Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance

2021/S 178-464533  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance 2021/S 178-464533 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-955 Pays: Pologne Point(s) de contact: Departament Zarz?dania Zakupami i Kontraktami Courriel: dorota.bobinska@bgk.pl Téléphone: +48 225998048 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bgk.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wybór po?redników finansowych w celu wdra?ania instrumentów finansowych "Po?yczka inwestycyjna" oraz "Ma?a po?yczka inwestycyjna" w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 20 Numéro de référence: DZZK/126/DIF/2019
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wybór po?redników finansowych w celu wdra?ania instrumentów finansowych "Po?yczka inwestycyjna" oraz "Ma?a po?yczka inwestycyjna" w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 20
Lot nº: II
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Cz?? II - obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc zadania: wdro?enia i zarz?dzania instrumentem finansowym, polegaj?cego w szczególno?ci na utworzeniu instrumentu finansowego "Po?yczka inwestycyjna" oraz udzieleniu jednostkowych po?yczek inwestycyjnych o parametrach okre?lonych w "Metryce instrumentu finansowego: Po?yczka inwestycyjna" z wk?adu funduszu funduszy wniesionego do instrumentu finansowego przez Zamawiaj?cego w ??cznej wysoko?ci 20 000 000 PLN, uzupe?nionego o wk?ad w?asny Wykonawcy w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc na etapie post?powania przetargowego (nie ni?szej ni 15 % warto?ci jednostkowych po?yczek). Co najmniej 25 % przyznanego limitu po?yczki inwestycyjnej powinno by przeznaczone na jednostkowe po?yczki w kluczowych obszarach inwestycyjnych okre?lonych w pkt IV ppkt
   2. 1 za??cznika nr 2 do umowy operacyjnej. Co najmniej 40 % limitu po?yczki inwestycyjnej powinno zosta wyp?acone na rzecz ostatecznych odbiorców przed up?ywem po?owy okresu budowy portfela.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 22/01/2020 Fin: 31/12/2034
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPWP.01.05.01-30-0002/16
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 027-062310
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 2
Lot nº: II
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
22/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Piekary 17 Ville: Pozna Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-823 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 2 288 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Odwo?anie wnosi si na zasadach okre?lonych w dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
VII.1.4) Description des prestations:
Cz?? II - obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc zadania: wdro?enia i zarz?dzania instrumentem finansowym, polegaj?cego w szczególno?ci na utworzeniu instrumentu finansowego "Po?yczka inwestycyjna" oraz udzieleniu jednostkowych po?yczek inwestycyjnych o parametrach okre?lonych w "Metryce instrumentu finansowego: Po?yczka inwestycyjna" z wk?adu funduszu funduszy wniesionego do instrumentu finansowego przez Zamawiaj?cego w ??cznej wysoko?ci 20 000 000 PLN, uzupe?nionego o wk?ad w?asny Wykonawcy w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc na etapie post?powania przetargowego (nie ni?szej ni 15 % warto?ci jednostkowych po?yczek). Co najmniej 25 % przyznanego limitu po?yczki inwestycyjnej powinno by przeznaczone na jednostkowe po?yczki w kluczowych obszarach inwestycyjnych okre?lonych w pkt IV ppkt
   2. 1 za??cznika nr 2 do umowy operacyjnej. Co najmniej 40 % limitu po?yczki inwestycyjnej powinno zosta wyp?acone na rzecz ostatecznych odbiorców przed up?ywem po?owy okresu budowy portfela.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 22/01/2020 Fin: 31/12/2034
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 2 288 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Piekary 17 Ville: Pozna Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-823 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Maj?c na uwadze okoliczno?ci wskazane w tre?ci Preambu?y, Strony zdecydowa?y si zmieni Umow w nast?puj?cym zakresie:
   1.  W § 1 Umowy Definicje i interpretacje: 1) dodaje si w pkt 1 ppkt 24 a, w brzmieniu: "Dodatkowe wynagrodzenie COVID-19 - wynagrodzenie przys?uguj?ce Po?rednikowi Finansowemu w zwi?zku z wyst?pieniem negatywnych skutków pandemii COVID-19, maj?cych lub mog?cych mie wp?yw na nale?yte wykonanie Umowy;"; 2) ppkt 40 Rachunek Bankowy W?asny otrzymuje brzmienie: "Rachunek Bankowy W?asny - rachunek bankowy Po?rednika Finansowego rozumiany jako wyodr?bnione konto ewidencyjno-ksi?gowe, inny ni Rachunek Bankowy z Wk?adem Funduszu Funduszy, Rachunek Bankowy Wyp?at Jednostkowych Po?yczek, Rachunek Bankowy Zwrotów Jednostkowych Po?yczek oraz Rachunek Bankowy dla Zasobów Zwróconych, wskazany przez Po?rednika Finansowego w celu prowadzenia rozlicze z tytu?u Op?aty za Zarz?dzanie i Dodatkowego wynagrodzenia COVID-19;".
   2.  Po § 8 Umowy dodaje si § 8a Dodatkowe wynagrodzenie COVID-19, w brzmieniu: "§ 8a Dodatkowe wynagrodzenie COVID-19
   1.  Po?rednikowi Finansowemu z tytu?u realizacji Umowy przys?uguje Dodatkowe wynagrodzenie COVID-19 w wysoko?ci 47 533,20 PLN.
   2.  Dodatkowe wynagrodzenie COVID-19 wyp?acone zostanie Po?rednikowi Finansowemu jednorazowo w terminie 30 Dni Roboczych od zawarcia niniejszego aneksu.
   3.  W przypadku wyst?pienia Nieprawid?owo?ci lub Nieprawid?owo?ci systemowej, Menad?er mo?e zobowi?za Po?rednika Finansowego do zwrotu Dodatkowego wynagrodzenia COVID-19 w kwocie odpowiadaj?cej stwierdzonej Nieprawid?owo?ci lub Nieprawid?owo?ci systemowej.
   4.  W przypadku wcze?niejszego rozwi?zania Umowy lub zmniejszenia Limitu Ma?ej Po?yczki Inwestycyjnej, Menad?er mo?e zobowi?za Po?rednika Finansowego do zwrotu odpowiedniej cz??ci Dodatkowego wynagrodzenia COVID-19." Pozosta?e postanowienia Umowy nie ulegaj zmianie.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Wyst?pienie pandemii COVID-19 oraz jej skutki spo?eczno-gospodarcze, których ostateczne rozmiary s nadal nieznane, powoduj?, ?e istotnie zmieni?y si okoliczno?ci i uwarunkowania realizacji ww. Umowy Operacyjnej. Sytuacja, w zwi?zku z któr wprowadzana jest zmiana, jak zaznaczono wy?ej, nie by?a mo?liwa do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, ale istotnie zmienia uwarunkowania jej realizacji (si?a wy?sza). W zwi?zku z tym, Strony niezw?ocznie zareagowa?y i podj??y niezb?dne kroki w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii dla realizacji Zamówienia. Nadzwyczajny charakter tej sytuacji, który prowadzi do konieczno?ci zmiany umowy oraz okoliczno??, ?e warto? zmiany nie przekroczy 50% warto?ci zamówienia okre?lonej pierwotnie, stanowi wype?nienie przes?anek okre?lonych w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych, co umo?liwia dokonanie zmiany postanowie zawartej Umowy w zakresie wynagrodzenia Po?rednika Finansowego.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 2 288 000.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 2 335 533.20 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance