Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance

2022/S 19-045240  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/01/2022 S19 Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assurance 2022/S 019-045240 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-955 Pays: Pologne Point(s) de contact: Departament Zarz?dania Zakupami i Kontraktami Courriel: magdalena.jaworska@bgk.pl Téléphone: +48 225998048 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bgk.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wybór po?r. finans. w celu wdra?ania instr. finans. "Mikropo?yczka" w ramach proj. pn. "Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy woj. lubuskiego" w ramach instr. finans. RPO woj. lubuskiego 2014-20 Numéro de référence: DZZK/47/DPE/2017
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy (zwanego dalej: "po?rednikiem finansowym" lub "PF"), który ?wiadczy? b?dzie na zlecenie Zamawiaj?cego us?ug? polegaj?c? na udzielaniu jednostkowych po?yczek w ramach utworzonego przez po?rednika finansowego instrumentu finansowego "Mikropo?yczka" do którego Zamawiaj?cy wniesie wk?ad finansowy ze ?rodków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach projektu pn. "Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego" w ramach instrumentów finansowych RPO WL 2014-2020 przez Wykonawców (zwanych dalej "po?rednikami finansowymi" lub "PF"), wybranymi w mniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Parametry oraz grupa docelowa udzielanych przez Wykonawc? jednostkowych po?yczek zosta?y okre?lone w "Metryce instrumentu finansowego Mikropo?yczka" stanowi?cej za??cznik nr 2 do Istotnych postanowie? umowy, które stanowi? za??cznik nr 2 do SIWZ (dalej: "Umowa operacyjna").
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/03/2030
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPLB.06.03.02-08-0001/17-00.
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 020-042357
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: DZZK/47/DPE/2018
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
10/01/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Polska Fundacja Przedsi?biorczo?ci Ville: Szczecin Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 312 009.82 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? na zasadach okre?lonych w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/01/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy (zwanego dalej: "po?rednikiem finansowym" lub "PF"), który ?wiadczy? b?dzie na zlecenie Zamawiaj?cego us?ug? polegaj?c? na udzielaniu jednostkowych po?yczek w ramach utworzonego przez po?rednika finansowego instrumentu finansowego "Mikropo?yczka", do którego Zamawiaj?cy wniesie wk?ad finansowy ze ?rodków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach projektu pn. "Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego" w ramach instrumentów finansowych RPO WL 2014-2020 przez Wykonawców (zwanych dalej "po?rednikami finansowymi" lub "PF"),wybranymi w mniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Parametry oraz grupa docelowa udzielanych przez Wykonawc? jednostkowych po?yczek zosta?y okre?lone w "Metryce instrumentu finansowego Mikropo?yczka" stanowi?cej za??cznik nr 2 do Istotnych postanowie? umowy, które stanowi? za??cznik nr 2 do SIWZ (dalej: "Umowa operacyjna"). Us?ugi b?d?ce przedmiotem niniejszego zamówienia mog? by? ?wiadczone wy??cznie w odniesieniu do przedsi?wzi?? w zakresie przedstawionym w "Metryce produktu finansowego Mikropo?yczka", realizowanych na terenie województwa lubuskiego.Na podstawie umowy o finansowaniu, zawartej w dniu 29.3.2017 pomi?dzy Zamawiaj?cym a województwem lubuskim, reprezentowanym przez Zarz?d Województwa Lubuskiego, pe?ni?cym funkcj? Instytucji Zarz?dzaj?cej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020,Zamawiaj?cemu powierzono rol? podmiotu wdra?aj?cego Instrumenty finansowe poprzez Fundusz Funduszy, do którego wniesiony zosta? wk?ad finansowy ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/03/2030
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 312 009.82 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Polska Fundacja Przedsi?biorczo?ci Ville: Szczecin Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zmiana grupy docelowej Ostatecznych Odbiorców, zmniejszenie wska?ników Pozosta?e zapisy umowy bez zmian
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj? epidemiologiczn? w kraju (epidemia COVID-19, tzw. "koronawirus"), która spowodowa?a wyj?tkowe okoliczno?ci wymagaj?ce pilnego wprowadzenia szczególnych ?rodków i rozwi?za? na rzecz zabezpieczenia p?ynno?ci w przedsi?biorstwach, w szczególno?ci M?P, oraz utrzymania miejsc pracy, instytucje maj?ce wp?yw na polityk? spo?eczno-gospodarcz? w Polsce podj??y dzia?ania maj?ce na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa. Sytuacja nie by?a mo?liwa do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, ale istotnie zmienia uwarunkowania jej realizacji, co najmniej w 2020 r. (si?a wy?sza). W zwi?zku z tym Menad?er zmuszony by? do natychmiastowej reakcji, niezb?dnej do ograniczenia bezpo?rednich skutków epidemii w odniesieniu do firm korzystaj?cych z Produktów. Wyj?tkowy charakter sytuacji i jej skutki stanowi? wype?nienie przes?anek okre?lonych w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówie? Publicznych.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 312 009.82 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 312 009.82 PLN Pologne-Varsovie: Services financiers et d'assuranceType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 27/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance