Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/11/2023
Date de péremption : 22/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de formation sp╚cialis╚e

2023/S 220-692965  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/11/2023 S220 Pologne-Varsovie: Services de formation sp╚cialis╚e 2023/S 220-692965 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZAK?AD ZAM"WIE? PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA Num╚ro national d'identification: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-326 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin G█rski Courriel: m.gorski@zzpprzymz.pl T╚l╚phone: +48 729054225 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wyb█r organizator█w kszta?cenia prowadz?cych dla piel?gniarek i po?o?nych szkolenia specjalizacyjne, kt█re rozpoczn? si? w 2023 r. ˝ znak sprawy: ZZP.ZP.411.176.2023 cz??ci: 1 6 Num╚ro de r╚f╚rence: ZZP.ZP.411.176.2023
II.1.2) Code CPV principal 80510000 Services de formation sp╚cialis╚e
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Dofinansowanie szkole? specjalizacyjnych dla piel?gniarek i po?o?nych (dot. 6 szkole? x 25 miejsc szkoleniowych). Zam█wienie jest podzielone na 6 odr?bnych cz??ci, ka?da po 25 uczestnik█w kszta?cenia. Maksymalne dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za ca?y okres trwania specjalizacji dla piel?gniarki/po?o?nej rozpoczynaj?cej specjalizacj? w 2023 r. ˝ mo?e wynie?? 3 950,00 -z? (w przypadku, gdy cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego b?dzie wy?sza, dofinansowanie b?dzie r█wne kwocie maksymalnej 3 950,00 -z? ). Je?eli cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego (koszt kszta?cenia piel?gniarki/po?o?nej) b?dzie r█wna lub ni?sza od warto?ci 3 950,00 -z?, dofinansowanie b?dzie r█wne kwocie zaoferowanej. Dodatkowy warunek: wysoko?? wsp█?finansowania kosztu kszta?cenia piel?gniarki / po?o?nej w ramach szkolenia specjalizacyjnego (wk?ad w?asny wnoszony przez uczestnika) nie mo?e by? wy?sza ni? 1 000,00 -z?.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant ═tre attribu╚s un soumissionnaire: 6
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Piel?gniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla piel?gniarek w wojew█dztwie podlaskim
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000 Services de formation sp╚cialis╚e
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Lokalizacje wskazane przez Organizator█w Kszta?cenia.
II.2.4) Description des prestations:
Wyb█r organizatora kszta?cenia prowadz?cego ww. szkolenie specjalizacyjne, kt█re rozpocznie si? w 2023 r. - dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. wojew█dztwie. Organizator Kszta?cenia zobowi?zany jest rozpocz?? specjalizacj? nie p█?niej ni? w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy przy zachowaniu terminu wynikaj?cego z ▀ 4 pkt 7 umowy, po uprzednim przeprowadzeniu post?powania kwalifikacyjnego nie p█?niej ni? w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. (przy czym pod poj?ciem rozpocz?cia specjalizacji rozumie si? dat? przeprowadzenia pierwszych zaj?? dydaktycznych). Czas trwania kszta?cenia musi by? zgodny z okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze?nia 2016 r. w sprawie kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych (Dz. U. poz. 1761, z p█?n. zm.) i musi wynosi? nie kr█cej ni? 15 miesi?cy, i nie d?u?ej ni? 20 miesi?cy, i musi by? zgodny z wymiarem godzinowym okre?lonym w programie specjalizacji, z zastrze?eniem ▀ 4 ust. 1a ww. Rozporz?dzenia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: I ?REDNIA WYNIK"W z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2020 (sesja jesienna) do roku 2023 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 40 Crit╦re de qualit╚ - Nom: II ?REDNIA WYNIK"W z egzaminu pa?stwowego w dziedzinie b?d?cej przedmiotem zam█wienia w okresie od roku 2020 (sesja jesienna) do roku 2023 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 20 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wielko?? lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Piel?gniarstwo psychiatryczne dla piel?gniarek w wojew█dztwie podlaskim
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000 Services de formation sp╚cialis╚e
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Lokalizacje wskazane przez Organizator█w Kszta?cenia.
II.2.4) Description des prestations:
Wyb█r organizatora kszta?cenia prowadz?cego ww. szkolenie specjalizacyjne, kt█re rozpocznie si? w 2023 r. - dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. wojew█dztwie. Organizator Kszta?cenia zobowi?zany jest rozpocz?? specjalizacj? nie p█?niej ni? w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy przy zachowaniu terminu wynikaj?cego z ▀ 4 pkt 7 umowy, po uprzednim przeprowadzeniu post?powania kwalifikacyjnego nie p█?niej ni? w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. (przy czym pod poj?ciem rozpocz?cia specjalizacji rozumie si? dat? przeprowadzenia pierwszych zaj?? dydaktycznych). Czas trwania kszta?cenia musi by? zgodny z okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze?nia 2016 r. w sprawie kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych (Dz. U. poz. 1761, z p█?n. zm.) i musi wynosi? nie kr█cej ni? 15 miesi?cy, i nie d?u?ej ni? 20 miesi?cy, i musi by? zgodny z wymiarem godzinowym okre?lonym w programie specjalizacji, z zastrze?eniem ▀ 4 ust. 1a ww. Rozporz?dzenia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: I ?REDNIA WYNIK"W z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2020 (sesja jesienna) do roku 2023 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 40 Crit╦re de qualit╚ - Nom: II ?REDNIA WYNIK"W z egzaminu pa?stwowego w dziedzinie b?d?cej przedmiotem zam█wienia w okresie od roku 2020 (sesja jesienna) do roku 2023 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 20 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wielko?? lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Piel?gniarstwo ratunkowe dla piel?gniarek w wojew█dztwie pomorskim
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000 Services de formation sp╚cialis╚e
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Lokalizacje wskazane przez Organizator█w Kszta?cenia.
II.2.4) Description des prestations:
Wyb█r organizatora kszta?cenia prowadz?cego ww. szkolenie specjalizacyjne, kt█re rozpocznie si? w 2023 r. - dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. wojew█dztwie. Organizator Kszta?cenia zobowi?zany jest rozpocz?? specjalizacj? nie p█?niej ni? w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy przy zachowaniu terminu wynikaj?cego z ▀ 4 pkt 7 umowy, po uprzednim przeprowadzeniu post?powania kwalifikacyjnego nie p█?niej ni? w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. (przy czym pod poj?ciem rozpocz?cia specjalizacji rozumie si? dat? przeprowadzenia pierwszych zaj?? dydaktycznych). Czas trwania kszta?cenia musi by? zgodny z okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze?nia 2016 r. w sprawie kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych (Dz. U. poz. 1761, z p█?n. zm.) i musi wynosi? nie kr█cej ni? 15 miesi?cy, i nie d?u?ej ni? 20 miesi?cy, i musi by? zgodny z wymiarem godzinowym okre?lonym w programie specjalizacji, z zastrze?eniem ▀ 4 ust. 1a ww. Rozporz?dzenia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: I ?REDNIA WYNIK"W z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2020 (sesja jesienna) do roku 2023 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 40 Crit╦re de qualit╚ - Nom: II ?REDNIA WYNIK"W z egzaminu pa?stwowego w dziedzinie b?d?cej przedmiotem zam█wienia w okresie od roku 2020 (sesja jesienna) do roku 2023 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 20 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wielko?? lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Piel?gniarstwo psychiatryczne dla piel?gniarek w wojew█dztwie pomorskim
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000 Services de formation sp╚cialis╚e
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Lokalizacje wskazane przez Organizator█w Kszta?cenia.
II.2.4) Description des prestations:
Wyb█r organizatora kszta?cenia prowadz?cego ww. szkolenie specjalizacyjne, kt█re rozpocznie si? w 2023 r. - dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. wojew█dztwie. Organizator Kszta?cenia zobowi?zany jest rozpocz?? specjalizacj? nie p█?niej ni? w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy przy zachowaniu terminu wynikaj?cego z ▀ 4 pkt 7 umowy, po uprzednim przeprowadzeniu post?powania kwalifikacyjnego nie p█?niej ni? w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. (przy czym pod poj?ciem rozpocz?cia specjalizacji rozumie si? dat? przeprowadzenia pierwszych zaj?? dydaktycznych). Czas trwania kszta?cenia musi by? zgodny z okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze?nia 2016 r. w sprawie kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych (Dz. U. poz. 1761, z p█?n. zm.) i musi wynosi? nie kr█cej ni? 15 miesi?cy, i nie d?u?ej ni? 20 miesi?cy, i musi by? zgodny z wymiarem godzinowym okre?lonym w programie specjalizacji, z zastrze?eniem ▀ 4 ust. 1a ww. Rozporz?dzenia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: I ?REDNIA WYNIK"W z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2020 (sesja jesienna) do roku 2023 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 40 Crit╦re de qualit╚ - Nom: II ?REDNIA WYNIK"W z egzaminu pa?stwowego w dziedzinie b?d?cej przedmiotem zam█wienia w okresie od roku 2020 (sesja jesienna) do roku 2023 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 20 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wielko?? lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
W ochronie zdrowia pracuj?cych dla piel?gniarek w wojew█dztwie ?l?skim
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000 Services de formation sp╚cialis╚e
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Lokalizacje wskazane przez Organizator█w Kszta?cenia.
II.2.4) Description des prestations:
Wyb█r organizatora kszta?cenia prowadz?cego ww. szkolenie specjalizacyjne, kt█re rozpocznie si? w 2023 r. - dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. wojew█dztwie. Organizator Kszta?cenia zobowi?zany jest rozpocz?? specjalizacj? nie p█?niej ni? w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy przy zachowaniu terminu wynikaj?cego z ▀ 4 pkt 7 umowy, po uprzednim przeprowadzeniu post?powania kwalifikacyjnego nie p█?niej ni? w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. (przy czym pod poj?ciem rozpocz?cia specjalizacji rozumie si? dat? przeprowadzenia pierwszych zaj?? dydaktycznych). Czas trwania kszta?cenia musi by? zgodny z okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze?nia 2016 r. w sprawie kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych (Dz. U. poz. 1761, z p█?n. zm.) i musi wynosi? nie kr█cej ni? 15 miesi?cy, i nie d?u?ej ni? 20 miesi?cy, i musi by? zgodny z wymiarem godzinowym okre?lonym w programie specjalizacji, z zastrze?eniem ▀ 4 ust. 1a ww. Rozporz?dzenia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: I ?REDNIA WYNIK"W z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2020 (sesja jesienna) do roku 2023 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 40 Crit╦re de qualit╚ - Nom: II ?REDNIA WYNIK"W z egzaminu pa?stwowego w dziedzinie b?d?cej przedmiotem zam█wienia w okresie od roku 2020 (sesja jesienna) do roku 2023 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 20 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wielko?? lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Piel?gniarstwo ratunkowe dla piel?gniarek w wojew█dztwie ?l?skim
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000 Services de formation sp╚cialis╚e
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Lokalizacje wskazane przez Organizator█w Kszta?cenia.
II.2.4) Description des prestations:
Wyb█r organizatora kszta?cenia prowadz?cego ww. szkolenie specjalizacyjne, kt█re rozpocznie si? w 2023 r. - dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. wojew█dztwie. Organizator Kszta?cenia zobowi?zany jest rozpocz?? specjalizacj? nie p█?niej ni? w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy przy zachowaniu terminu wynikaj?cego z ▀ 4 pkt 7 umowy, po uprzednim przeprowadzeniu post?powania kwalifikacyjnego nie p█?niej ni? w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. (przy czym pod poj?ciem rozpocz?cia specjalizacji rozumie si? dat? przeprowadzenia pierwszych zaj?? dydaktycznych). Czas trwania kszta?cenia musi by? zgodny z okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze?nia 2016 r. w sprawie kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych (Dz. U. poz. 1761, z p█?n. zm.) i musi wynosi? nie kr█cej ni? 15 miesi?cy, i nie d?u?ej ni? 20 miesi?cy, i musi by? zgodny z wymiarem godzinowym okre?lonym w programie specjalizacji, z zastrze?eniem ▀ 4 ust. 1a ww. Rozporz?dzenia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: I ?REDNIA WYNIK"W z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2020 (sesja jesienna) do roku 2023 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 40 Crit╦re de qualit╚ - Nom: II ?REDNIA WYNIK"W z egzaminu pa?stwowego w dziedzinie b?d?cej przedmiotem zam█wienia w okresie od roku 2020 (sesja jesienna) do roku 2023 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 20 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wielko?? lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy wymaga potwierdzenia posiadania uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania, w szczeg█lno?ci koncesji, zezwolenia lub licencji - wymagany jest w?a?ciwy dokument uprawniaj?cy do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla piel?gniarek i po?o?nych w danej dziedzinie piel?gniarstwa lub w dziedzinie maj?cej zastosowanie w ochronie zdrowia, o kt█rym mowa w rozdz. VII ust. 3 SWZ. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standard█w: W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc? warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji potwierdzaj?cych uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o kt█rej mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt
   2. 2., zgodnie z ▀ 7 ust. 1 i ▀ 10 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy (dalej jako ,,rozporz?dzenie w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowychÝÝ): Organizatorzy szkole? specjalizacyjnych winni wykaza? si? uprawnieniami, kt█re zostan? potwierdzone posiadaniem jednego z wymaganych przedstawionych poni?ej wariant█w dokument█w, tak w przypadku:
   1.  podmiot█w, kt█re posiadaj? uprawnienia uzyskane na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach piel?gniarki i po?o?nej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2702, z p█?n. zm.), tj. posiadaj? wpis do rejestru podmiot█w prowadz?cych kszta?cenie podyplomowe piel?gniarek i po?o?nych, prowadzony odpowiednio przez okr?gow? rad? piel?gniarek i po?o?nych w?a?ciw? dla miejsca prowadzenia kszta?cenia teoretycznego i praktycznego lub Naczeln? Rad? Piel?gniarek i Po?o?nych, wymagany jest: Dokument potwierdzaj?cy posiadanie przez Wykonawc? wpisu do rejestru podmiot█w prowadz?cych kszta?cenie podyplomowe piel?gniarek i po?o?nych obejmuj?cego miejsce prowadzenia zaj?? teoretycznych i praktycznych, w odniesieniu do programu kszta?cenia dla danej dziedziny specjalizacji,
   2.  podmiot█w, kt█re mog? by? organizatorami kszta?cenia na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach piel?gniarki i po?o?nej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2702, z p█?n. zm.), wymagane jest: O?wiadczenie Wykonawcy o spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji, okre?laj?ce, do jakiego rodzaju podmiot█w, o kt█rych mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy o zawodach piel?gniarki i po?o?nej nale?y (czy jest uczelni?, szko?? prowadz?c? dzia?alno?? dydaktyczn? i badawcz? w dziedzinie nauk medycznych czy podmiotem leczniczym), kt█rego tre?? znajduje si? w pkt XVI Szczeg█?owego formularza ofertowego ˝ zgodnie z wzorem o?wiadczenia zawartym w Szczeg█?owym formularzu ofertowym.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█?owych warunk█w w tym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca zobowi?zany jest:
   1.  Zapewni? kadr? dydaktyczn?, w tym wyk?adowc█w oraz opiekun█w szkolenia praktycznego, posiadaj?cymi kwalifikacje okre?lone w programie kszta?cenia.
   2.  Dysponowa? baz? dydaktyczn? do szkolenia teoretycznego dostosowan? do liczby uczestnik█w i wyposa?on? w ?rodki dydaktyczne okre?lone w programie kszta?cenia oraz umo?liwiaj?c? jego realizacj? zgodnie z zalecanymi metodami dydaktycznymi.
