Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance

2021/S 86-223430  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance 2021/S 086-223430 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-955 Pays: Pologne Point(s) de contact: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami Courriel: sylwia.glowala@bgk.pl TÈlÈphone: +48 225998048 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bgk.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
WybÛr po?rednikÛw finansowych w celu wdra?ania instrumentu finansowego ÑPor?czenieî w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. NumÈro de rÈfÈrence: DZZK/153/DIF/2017
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
WybÛr po?rednikÛw finansowych w celu wdra?ania instrumentu finansowego ÑPor?czenieî w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ cz. V
Lot n : V
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Cz?? V ñ obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc zadania: wdro?enia i zarz?dzania instrumentem finansowym, polegaj?cego w szczegÛlno?ci na utworzeniu instrumentu finansowego ÑPor?czenieî oraz udzieleniu co najmniej 64 jednostkowych por?cze o parametrach okre?lonych w ÑMetryce instrumentu finansowego Por?czenieî w ??cznej wysoko?ci co najmniej 20 000 000,00 PLN, z wk?adu Funduszu Funduszy wniesionego przez Zamawiaj?cego do utworzonego instrumentu finansowego, w wysoko?ci 4 000 000,00 PLN, uzupe?nionego o wk?ad po?rednika finansowego w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc na etapie post?powania przetargowego, nie ni?szej ni 1 000 000,00 PLN. Wed?ug stanu na dzie po?owy okresu budowy portfela, portfel por?cze powinien by zbudowany w co najmniej 40 %.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 30/07/2018 Fin: 31/12/2029
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPPM.IF-00-001/16
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 166-379097
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : V
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
30/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Polfund Fundusz Por?cze Kredytowych S.A.
Adresse postale: ul. Monte Casino 32 Ville: Szczecin Code NUTS: PL Polska Code postal: 70-466 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 2 320 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si na zasadach okre?lonych w dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/04/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
VII.1.4) Description des prestations:
Cz?? V ñ obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc zadania: wdro?enia i zarz?dzania instrumentem finansowym, polegaj?cego w szczegÛlno?ci na utworzeniu instrumentu finansowego ÑPor?czenieî oraz udzieleniu co najmniej 64 jednostkowych por?cze o parametrach okre?lonych w ÑMetryce instrumentu finansowego Por?czenieî w ??cznej wysoko?ci co najmniej 20 000 000,00 PLN, z wk?adu Funduszu Funduszy wniesionego przez Zamawiaj?cego do utworzonego instrumentu finansowego, w wysoko?ci 4 000 000,00 PLN, uzupe?nionego o wk?ad po?rednika finansowego w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc na etapie post?powania przetargowego, nie ni?szej ni 1 000 000,00 PLN. Wed?ug stanu na dzie po?owy okresu budowy portfela, portfel por?cze powinien by zbudowany w co najmniej 40 %.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 30/07/2018 Fin: 31/12/2029
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 2 320 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Polfund Fundusz Por?cze Kredytowych S.A.
Adresse postale: ul. Monte Casino 32 Ville: Szczecin Code NUTS: PL Polska Code postal: 70-466 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
W zwi?zku z Preambu??, w umowie operacyjnej nr 3/RPPM/15317/2018/V/DIF/088 z dnia 30 lipca 2018 r. wprowadza si nast?puj?ce zmiany:
   1.  W ß 1 ust. 1 pkt 14 otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: 14) Kredyt ñ kredyt, po?yczka lub leasing za wyj?tkiem tzw. leasingu zwrotnego, udzielony i wyp?acony przez instytucj finansow na realizacj inwestycji ostatecznego odbiorcy, stanowi?cy jego zobowi?zania wobec tej instytucji finansowej, sp?acony w formie rat kapita?owo-odsetkowych z cz?stotliwo?ci sp?at nie rzadsz ni pÛ?roczna, z zastrze?eniem dopuszczalnego dwunastomiesi?cznego okresu karencji (dot. wy??cznie pierwszych 12 miesi?cy od wyp?aty jakiejkolwiek kwoty kredytu) w sp?acie kapita?u w ramach umÛw kredytu zawieranych na min. 5 lat. Wskazana cz?stotliwo? sp?at nie dotyczy kredytÛw obrotowych, udzielonych ostatecznemu odbiorcy na przywrÛcenie p?ynno?ci ograniczonej lub ca?kowicie utraconej wskutek COVID-19.
   2.  W ß 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: 1) okres budowy portfela dla instrumentu finansowego Por?czenie rozpoczyna si od dnia wp?aty przez menad?era pierwszej transzy wk?adu Funduszu Funduszy do tego instrumentu finansowego i trwa 30 miesi?cy;
   3.  W ß 4 ust. 2 otrzymuje nast?puj?ce brzmienie:
   2.  Okres obowi?zywania umowy okre?lony zostaje jako okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2030 r., z zastrze?eniem tych postanowie?, ktÛre ze wzgl?du na swÛj cel obowi?zuj tak?e po zako?czeniu obowi?zywania umowy, w szczegÛlno?ci postanowie ß 15, ß 18, ß 19 umowy.
   4.  W ß 6 ust. 15 pkt 1 umowy otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: 1) cykliczne, nie rzadsze ni raz na miesi?c lub kwarta uzyskiwanie od instytucji finansowej informacji o warto?ci: a) wyp?aconych na rzecz ostatecznych odbiorcÛw kwot kredytu lub post?pie w wydaniu przedmiotu leasingu; b) zwrÛconych kwot kredytu, niewykorzystanych na cele okre?lone w umowie kredytu; c) sp?aconych rat kapita?owych kredytu.
   5.  W ß 14 ust. 4 otrzymuje nast?puj?ce brzmienie:
   4.  Okres budowy portfela dla dodatkowego wk?adu Funduszu Funduszy wniesionego dla instrumentu finansowego na podstawie realizacji Prawa opcji rozpoczyna si od dnia wp?aty przez menad?era pierwszej transzy dodatkowego wk?adu Funduszu Funduszy do instrumentu finansowego trwa maksymalnie 30 miesi?cy.
   6.  Za??cznik nr 2 do umowy Metryka instrumentu finansowego Por?czenie otrzymuje brzmienie zgodne z za??cznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.
   7.  Zmiany dotycz?ce warunkÛw udzielania jednostkowych por?cze obowi?zuj od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do zmiany terminu wskazanego w odpowiednich regulacjach i obejmuj odpowiednio zawarte i nowe umowy o udzielenie por?czenia. Przed?u?enie stosowania lub zmiana warunkÛw udzielania jednostkowych por?cze?, nast?pi w formie pisemnie, w drodze aneksu do umowy. Pozosta?e postanowienia umowy pozostaj bez zmian.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Sytuacja nie by?a mo?liwa do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, ale istotnie zmienia uwarunkowania jej realizacji, co najmniej w 2020 r. (si?a wy?sza). W zwi?zku z tym menad?er zmuszony by do natychmiastowej reakcji, niezb?dnej do ograniczenia bezpo?rednich skutkÛw epidemii w odniesieniu do firm korzystaj?cych z instrumentÛw finansowych. Wyj?tkowy charakter sytuacji i jej skutki stanowi wype?nienie okre?lonych w art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ñ Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Ponadto, bior?c pod uwag przepisy ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorÛb zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektÛrych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 568), mo?liwe jest wprowadzenie zmian w zakresie parametrÛw wsparcie produktu por?czeniowego.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 2 320 000.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 2 320 000.00 PLN Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assuranceType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Servicesservices 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance