczka rozwojowa, w brzmieniu nadanym za??cznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.
   2.  Za??cznik nr 9 do umowy - Karta produktu, w brzmieniu nadanym za??cznikiem nr 2 do niniejszego aneksu. Pozosta?e postanowienia umowy pozostaj bez zmian.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Sytuacja nie by?a mo?liwa do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, ale istotnie zmienia uwarunkowania jej realizacji, co najmniej w 2020 r. (si?a wy?sza). W zwi?zku z tym menad?er zmuszony by do natychmiastowej reakcji, niezb?dnej do ograniczenia bezpo?rednich skutków epidemii w odniesieniu do firm korzystaj?cych z instrumentów finansowych. Wyj?tkowy charakter sytuacji i jej skutki stanowi wype?nienie okre?lonych w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Jako ?rodki niweluj?ce niekorzystne skutki gospodarcze w zwi?zku z sytuacj epidemiczn - na podstawie uzgodnie z instytucj zarz?dzaj?c Regionalnym programem operacyjnym województwa dolno?l?skiego 2014-2020 - wprowadzone zosta?y konieczne zmiany w projekcie, które odzwierciedlone zosta?y w aneksie.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 3 000 000.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 3 000 000.00 PLN Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assuranceType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance