01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/07/2018
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de formation m╚dicale

2018/S 143-327887 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/07/2018 S143  - - Services - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Services de formation m╚dicale 2018/S 143-327887 Services sociaux et autres services sp╚cifiques ˝ march╚s publics Avis dÝattribution de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Centrum Medyczne Kszta?cenia Podyplomowego 000289093 ul. Marymoncka 99/103 Warszawa 01-813 Pologne Point(s) de contact: Joanna Dzierzbi?ska T╚l╚phone: +48 225693777 Courriel: joanna.dzierzbinska@cmkp.edu.pl Fax: +48 225693712 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.cmkp.edu.pl/ http://www.cmkp.edu.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Us?uga przeprowadzenia zaj? dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w projekcie wsp█?finansowanym przez UE ze ?rodk█w EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-470/18) Num╚ro de r╚f╚rence: ZP-470/18
II.1.2) Code CPV principal 80320000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy, uczestnicz?cych w projekcie pn.: ĐRozw█j kszta?cenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych krajuţ wsp█?finansowanym przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, planowanych do realizacji przez kliniki i zak?ady CMKP w 2018 r. Niniejsze zam█wienie podzielone jest na 9 cz??ci. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia w odniesieniu do poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia stanowi Za??cznik nr 1A oraz Za??cznik nr 1B do SIWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert na dowolnie wybran liczb cz??ci zam█wienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 032.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL911 Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 1: Tytu kursu: Choroby zaka?ne wieku dzieci?cego i szczepienia ochronne; Temat zaj? dydaktycznych: Wysypki w przebiegu chor█b zaka?nych ˝ r█?nicowanie na podstawie morfologii; Czy zlecane zaj?cia maj mie charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wype?niaj?cy kryteria tw█rczego, indywidualnego dzie?a naukowego - nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji kursu = 2; ??czna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 4; Warto? zam█wienia w PLN = 1 508,00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL911 Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 2: Tytu kursu: Choroby zaka?ne wieku dzieci?cego i szczepienia ochronne; Temat zaj? dydaktycznych: Neuroinfekcje u dzieci (ropne i aseptyczne zapalenie opon m-rdz., kleszczowe zapalenia m█zgu, opryszczkowe zapalenie m█zgu); Czy zlecane zaj?cia maj mie charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wype?niaj?cy kryteria tw█rczego, indywidualnego dzie?a naukowego - nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji kursu = 2; ??czna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 4; Warto? zam█wienia w PLN = 1 508,00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL911 Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 3: Tytu kursu: Choroby zaka?ne wieku dzieci?cego i szczepienia ochronne; Temat zaj? dydaktycznych: Stany nag?e w chorobach zaka?nych; Czy zlecane zaj?cia maj mie charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wype?niaj?cy kryteria tw█rczego, indywidualnego dzie?a naukowego - nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji kursu = 2; ??czna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Warto? zam█wienia w PLN = 754,00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL911 Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 4: Tytu kursu: Choroby zaka?ne wieku dzieci?cego i szczepienia ochronne; Temat zaj? dydaktycznych: Zaka?enia wirusowe (zaka?enia wirusowe z rodziny Herpesviridae, zaka?enia enterowirusowe, odra, ?winka, r█?yczka); Czy zlecane zaj?cia maj mie charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wype?niaj?cy kryteria tw█rczego, indywidualnego dzie?a naukowego - nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji kursu = 2; ??czna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 4; Warto? zam█wienia w PLN = 1 508,00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL911 Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 5: Tytu kursu: Choroby zaka?ne wieku dzieci?cego i szczepienia ochronne; Temat zaj? dydaktycznych: Zaka?enia paso?ytnicze (owsica, glistnica, tasiemiec, w?grzyca, b?blowica, lamblioza, toksokaroza, toksoplazmowa, ?wierzb); Czy zlecane zaj?cia maj mie charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wype?niaj?cy kryteria tw█rczego, indywidualnego dzie?a naukowego - nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji kursu = 2; ??czna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Warto? zam█wienia w PLN = 754,00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL911 Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 6: Tytu kursu: Choroby zaka?ne wieku dzieci?cego i szczepienia ochronne; Temat zaj? dydaktycznych: Wirusowe zapalenie w?troby. HIV i AIDS; Czy zlecane zaj?cia maj mie charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wype?niaj?cy kryteria tw█rczego, indywidualnego dzie?a naukowego - nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji kursu = 2; ??czna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 4; Warto? zam█wienia w PLN = 1 508,00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL911 Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 7: Tytu kursu: Choroby zaka?ne wieku dzieci?cego i szczepienia ochronne; Temat zaj? dydaktycznych: ĐPodstawy immunologiczne szczepie?. Zasady i regu?y rz?dz?ce szczepieniamiţ; Czy zlecane zaj?cia maj mie charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wype?niaj?cy kryteria tw█rczego, indywidualnego dzie?a naukowego - nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji kursu = 2; ??czna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 4; Warto? zam█wienia w PLN = 1 508,00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL911 Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 8: Tytu kursu: Choroby zaka?ne wieku dzieci?cego i szczepienia ochronne; Temat zaj? dydaktycznych: Zimny ?a?cuch, Zarz?dzanie ryzykiem w szczepieniach. Odporno? zbiorowiskowa. Jak rozmawia z rodzicami o szczepieniach; Czy zlecane zaj?cia maj mie charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wype?niaj?cy kryteria tw█rczego, indywidualnego dzie?a naukowego - nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji kursu = 2; ??czna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 4; Warto? zam█wienia w PLN = 1 508,00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL911 Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 9: Tytu kursu: Choroby zaka?ne wieku dzieci?cego i szczepienia ochronne; Temat zaj? dydaktycznych: Zapobieganie zagro?eniom ?ycia os█b podr█?uj?cych; Czy zlecane zaj?cia maj mie charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wype?niaj?cy kryteria tw█rczego, indywidualnego dzie?a naukowego - nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji kursu = 2; ??czna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 4; Warto? zam█wienia w PLN = 1 508,00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des r╦gles nationales applicables la proc╚dure:
IV.1.11) Principales caract╚ristiques de la proc╚dure d'attribution:
Post?powanie prowadzone jest: 1) w trybie okre?lonym w art. 138n pkt 1 ustawy Pzp (w odpowiedzi na og?oszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy sk?adaj oferty wraz z informacjami potwierdzaj?cymi, ?e nie podlegaj wykluczeniu oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu); 2) na podstawie przepis█w rozdzia?u 6 dzia?u III ustawy Pzp, w zwi?zku art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz na podstawie SIWZ, z uwzgl?dnieniem zasad r█wnego traktowania i konkurencji, przejrzysto?ci oraz proporcjonalno?ci.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2018/S 104-238203
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Us?uga przeprowadzenia zaj? dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w projekcie wsp█?finansowanym przez UE ze ?rodk█w EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-470/18)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Ernest Kuchar Wroc?aw Pologne Code NUTS: PL514
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 508.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 754.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Us?uga przeprowadzenia zaj? dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w projekcie wsp█?finansowanym przez UE ze ?rodk█w EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-470/18)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Andrzej Za??ski Warszawa Pologne Code NUTS: PL911
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 508.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 754.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Us?uga przeprowadzenia zaj? dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w projekcie wsp█?finansowanym przez UE ze ?rodk█w EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-470/18)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Andrzej Za??ski Warszawa Pologne Code NUTS: PL911
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 754.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 377.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Us?uga przeprowadzenia zaj? dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w projekcie wsp█?finansowanym przez UE ze ?rodk█w EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-470/18)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Ernest Kuchar Wroc?aw Pologne Code NUTS: PL514
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 508.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 754.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Us?uga przeprowadzenia zaj? dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w projekcie wsp█?finansowanym przez UE ze ?rodk█w EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-470/18)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Ernest Kuchar Wroc?aw Pologne Code NUTS: PL514
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 754.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 377.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Us?uga przeprowadzenia zaj? dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w projekcie wsp█?finansowanym przez UE ze ?rodk█w EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-470/18)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Ernest Kuchar Wroc?aw Pologne Code NUTS: PL514
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 508.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 754.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Us?uga przeprowadzenia zaj? dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w projekcie wsp█?finansowanym przez UE ze ?rodk█w EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-470/18)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Ernest Kuchar Wroc?aw Pologne Code NUTS: PL514
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 508.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 754.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Us?uga przeprowadzenia zaj? dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w projekcie wsp█?finansowanym przez UE ze ?rodk█w EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-470/18)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Ernest Kuchar Wroc?aw Pologne Code NUTS: PL514
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 508.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 754.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Us?uga przeprowadzenia zaj? dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w projekcie wsp█?finansowanym przez UE ze ?rodk█w EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-470/18)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Ewa Maria Duszczyk Sulej█wek Pologne Code NUTS: PL91
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 508.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 754.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Niniejsze zam█wienie jest wsp█?finansowane przez Uni Europejsk ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw█j 2014-2020 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Dzia?anie
   5. 4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych i realizowane jest na potrzeby projektu pn.
:
ĐRozw█j kszta?cenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych krajuţ.
   2.  Kryteria oceny ofert: 1) Cena - 60 %; 2) Do?wiadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do prowadzenia zaj? dydaktycznych - 20 %; 3) Do?wiadczenie kliniczne/zawodowe osoby wyznaczonej do prowadzenia zaj? dydaktycznych - 20 %; Szczeg█?owy opis kryteri█w i spos█b oceny ofert podano w rozdziale X SIWZ.
   3.  Termin wykonania zam█wienia: 1) Poszczeg█lne cz??ci zam█wienia b?d realizowane w terminie organizacji kursu, w ramach kt█rego maj zosta przeprowadzone zaj?cia dydaktyczne stanowi?ce przedmiot danej cz??ci zam█wienia, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w Za??czniku nr 1A i Za??czniku nr 1B do SIWZ. 2) Zamawiaj?cy wymaga realizacji zam█wienia w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. 3) Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? odwo?ania kursu lub zmiany planowanego terminu jego realizacji, w razie zg?oszenia si na kurs uczestnik█w w liczbie mniejszej od 50 % liczby uczestnik█w planowanej dla danego kursu. W takim przypadku termin realizacji kursu mo?e zosta zmieniony na nie p█?niejszy ni do dnia 31 marca roku kalendarzowego nast?puj?cego bezpo?rednio po roku, w kt█rym pierwotnie planowano realizacj kursu.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tejw post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania,w taki spos█b, aby m█g si on zapozna z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?,i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a w przypadku post?powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Departament Odwo?a Urz?du Zam█wie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
24/07/2018
 
 
C L A S S E    C P V
80320000 - Services de formation mÚdicale