Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance

2021/S 86-223425  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance 2021/S 086-223425 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-955 Pays: Pologne Point(s) de contact: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami Courriel: sylwia.glowala@bgk.pl Téléphone: +48 225998048 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bgk.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wybór po?redników finansowych w celu wdra?ania instrumentu finansowego "Por?czenie" w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Numéro de référence: DZZK/153/DIF/2017
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wybór po?redników finansowych w celu wdra?ania instrumentu finansowego "Por?czenie" w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ cz. I
Lot nº: I
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Cz?? I - obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc zadania: wdro?enia i zarz?dzania instrumentem finansowym, polegaj?cego w szczególno?ci na utworzeniu instrumentu finansowego "Por?czenie" oraz udzieleniu co najmniej 192 jednostkowych por?cze o parametrach okre?lonych w "Metryce instrumentu finansowego Por?czenie" w ??cznej wysoko?ci co najmniej 60 000 000,00 PLN, z wk?adu funduszu funduszy wniesionego przez Zamawiaj?cego do utworzonego instrumentu finansowego, w wysoko?ci 12 000 000,00 PLN, uzupe?nionego o wk?ad po?rednika finansowego w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc na etapie post?powania przetargowego, nie ni?szej ni 3 000 000,00 PLN. Wed?ug stanu na dzie po?owy okresu budowy portfela, portfel por?cze powinien by zbudowany w co najmniej 40 %.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 15/03/2018 Fin: 31/12/2029
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPPM.IF-00-001/16
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 068-151255
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
Lot nº: I
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
15/03/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Pomorski Regionalny Fundusz Por?cze Kredytowych Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szara 32-33, lok. 24 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL Polska Code postal: 80-166 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 9 480 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si na zasadach okre?lonych w dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
VII.1.4) Description des prestations:
Cz?? I - obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc zadania: wdro?enia i zarz?dzania instrumentem finansowym, polegaj?cego w szczególno?ci na utworzeniu instrumentu finansowego "Por?czenie" oraz udzieleniu co najmniej 192 jednostkowych por?cze o parametrach okre?lonych w "Metryce instrumentu finansowego Por?czenie" w ??cznej wysoko?ci co najmniej 60 000 000,00 PLN, z wk?adu funduszu funduszy wniesionego przez Zamawiaj?cego do utworzonego instrumentu finansowego, w wysoko?ci 12 000 000,00 PLN, uzupe?nionego o wk?ad po?rednika finansowego w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc na etapie post?powania przetargowego, nie ni?szej ni 3 000 000,00 PLN. Wed?ug stanu na dzie po?owy okresu budowy portfela, portfel por?cze powinien by zbudowany w co najmniej 40 %.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 15/03/2018 Fin: 31/12/2029
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 9 480 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Pomorski Regionalny Fundusz Por?cze Kredytowych Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szara 32-33, lok. 24 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL Polska Code postal: 80-166 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
W zwi?zku z preambu??, w umowie operacyjnej nr 3/RPPM/15317/2018/I/DIF/087 z dnia 15 marca 2018 r. wprowadza si nast?puj?ce zmiany:
   1.  w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: "1) Okres budowy portfela dla instrumentu finansowego Por?czenie rozpoczyna si od dnia wp?aty przez menad?era pierwszej transzy wk?adu funduszu funduszy do tego instrumentu finansowego i trwa 30 miesi?cy";
   2.  w § 4 ust. 2 otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: "2. Okres obowi?zywania umowy okre?lony zostaje jako okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2030 r., z zastrze?eniem tych postanowie?, które ze wzgl?du na swój cel obowi?zuj tak?e po zako?czeniu obowi?zywania umowy, w szczególno?ci postanowie § 15, § 18, § 19 umowy";
   3.  w § 14 ust. 4 otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: "4. Okres budowy portfela dla dodatkowego wk?adu funduszu funduszy wniesionego do instrumentu finansowego na podstawie realizacji prawa opcji rozpoczyna si od dnia wp?aty przez menad?era pierwszej transzy dodatkowego wk?adu funduszu funduszy do instrumentu finansowego i trwa maksymalnie 30 miesi?cy";
   4.  Za??cznik nr 2 do umowy "Metryka instrumentu finansowego Por?czenie" otrzymuje brzmienie zgodne z za??cznikiem nr 1 do niniejszego aneksu;
   5.  zmiany dotycz?ce warunków udzielania jednostkowych por?cze obowi?zuj od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do zmiany terminu wskazanego w odpowiednich regulacjach i obejmuj odpowiednio zawarte i nowe umowy o udzielenie por?czenia. Przed?u?enie stosowania lub zmiana warunków udzielania jednostkowych por?cze nast?pi w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy. Pozosta?e postanowienia umowy pozostaj bez zmian.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Sytuacja nie by?a mo?liwa do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, ale istotnie zmienia uwarunkowania jej realizacji, co najmniej w 2020 r. (si?a wy?sza). W zwi?zku z tym menad?er zmuszony by do natychmiastowej reakcji, niezb?dnej do ograniczenia bezpo?rednich skutków epidemii w odniesieniu do firm korzystaj?cych z instrumentów finansowych. Wyj?tkowy charakter sytuacji i jej skutki stanowi wype?nienie okre?lonych w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Ponadto, bior?c pod uwag przepisy ustawy o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 568), mo?liwe jest wprowadzenie zmian w zakresie parametrów wsparcia produktu por?czeniowego.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 9 480 000.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 9 480 000.00 PLN Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assuranceType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance