Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance

2021/S 178-464505  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance 2021/S 178-464505 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-955 Pays: Pologne Point(s) de contact: Departament Zarz?dania Zakupami i Kontraktami Courriel: dorota.bobinska@bgk.pl Téléphone: +48 225998048 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bgk.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wybór po?redników finansowych w celu wdra?ania instrumentu finansowego "por?czenie" w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 Numéro de référence: DZZK/148/DIF/2017
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wybór po?redników finansowych w celu wdra?ania instrumentu finansowego "por?czenie" w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020
Lot nº: II
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Cz?? II - obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc?: - us?ugi wdro?enia i zarz?dzania instrumentem finansowym, polegaj?cej w szczególno?ci na utworzeniu instrumentu finansowego "por?czenie" oraz udzieleniu co najmniej 94 jednostkowych por?cze o parametrach okre?lonych w "metryce instrumentu finansowego por?czenie" w ??cznej wysoko?ci co najmniej 27 450 980,39 PLN, z wykorzystaniem wk?adu funduszu funduszy wniesionego przez Zamawiaj?cego do utworzonego instrumentu finansowego, w wysoko?ci 7 000 000,00 PLN, uzupe?nionego o wk?ad po?rednika finansowego w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc na etapie post?powania przetargowego, nie ni?szej ni 1 235 294,12 PLN. Wed?ug stanu na po?ow zak?adanego okresu budowy portfela wska?niki, o których mowa w niniejszym akapicie powinny zosta osi?gni?te na poziomie co najmniej [40] %.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 30/03/2018 Fin: 31/12/2030
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPWP.01.05.01-30-0002/16
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 074-165025
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
Lot nº: II
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
30/03/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Samorz?dowy Fundusz Por?cze Kredytowych Sp. z o.o.
Adresse postale: Rynek 6 Ville: Gosty Code NUTS: PL Polska Code postal: 63-800 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 3 469 200.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si na zasadach okre?lonych w dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
VII.1.4) Description des prestations:
Cz?? II - obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc?: - us?ugi wdro?enia i zarz?dzania instrumentem finansowym, polegaj?cej w szczególno?ci na utworzeniu instrumentu finansowego "por?czenie" oraz udzieleniu co najmniej 94 jednostkowych por?cze o parametrach okre?lonych w "metryce instrumentu finansowego por?czenie" w ??cznej wysoko?ci co najmniej 27 450 980,39 PLN, z wykorzystaniem wk?adu funduszu funduszy wniesionego przez Zamawiaj?cego do utworzonego instrumentu finansowego, w wysoko?ci 7 000 000,00 PLN, uzupe?nionego o wk?ad po?rednika finansowego w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc na etapie post?powania przetargowego, nie ni?szej ni 1 235 294,12 PLN. Wed?ug stanu na po?ow zak?adanego okresu budowy portfela wska?niki, o których mowa w niniejszym akapicie, powinny zosta osi?gni?te na poziomie co najmniej [40] %.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 30/03/2018 Fin: 31/12/2030
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 3 469 200.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Samorz?dowy Fundusz Por?cze Kredytowych Sp. z o.o.
Adresse postale: Rynek 6 Ville: Gosty Code NUTS: PL Polska Code postal: 63-800 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
 1)§19 Umowy otrzymuje brzmienie:
   1.  Menad?er na podstawie odr?bnego porozumienia, którego wzór stanowi Za??cznik 13 do Umowy, powierzy Po?rednikowi Finansowemu przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim zakresie.
   2.  Po?rednik Finansowy przetwarza dane osobowe oraz dane obj?te tajemnic bankow w zakresie niezb?dnym dla realizacji Operacji oraz w zakresie wskazanym niniejsz Umow?, zgodnie z ogólnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   3.  Po?rednik Finansowy wyra?a zgod na wykorzystywanie przez Menad?era i Instytucj Zarz?dzaj?ca swoich danych teleadresowych na potrzeby promocji i informacji.
   4.  Po?rednik Finansowy jest zobowi?zany do odbierania od wszystkich osób fizycznych uczestnicz?cych w realizacji Operacji, nie b?d?cymi Ostatecznymi Odbiorcami o których dane osobowe s przetwarzane, o?wiadcze o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tak?e na ich udost?pnianie danych osobowych o których mowa w niniejszym punkcie dokonywane jest dla celów zwi?zanych z realizacj Projektu oraz Umowy, a tak?e z realizacj polityki rozwoju.
   5.  Po?rednik Finansowy jest zobowi?zany do odbierania od wszystkich Ostatecznych Odbiorców o?wiadcze o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych obj?tych tajemnic bankow?, a tak?e na ich udost?pnianie innym podmiotom, w szczególno?ci Instytucji Zarz?dzaj?cej oraz organom administracji publicznej, w szczególno?ci ministrowi w?a?ciwemu do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z niniejsz Umow i przepisami prawa.
   6.  Po?rednik Finansowy zobowi?zuje si zapewni?, aby postanowienia w zakresie niniejszego paragrafu dotycz?ce Ostatecznych Odbiorców zosta?y tak?e zawarte w Umowach Inwestycyjnych.
   7.  Menad?er dopuszcza przetwarzanie przez Po?rednika Finansowego powierzonych danych osobowych dodatkowo tak?e w innym ni "SL2014" systemie informatycznym, pod warunkiem, ?e Po?rednik Finansowy zapewnia, ?e system informatyczny s?u??cy do przetwarzania danych osobowych spe?nia wymagania okre?lone przepisami prawa. 2) Za??cznik nr 13 do Umowy otrzymuje brzmienie, zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik do niniejszego aneksu. Pozosta?e postanowienia Umowy pozostaj bez zmian.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Zmiana w Umowie Operacyjnej wprowadzona w zwi?zku z wej?ciem w ?ycie Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 3 469 200.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 3 469 200.00 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance