Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 31/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de forage

2020/S 147-361562  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de forage 2020/S 147-361562 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowy Instytut Geologiczny - Pa?stwowy Instytut Badawczy Adresse postale: ul. Rakowiecka 4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-975 Pays: Pologne Point(s) de contact: Natalia Mosi?dz Courriel: natalia.mosiadz@pgi.gov.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgi.gov.pl www.pgi.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.pgi.gov.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: instytut badawczy
I.5) Activité principale Autre activité: geologia
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug obejmuj?cych wiercenia geologiczno-in?ynierskie na potrzeby realizacji zadania pa?stwowej s?u?by geologicznej w rejonie Szczecina oraz Lublina i ?widnika Numéro de référence: EZP-240-58/2020
II.1.2) Code CPV principal 76300000 Services de forage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug obejmuj?cych wiercenia geologiczno-in?ynierskie na potrzeby realizacji zadania pa?stwowej s?u?by geologicznej w rejonie Szczecina oraz Lublina i ?widnika, z podzia?em na dwie cz??ci.
   2.  Szczegó?owy zakres przedmiotu zamówienia zosta okre?lony w
:
- za?. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, - za?. nr 1a do SIWZ - Wzór karty otworu, - za?. nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, - za?. nr 10a i 10b do SIWZ - Projekty robót geologicznych w celu okre?lenia warunków geologiczno-in?ynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i sporz?dzenia atlasu geologiczno-in?ynierskiego Lublin-?widnik (dot. cz. 1 zamówienia) i Szczecina (dot. cz. 2 zamówienia), - za?. nr 11a i 11b do SIWZ - Wykaz wierce wraz z technologi dla cz??ci 1 i
   2. 
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wiercenia geologiczno-in?ynierskie na obszarze gminy i miasta Lublin oraz ?widnik, a tak?e gmin s?siaduj?cych (G?usk, Konopnica, Wólka w ca?o?ci oraz fragmentów gmin Jastków, Me?giew i Niemce)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 76300000 Services de forage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Obszar gminy i miasta Lublin oraz ?widnik, a tak?e gmin s?siaduj?cych (G?usk, Konopnica, Wólka w ca?o?ci oraz fragmentów gmin Jastków, Me?giew i Niemce), POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia w zakresie cz??ci nr 1 jest ?wiadczenie us?ug obejmuj?cych wiercenia geologiczno-in?ynierskie na obszarze gminy i miasta Lublin oraz ?widnik, a tak?e gmin s?siaduj?cych (G?usk, Konopnica, Wólka w ca?o?ci oraz fragmentów gmin Jastków, Me?giew i Niemce).
   2.  Szczegó?owy zakres przedmiotu zamówienia zosta okre?lony w
:
- za??czniku nr 1 do SIWZ - "Opis przedmiotu zamówienia", - za??cznik nr 1a do SIWZ - "Wzór karty otworu", - za??czniku nr 2 do SIWZ - "Istotne postanowienia umowy", - za??cznik nr 10a do SIWZ - Projekt robót geologicznych w celu okre?lenia warunków geologiczno-in?ynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i sporz?dzenia atlasu geologiczno-in?ynierskiego Lublin-?widnik (dot. cz??ci 1 zamówienia), - za??cznik nr 11a do SIWZ -Wykaz wierce wraz z technologi dla cz??ci
   1. 
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Test wiedzy / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 30/06/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
W zakresie cz??ci nr 1 zamawiaj?cy wymaga: - wniesienia wadium w wysoko?ci 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych 00/100), - wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w formularzu "Oferta".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wiercenia geologiczno-in?ynierskie na obszarze gminy i miasta Szczecin a tak?e gminy Ko?baskowo w ca?o?ci oraz fragmentów gmin Gryfino, Goleniów, Police, Dobra (Szczeci?ska)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 76300000 Services de forage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Obszar gminy i miasta Szczecin a tak?e gminy Ko?baskowo w ca?o?ci oraz fragmentów gmin Gryfino, Goleniów, Police, Dobra (Szczeci?ska), POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia w zakresie cz??ci nr 2 jest ?wiadczenie us?ug obejmuj?cych wiercenia geologiczno-in?ynierskie na obszarze gminy i miasta Szczecin a tak?e gminy Ko?baskowo w ca?o?ci oraz fragmentów gmin Gryfino, Goleniów, Police, Dobra (Szczeci?ska).
   2.  Szczegó?owy zakres przedmiotu zamówienia zosta okre?lony w
:
- za??czniku nr 1 do SIWZ - "Opis przedmiotu zamówienia", - za??cznik nr 1a do SIWZ - "Wzór karty otworu", - za??czniku nr 2 do SIWZ - "Istotne postanowienia umowy", - za??cznik nr 10b do SIWZ - Projekt robót geologicznych w celu okre?lenia warunków geologiczno-in?ynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i sporz?dzenia atlasu geologiczno-in?ynierskiego Szczecina (dot. cz??ci 2 zamówienia), - za??cznik nr 11b do SIWZ - Wykaz wierce wraz z technologi dla cz??ci
   2. 
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Test wiedzy / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 30/06/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
W zakresie cz??ci nr 2 zamawiaj?cy wymaga: - wniesienia wadium w wysoko?ci 15 000,00 PLN (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych 00/100), - wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w formularzu "Oferta".
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca musi wykaza?, ?e posiada ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia w okre?lonej poni?ej wysoko?ci.
   2.  Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: dokumentów potwierdzaj?cych, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okre?lon przez zamawiaj?cego. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
W zakresie "sytuacji ekonomicznej lub finansowej", wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, w zakresie ka?dej z cz??ci, ?e posiada ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na kwot nie mniejsz ni 500 000,00 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych 00/100).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spe?niaj?, w zakresie ka?dej z cz??ci, warunki dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej: 1) wykonawcy: wykonawca musi wykaza si okre?lon poni?ej wiedz i do?wiadczeniem, w zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, us?ug o okre?lonych poni?ej parametrach; 2) potencja?u technicznego: wykonawca musi wykaza si dysponowaniem potencja?em technicznym o okre?lonych poni?ej parametrach; 3) osób: wykonawca musi wskaza osoby, które b?d uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, legitymuj?ce si kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostan im powierzone. Wykonawca wska?e osoby spe?niaj?ce okre?lone poni?ej wymagania.
   2.  Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów, czy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie - na formularzu zgodnym z tre?ci za??cznika nr 7 do SIWZ (wykaz us?ug). Dowodami, o których wy?ej mowa, s?: - referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy by?y wykonywane, z tym ?e w odniesieniu do nadal wykonywanych us?ug okresowych lub ci?g?ych po?wiadczenie powinno by wydane nie wcze?niej ni na 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, - o?wiadczenie wykonawcy - je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska referencji b?d innych dokumentów, o których wy?ej mowa; 2) wykazu narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania nimi - na formularzu zgodnym z tre?ci za??cznika nr 8 (wykaz narz?dzi); 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - na formularzu zgodnym z tre?ci za??cznika nr 9 do SIWZ (wykaz osób). Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 1)Wykonawcy: w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona co najmniej jedn (1) us?ug polegaj?c na wierceniu(-ach) geologiczno-in?ynierskich lub/i geotechnicznych o ??cznym metra?u co najmniej 5 000 mb wykonanych w systemie obrotowym lub/i udarowym z poborem prób kategorii A o klasie jako?ci
   1.  W celu wykazania spe?niania przez wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu o których mowa powy?ej, zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? wskazania tej samej us?ugi /us?ug dla wi?cej ni jednej cz??ci; 2) potencja?u technicznego: do realizacji zamówienia b?dzie dysponowa potencja?em technicznym, tj.: urz?dzeniami wiertniczymi, które umo?liwi wykonanie wierce i pobór prób gruntów zgodnie z aktualnymi normami PN-EN 1997-2 i PN-EN ISO22475-1 w ilo?ci co najmniej dwóch (2) wiertnic na ka?d cz?? zamówienia, w tym: co najmniej jedna (1) wiertnica na ka?d cz?? zamówienia umo?liwiaj?ca wykonanie wierce w systemie obrotowym i/lub udarowym z ci?g?ym zabezpieczaniem otworu rurami os?onowymi z mo?liwo?ci pobierania prób gruntów: - kategorii A o klasie jako?ci 1 za pomoc cienko?ciennych próbników o ?rednicy próby nie mniejszej ni 80 mm i d?ugo?ci nie mniejszej ni 60 cm, - kategorii B o klasie jako?ci 3-4 o masie nie mniejszej ni 1 kg dla gruntów drobnoziarnistych (spoistych) inie mniejszej ni 2 kg dla gruntów gruboziarnistych i bardzo gruboziarnistych (niespoistych) do podwójnych worków plastikowych. ?rednica narz?dzia wiertniczego umo?liwiaj?ca pobór prób klasy B/3-4 powinna wynosi minimum 100 mm; oraz co najmniej 1 wiertnica na ka?d cz?? zamówienia umo?liwiaj?ca wykonanie wierce w systemie obrotowym i/lub udarowym z ci?g?ym zabezpieczaniem otworu rurami os?onowymi z mo?liwo?ci pobierania prób gruntów: - kategorii B o klasie jako?ci 3-4 o masie nie mniejszej ni 1 kg dla gruntów drobnoziarnistych (spoistych) inie mniejszej ni 2 kg dla gruntów gruboziarnistych i bardzo gruboziarnistych (niespoistych) do podwójnych worków plastikowych. ?rednica narz?dzia wiertniczego umo?liwiaj?ca pobór prób klasy B/3-4 powinna wynosi minimum 100 mm; 3) osób: do realizacji zamówienia, w zakresie ka?dej z cz??ci, wykonawca b?dzie dysponowa co najmniej dwiema (2)osobami, które b?d uczestniczy w wykonaniu zamówienia w funkcji dozoru geologicznego, które posiadaj uprawnienia geologiczne kategorii VI lub VII lub XI lub XII lub XIII wydane odpowiednio przez Ministra ds. ?rodowiska lub Marsza?ka (albo równowa?ne, tj. uzyskane przed wej?ciem w ?ycie rozporz?dzenia Ministra Ochrony ?rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le?nictwa z dnia 28 sierpnia 1994 r. (Dz.U. nr 93, poz. 445) w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi oraz rozporz?dze pó?niejszych). Zamawiaj?cy do realizacji zamówienia dopuszcza tak?e osoby ?wiadcz?ce us?ugi transgraniczne maj?ce uznane kwalifikacje w zakresie geologii na podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 r. poz. 220). Zamawiaj?cy nie dopuszcza wskazania tych samych osób w zakresie wi?cej ni jednej cz??ci.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Ogólne i szczegó?owe warunki umowy, które uwzgl?dnione b?d w przysz?ej umowie z wybranym w wyniku niniejszego post?powania wykonawc?, zamieszczone s w istotnych postanowieniach umowy - za??cznik nr 2 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 31/08/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 30/10/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 01/09/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
Pa?stwowy Instytut Geologiczny, Pa?stwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, POLSKA, budynek A, pokój nr 230.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 oraz pkt 8 ustawy Pzp.
   2.  W celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zamawiaj?cy wymaga za??czenia do oferty o?wiadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - szczegó?y dotycz?ce z?o?enia o?wiadczenia JEDZ okre?lone zosta?y w pkt 9 SIWZ.
   3.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
   4.  Zamawiaj?cy dokona w pierwszej kolejno?ci oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   5.  Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie: - aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze i dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (dokumenty wymienione w sekcji III niniejszego og?oszenia), - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, - odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, - o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, - o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne. Wymagania dot. dokumentów wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej zosta?y okre?lone w pkt 11.7 SIWZ.
   6.  Okres zwi?zania wykonawcy z?o?on ofert wynosi 60 dni od up?ywu terminu sk?adania ofert.
   7.  W przypadku gdy wykonawc reprezentuje pe?nomocnik, do oferty nale?y do??czy pe?nomocnictwo podpisane przez osob?/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
   8.  Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego równie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez wykonawc jest dost?pny dla wykonawców na miniPortalu.
   9.  Projekt finansowany jest ze ?rodków NFO?iGW, w ramach zadania pn.: "Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-In?ynierskich (BDGI) wraz ze sporz?dzeniem atlasu geologiczno-in?ynierskiego wybranych obszarów kraju w skali 1: 10 000". Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki, które zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom i innym osobom, którzy maj lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ww. ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
76300000 - Services de forage