Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance

2022/S 19-045238  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/01/2022 S19 Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance 2022/S 019-045238 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-955 Pays: Pologne Point(s) de contact: Departament Zarz?dania Zakupami i Kontraktami Courriel: magdalena.jaworska@bgk.pl TÈlÈphone: +48 225998048 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bgk.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
WybÛr Po?rednikÛw Finansowych w celu wdra?ania InstrumentÛw Finansowych w ramach Projektu Ñ1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe oraz
   1. 5.1 Po?yczki dla M?P na nowe modele biznesowe ñ. NumÈro de rÈfÈrence: DZZK-78-DIF-2017
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem ZamÛwienia jest wybÛr WykonawcÛw (zwanych ÑPo?rednikami Finansowymiî lub ÑPFî), ktÛrzy ?wiadczy? b?d? na zlecenie Zamawiaj?cego us?ug? wdro?enia i zarz?dzania Instrumentami Finansowymi, polegaj?c? w szczegÛlno?ci na udzielaniu Jednostkowych Po?yczek Ostatecznym Odbiorcom prowadz?cym dzia?alno?? na terenie wojewÛdztwa kujawsko-pomorskiego w ramach utworzonych przez PF InstrumentÛw Finansowych, do ktÛrych Zamawiaj?cy wniesie wk?ad finansowy ze ?rodkÛw Funduszu Funduszy w ramach Projektu Ñ1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe oraz
   1. 5.1 Po?yczki dla M?P na nowe modele biznesowe ñ Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z ktÛrego wspierane b?d? Instrumenty Finansowe udzielaj?ce po?yczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowych poddzia?a?î w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ñ 2020.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/12/2029
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPKP.01.02.02-04-0001/17 oraz RPKP.01.05.01-04-0001/17.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 027-059232
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : III
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
08/01/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Kujawsko-Pomorski Fundusz Po?yczkowy Ville: Toru? Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Izba Przemys?owo Handlowa w Toruniu Ville: Toru? Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Toru?ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ville: Toru? Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 1 540 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? na zasadach okre?lonych w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/01/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem ZamÛwienia jest wybÛr WykonawcÛw (zwanych ÑPo?rednikami Finansowymiî lub ÑPFî), ktÛrzy ?wiadczy? b?d? na zlecenie Zamawiaj?cego us?ug? wdro?enia i zarz?dzania Instrumentami Finansowymi, polegaj?c? w szczegÛlno?ci na udzielaniu Jednostkowych Po?yczek Ostatecznym Odbiorcom prowadz?cym dzia?alno?? na terenie wojewÛdztwa kujawsko-pomorskiego w ramach utworzonych przez PF InstrumentÛw Finansowych, do ktÛrych Zamawiaj?cy wniesie wk?ad finansowy ze ?rodkÛw Funduszu Funduszy w ramach Projektu Ñ1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe oraz
   1. 5.1 Po?yczki dla M?P na nowe modele biznesowe ñ Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z ktÛrego wspierane b?d? Instrumenty Finansowe udzielaj?ce po?yczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowych poddzia?a?î w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ñ 2020.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/12/2029
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 1 540 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Kujawsko-Pomorski Fundusz Po?yczkowy Ville: Toru? Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Ville: Budgoszcz Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Izba Przemys?owo Handlowa w Toruniu Ville: Toru? Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Toru?ska Agencja Rozwoju Regionalnego Ville: Toru? Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
 
1.W zwi?zku z pkt 7 Preambu?y, w ß 1 ust. 1 pkt 27 Umowy otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: Produkt Finansowy ñ Produkt Po?yczka na Zmian? Modelu Biznesowego, wdra?any przez Po?rednika Finansowego w ramach utworzonego Instrumentu Finansowego, na zasadach i warunkach okre?lonych w Za??czniku nr 2a do Umowy ñ Metryka Instrumentu Finansowego Po?yczka na Zmian? Modelu Biznesowego, z zastrze?eniem postanowie? par. 6 ust. 11 Umowy.
   2.  W ß 4 ust. 1 pkt 1) otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: 1) Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego ñ Po?yczka na Zmian? Modelu Biznesowego rozpoczyna si? od dnia wp?aty przez Menad?era pierwszej Transzy Wk?adu Funduszu Funduszy do tego Instrumentu Finansowego i trwa 33 miesi?ce.
   3.  W ß 4 ust. 2 otrzymuje nast?puj?ce brzmienie:
   2.  Okres Obowi?zywania Umowy okre?lony zostaje jako okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 wrze?nia 2030 r., z zastrze?eniem tych postanowie?, ktÛre ze wzgl?du na swÛj cel obowi?zuj? tak?e po zako?czeniu obowi?zywania Umowy, w szczegÛlno?ci postanowie? ß 15, ß 18, ß 19 Umowy.
   4.  W ß 6 Umowy dodaje si? ust. 11 o nast?puj?cym brzmieniu: Niezale?nie od postanowie? wynikaj?cych z Za??cznika nr 2a do Umowy, Wykonawca w zwi?zku ze stanem pandemii Covid-19 stosuje do odwo?ania warunki dla Produktu Po?yczka na Zmian? Modelu Biznesowego z uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci, o ktÛrych mowa w pkt a-c: a) mo?liwo?? zastosowania dodatkowej, 6-miesi?cznej karencji w sp?acie rat kapita?owych, z wyd?u?eniem okresu finansowania (sp?aty); b) mo?liwo?? zastosowania wakacji kredytowych na okres 4 miesi?cy dla sp?aty rat kapita?owo - odsetkowych, z wyd?u?eniem okresu finansowania (sp?aty) o czas wakacji kredytowych; c) mo?liwo?? obni?enia oprocentowania po?yczki.
   5.  Z uwzgl?dnieniem postanowie? ust. 4, zmiany dotycz?ce warunkÛw Produktu obowi?zuj? od dnia 25 marca 2020 r. i obejmuj? odpowiednio zawarte i nowe Umowy Inwestycyjne. Zmiana lub odwo?anie warunkÛw, o ktÛrych mowa w ust. 4, nast?pi w formie pisemnej, w drodze aneksu do Umowy.
   6.  Zmiany warunkÛw w przypadku zawartych UmÛw Inwestycyjnych mog? nast?pi? na wniosek Ostatecznego Odbiorcy i mog? by? zastosowane pod warunkiem, ?e wed?ug oceny Po?rednika Finansowego Ostateczny Odbiorca wiarygodnie uzasadni?, ?e sytuacja zwi?zana z COVID-19 spowodowa?a problemy p?ynno?ciowe w czasie sp?aty po?yczki lub generuje ryzyko wyst?pienia takich problemÛw w przysz?o?ci.
   7.  Po?rednik Finansowy posiada ponadto mo?liwo?? obni?enia oprocentowania wobec zaleg?o?ci w sp?acie po?yczek spowodowanych skutkami COVID-19 do poziomu stÛp referencyjnych w ramach Produktu oraz nie podejmowania dzia?a? windykacyjnych, do czasu zawarcia odpowiednich aneksÛw do UmÛw Inwestycyjnych.
   8.  Po?rednik Finansowy uwzgl?dnia konieczno?? odpowiedniego przeliczenia warto?ci udzielonej pomocy (je?li dotyczy). Pozosta?e postanowienia Umowy nie ulegaj? zmianie.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj? epidemiologiczn? w kraju (epidemia COVID-19, tzw. Ñkoronawirusî), ktÛra spowodowa?a wyj?tkowe okoliczno?ci wymagaj?ce pilnego wprowadzenia szczegÛlnych ?rodkÛw i rozwi?za? na rzecz zabezpieczenia p?ynno?ci w przedsi?biorstwach, w szczegÛlno?ci M?P, oraz utrzymania miejsc pracy, instytucje maj?ce wp?yw na polityk? spo?eczno-gospodarcz? w Polsce podj??y dzia?ania maj?ce na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkÛw gospodarczych epidemii koronawirusa. Sytuacja nie by?a mo?liwa do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, ale istotnie zmienia uwarunkowania jej realizacji, co najmniej w 2020 r. (si?a wy?sza). W zwi?zku z tym Menad?er zmuszony by? do natychmiastowej reakcji, niezb?dnej do ograniczenia bezpo?rednich skutkÛw epidemii w odniesieniu do firm korzystaj?cych z ProduktÛw. Wyj?tkowy charakter sytuacji i jej skutki stanowi? wype?nienie przes?anek okre?lonych w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo ZamÛwie? Publicznych.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 1 540 000.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 1 540 000.00 PLN Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assuranceType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 27/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance