Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de formation m╚dicale

2022/S 131-374575  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Varsovie: Services de formation m╚dicale 2022/S 131-374575 Services sociaux et autres services sp╚cifiques ˝ march╚s publics Avis dÝattribution de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum Medyczne Kszta?cenia Podyplomowego Num╚ro national d'identification: 000289093 Adresse postale: ul. Marymoncka 99/103 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-813 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Minda Courriel: agnieszka.minda@cmkp.edu.pl T╚l╚phone: +48 225693777 Fax: +48 225693712 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cmkp.edu.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://cmkp.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Kompleksowa us?uga edukacyjna polegaj?ca na realizacji kurs█w specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w procesie kszta?cenia specjalizacyjnego (ZP-333/2022) Num╚ro de r╚f╚rence: ZP-333/2022
II.1.2) Code CPV principal 80320000 Services de formation m╚dicale
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest wykonanie kompleksowej us?ugi edukacyjnej polegaj?cej na organizacji i przeprowadzeniu w roku 2022 obowi?zkowych kurs█w specjalizacyjnych przeznaczonych dla lekarzy uczestnicz?cych w procesie kszta?cenia specjalizacyjnego na warunkach okre?lonych w dokumentacji post?powania.
   2.  Zam█wienie zosta?o podzielone na 56 cz??ci.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych na dowolnie wybran? liczb? cz??ci zam█wienia.
   4.  Wszelkie informacje zwi?zane z post?powaniem dot. w szczelno?ci: opisu przedmiotu zam█wienia w odniesieniu do poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia, warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz podstaw wykluczenia, o?wiadcze? i dokument█w, kt█re Wykonawca obowi?zany jest z?o?y?, kryteri█w i sposobu oceny ofert, projektu umowy zawiera SWZ dost?pna na Platformie zakupowej Zamawiaj?cego wskazanej w sekcji I pkt 3 Og?oszenia.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 41 334.90 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga, aby zam█wienie by?o zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia (dotyczy kurs█w realizowanych w formie stacjonarnej).
II.2.4) Description des prestations:
Numer cz??ci: 4 ;Nazwa specjalizacji: Choroby zaka?ne ;Tytu? kursu (wg modu?owych program█w specjalizacji): Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie chor█b zaka?nych ;Czas trwania jednej edycji kursu w dniach: 4 ;Czas trwania jednej edycji kursu w godz. dyd. (1 godz. dyd. = 45 min.): 32 ;Planowana liczba uczestnik█w jednej edycji kursu: 10 ;Liczba edycji kursu: 1 ;Forma realizacji kursu: stacjonarny/online ;Wymagany termin realizacji kursu: do 31.12.2022 ;Kwota jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia w PLN: 9 064.00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga, aby zam█wienie by?o zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia (dotyczy kurs█w realizowanych w formie stacjonarnej).
II.2.4) Description des prestations:
Numer cz??ci: 11 ;Nazwa specjalizacji: Choroby p?uc ;Tytu? kursu (wg modu?owych program█w specjalizacji): Metody obrazowania w chorobach p?uc ;Czas trwania jednej edycji kursu w dniach: 2 ;Czas trwania jednej edycji kursu w godz. dyd. (1 godz. dyd. = 45 min.): 16 ;Planowana liczba uczestnik█w jednej edycji kursu: 50 ;Liczba edycji kursu: 1 ;Forma realizacji kursu: stacjonarny / online ;Wymagany termin realizacji kursu: do 31.12.2022 ;Kwota jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia w PLN: 4 532.00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga, aby zam█wienie by?o zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia (dotyczy kurs█w realizowanych w formie stacjonarnej).
II.2.4) Description des prestations:
Numer cz??ci: 12 ;Nazwa specjalizacji: Choroby p?uc ;Tytu? kursu (wg modu?owych program█w specjalizacji): Metody obrazowania w chorobach p?uc ;Czas trwania jednej edycji kursu w dniach: 2 ;Czas trwania jednej edycji kursu w godz. dyd. (1 godz. dyd. = 45 min.): 16 ;Planowana liczba uczestnik█w jednej edycji kursu: 50 ;Liczba edycji kursu: 1 ;Forma realizacji kursu: stacjonarny / online ;Wymagany termin realizacji kursu: do 31.12.2022 ;Kwota jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia w PLN: 4 532.00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga, aby zam█wienie by?o zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia (dotyczy kurs█w realizowanych w formie stacjonarnej).
II.2.4) Description des prestations:
Numer cz??ci: 13 ;Nazwa specjalizacji: Choroby p?uc ;Tytu? kursu (wg modu?owych program█w specjalizacji): Fizjopatologia oddychania i badania czynno?ciowe uk?adu oddechowego ;Czas trwania jednej edycji kursu w dniach: 2 ;Czas trwania jednej edycji kursu w godz. dyd. (1 godz. dyd. = 45 min.): 16 ;Planowana liczba uczestnik█w jednej edycji kursu: 50 ;Liczba edycji kursu: 1 ;Forma realizacji kursu: stacjonarny / online ;Wymagany termin realizacji kursu: do 31.12.2022 ;Kwota jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia w PLN: 4 532.00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga, aby zam█wienie by?o zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia (dotyczy kurs█w realizowanych w formie stacjonarnej).
II.2.4) Description des prestations:
Numer cz??ci: 14 ;Nazwa specjalizacji: Diabetologia ;Tytu? kursu (wg modu?owych program█w specjalizacji): Diabetologia wieku rozwojowego ;Czas trwania jednej edycji kursu w dniach: 2 ;Czas trwania jednej edycji kursu w godz. dyd. (1 godz. dyd. = 45 min.): 16 ;Planowana liczba uczestnik█w jednej edycji kursu: 30 ;Liczba edycji kursu: 1 ;Forma realizacji kursu: stacjonarny / online ;Wymagany termin realizacji kursu: do 31.12.2022 ;Kwota jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia w PLN: 4 532.00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga, aby zam█wienie by?o zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia (dotyczy kurs█w realizowanych w formie stacjonarnej).
II.2.4) Description des prestations:
Numer cz??ci: 17 ;Nazwa specjalizacji: Kardiochirurgia ;Tytu? kursu (wg modu?owych program█w specjalizacji): Diagnostyka i leczenie chor█b aorty ;Czas trwania jednej edycji kursu w dniach: 2 ;Czas trwania jednej edycji kursu w godz. dyd. (1 godz. dyd. = 45 min.): 16 ;Planowana liczba uczestnik█w jednej edycji kursu: 10 ;Liczba edycji kursu: 1 ;Forma realizacji kursu: stacjonarny / online ;Wymagany termin realizacji kursu: do 31.12.2022 ;Kwota jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia w PLN: 4 532.00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga, aby zam█wienie by?o zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia (dotyczy kurs█w realizowanych w formie stacjonarnej).
II.2.4) Description des prestations:
Numer cz??ci: 18 ;Nazwa specjalizacji: Kardiochirurgia ;Tytu? kursu (wg modu?owych program█w specjalizacji): Post?py w diagnostyce obrazowej chor█b serca, p?uc i naczy? ;Czas trwania jednej edycji kursu w dniach: 1 ;Czas trwania jednej edycji kursu w godz. dyd. (1 godz. dyd. = 45 min.): 8 ;Planowana liczba uczestnik█w jednej edycji kursu: 10 ;Liczba edycji kursu: 1 ;Forma realizacji kursu: stacjonarny / online ;Wymagany termin realizacji kursu: do 31.12.2022 ;Kwota jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia w PLN: 2 266.00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga, aby zam█wienie by?o zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia (dotyczy kurs█w realizowanych w formie stacjonarnej).
II.2.4) Description des prestations:
Numer cz??ci: 24 ;Nazwa specjalizacji: Medycyna sportowa ;Tytu? kursu (wg modu?owych program█w specjalizacji): Wybrane elementy medycyny morskiej ;Czas trwania jednej edycji kursu w dniach: 2 ;Czas trwania jednej edycji kursu w godz. dyd. (1 godz. dyd. = 45 min.): 16 ;Planowana liczba uczestnik█w jednej edycji kursu: 15 ;Liczba edycji kursu: 1 ;Forma realizacji kursu: stacjonarny / online ;Wymagany termin realizacji kursu: do 31.12.2022 ;Kwota jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia w PLN: 4 532.00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 43
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga, aby zam█wienie by?o zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia (dotyczy kurs█w realizowanych w formie stacjonarnej).
II.2.4) Description des prestations:
Numer cz??ci: 43 ;Nazwa specjalizacji: Ginekologia onkologiczna ;Tytu? kursu (wg modu?owych program█w specjalizacji): Zasady leczenia paliatywnego oraz opieki nad chorymi w terminalnym okresie choroby ;Czas trwania jednej edycji kursu w dniach: 1 ;Czas trwania jednej edycji kursu w godz. dyd. (1 godz. dyd. = 45 min.): 8 ;Planowana liczba uczestnik█w jednej edycji kursu: 25 ;Liczba edycji kursu: 1 ;Forma realizacji kursu: stacjonarny / online ;Wymagany termin realizacji kursu: do 31.12.2022 ;Kwota jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia w PLN: 2 266.00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 44
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga, aby zam█wienie by?o zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia (dotyczy kurs█w realizowanych w formie stacjonarnej).
II.2.4) Description des prestations:
Numer cz??ci: 44 ;Nazwa specjalizacji: Ginekologia onkologiczna ;Tytu? kursu (wg modu?owych program█w specjalizacji): Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie ginekologii onkologicznej ;Czas trwania jednej edycji kursu w dniach: 1 ;Czas trwania jednej edycji kursu w godz. dyd. (1 godz. dyd. = 45 min.): 8 ;Planowana liczba uczestnik█w jednej edycji kursu: 40 ;Liczba edycji kursu: 1 ;Forma realizacji kursu: stacjonarny / online ;Wymagany termin realizacji kursu: do 31.12.2022 ;Kwota jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia w PLN: 2 266.00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 45
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga, aby zam█wienie by?o zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia (dotyczy kurs█w realizowanych w formie stacjonarnej).
II.2.4) Description des prestations:
Numer cz??ci: 45 ;Nazwa specjalizacji: Ginekologia onkologiczna ;Tytu? kursu (wg modu?owych program█w specjalizacji): Nowotwory piersi ;Czas trwania jednej edycji kursu w dniach: 2 ;Czas trwania jednej edycji kursu w godz. dyd. (1 godz. dyd. = 45 min.): 16 ;Planowana liczba uczestnik█w jednej edycji kursu: 30 ;Liczba edycji kursu: 1 ;Forma realizacji kursu: stacjonarny / online ;Wymagany termin realizacji kursu: do 31.12.2022 ;Kwota jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia w PLN: 4 532.00
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des r╦gles nationales applicables la proc╚dure:

Des informations sur les proc╚dures nationales sont disponibles sur: https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/regulacje-pzp/prawo-krajowe
IV.1.11) Principales caract╚ristiques de la proc╚dure d'attribution:
Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o kt█rym mowa w art. 132 ustawy PZP, z uwzgl?dnieniem art. 359 pkt 1 oraz art. 360 ustawy PZP.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy PZP, co oznacza ?e najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 063-166911
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 4 Intitul╚:
Kompleksowa us?uga edukacyjna polegaj?ca na realizacji kurs█w specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w procesie kszta?cenia specjalizacyjnego (ZP-333/2022)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w Lublinie Adresse postale: ul. Jaczewskiego 2 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-090 Pays: Pologne
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 9 064.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 7 260.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 11 Intitul╚:
Kompleksowa us?uga edukacyjna polegaj?ca na realizacji kurs█w specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w procesie kszta?cenia specjalizacyjnego (ZP-333/2022)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w Lublinie Adresse postale: ul. Jaczewskiego 2 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-090 Pays: Pologne
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 4 532.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 3 650.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 12 Intitul╚:
Kompleksowa us?uga edukacyjna polegaj?ca na realizacji kurs█w specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w procesie kszta?cenia specjalizacyjnego (ZP-333/2022)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w Lublinie Adresse postale: ul. Jaczewskiego 2 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-090 Pays: Pologne
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 4 532.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 3 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 13 Intitul╚:
Kompleksowa us?uga edukacyjna polegaj?ca na realizacji kurs█w specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w procesie kszta?cenia specjalizacyjnego (ZP-333/2022)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w Lublinie Adresse postale: ul. Jaczewskiego 2 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-090 Pays: Pologne
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 4 532.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 3 650.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 14 Intitul╚:
Kompleksowa us?uga edukacyjna polegaj?ca na realizacji kurs█w specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w procesie kszta?cenia specjalizacyjnego (ZP-333/2022)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w Lublinie Adresse postale: ul. Jaczewskiego 2 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-090 Pays: Pologne
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 4 532.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 3 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 17 Intitul╚:
Kompleksowa us?uga edukacyjna polegaj?ca na realizacji kurs█w specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w procesie kszta?cenia specjalizacyjnego (ZP-333/2022)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardyna?a Wyszy?skiego Pa?stwowy Instytut Badawczy Adresse postale: ul. Alpejska 42 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 04-628 Pays: Pologne
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 4 532.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 4 532.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 18 Intitul╚:
Kompleksowa us?uga edukacyjna polegaj?ca na realizacji kurs█w specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w procesie kszta?cenia specjalizacyjnego (ZP-333/2022)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardyna?a Wyszy?skiego Pa?stwowy Instytut Badawczy Adresse postale: ul. Alpejska 42 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 04-628 Pays: Pologne
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 2 266.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 266.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 24 Intitul╚:
Kompleksowa us?uga edukacyjna polegaj?ca na realizacji kurs█w specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w procesie kszta?cenia specjalizacyjnego (ZP-333/2022)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w Lublinie Adresse postale: ul. Jaczewskiego 2 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-090 Pays: Pologne
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 4 532.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 3 950.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 43 Intitul╚:
Kompleksowa us?uga edukacyjna polegaj?ca na realizacji kurs█w specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w procesie kszta?cenia specjalizacyjnego (ZP-333/2022)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Adresse postale: ul. Poniatowskiego 15 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-055 Pays: Pologne
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 2 266.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 263.45 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 44 Intitul╚:
Kompleksowa us?uga edukacyjna polegaj?ca na realizacji kurs█w specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w procesie kszta?cenia specjalizacyjnego (ZP-333/2022)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Adresse postale: ul. Poniatowskiego 15 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-055 Pays: Pologne
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 2 266.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 263.45 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11
Lot n : 45 Intitul╚:
Kompleksowa us?uga edukacyjna polegaj?ca na realizacji kurs█w specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w procesie kszta?cenia specjalizacyjnego (ZP-333/2022)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w Lublinie Adresse postale: ul. Jaczewskiego 2 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-090 Pays: Pologne
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 4 532.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 3 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy PZP przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie ustawy PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? ˝ w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne ˝ w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w ppkt
   1. 
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? ˝ w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne ˝ w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 7 i 8 powy?ej wnosi si? ˝ w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne ˝ w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 11. Odwo?anie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie ustawy PZP, zwi?z?e przedstawienie zarzut█w; ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania, a tak?e wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowod█w na poparcie przytoczonych okoliczno?ci.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
06/07/2022 Pologne-Varsovie: Services de formation m╚dicaleType dÝacheteur: Organisme de droit publicType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
80320000 - Services de formation mÚdicale