   3.  Dysponowa? baz? do realizacji zaj?? sta?owych, w tym plac█wkami sta?owymi wskazanymi w programie kszta?cenia, w kt█rych mo?liwe b?dzie zdobywanie umiej?tno?ci niezb?dnych do wykonywania okre?lonych ?wiadcze? zdrowotnych.
   4.  Dysponowa? wewn?trznym systemem monitorowania jako?ci kszta?cenia, uwzgl?dniaj?cym narz?dzia oceny jako?ci kszta?cenia oraz metody tej oceny.
   5.  Dysponowa? osob? wyznaczon? na kierownika specjalizacji spe?niaj?c? co najmniej jeden z warunk█w okre?lonych w ▀ 6 ust. 2 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze?nia 2016 r. w sprawie kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych (Dz. U. poz. 1761, z p█?n. zm.).
   6.  Przeprowadzi? post?powanie kwalifikacyjne przez komisj? w sk?adzie okre?lonym w ▀ 3 ust. 2 ww. rozporz?dzenia. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc? warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji potwierdzaj?cych posiadanie zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o kt█rej mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt
   2. 4., zgodnie z ▀ 10 rozporz?dzenia w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych: O?wiadczenie Wykonawcy o spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji w zakresie zrealizowania szkolenia zgodnie z obowi?zuj?cym programem kszta?cenia w danej dziedzinie specjalizacji, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia i opublikowanym w Systemie Monitorowania Kszta?cenia Pracownik█w Medycznych (zwany ĐSMKţ) oraz na stronie internetowej Centrum Kszta?cenia Podyplomowego Piel?gniarek i Po?o?nych (CKPPiP), kt█rego tre?? znajduje si? w pkt XVII Szczeg█?owego formularza ofertowego ˝ zgodnie z wzorem o?wiadczenia zawartym w Szczeg█?owym formularzu ofertowym.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy nie jest wymagane. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce warunk█w realizacji umowy zawarte s? w Projektowanych Postanowiniach Umowy (PPU), kt█re stanowi? za??cznik do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia (SWZ).
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 22/11/2023 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 19/02/2024
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 22/11/2023 Heure locale: 11:00 Lieu:
Sk?adanie ofert odbywa si? zgodnie z wymogami SWZ na platformie zakupowej Zamawiaj?cego, znajduj?cej si? pod adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl. Otwarcie ofert z?o?onych poprzez platform? nast?pi w dniu jw., nie p█?niej ni? nast?pnego dnia po dniu, w kt█rym up?yn?? termin sk?adania ofert. https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Cz?onkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy post?powania przetargowego.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. Post?powanie prowadzone w oparciu o dyspozycj? art. 359 pkt 1 ustawy Pzp. - zam█wienia na us?ugi spo?eczne, o warto?ci zam█wienia przekraczaj?cej wyra?on? w z?otych r█wnowarto?? kwoty 750 000 euro. II. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 ustawy Pzp., art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) oraz art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (...), Zamawiaj?cy wymaga dokument█w, o kt█rych mowa w rozdz. VII pkt 1 i 2 SWZ zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy. III. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. IV. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury Đodwr█conejţ zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. V. Zamawiaj?cy stosuje zapisy art. 95 i 96 ustawy Pzp. Klauzula spo?eczna - dodatkowe wymagania zwi?zane z realizacj? przedmiotu zam█wienia przy udziale os█b bezrobotnych. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie klauzuli spo?ecznej - realizacja zam█wienia winna przewidywa? zatrudnienie przy wykonywaniu zam█wienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej w ramach ka?dej cz??ci zam█wienia na podstawie skierowania powiatowego urz?du pracy. VI. Zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. VII. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i? b?d?c administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ĐRODOţ), wdro?y? ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania. Szczeg█?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zam█wie? publicznych (tj.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z p█?n. zm.).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/11/2023 Wyb█r organizator█w kszta?cenia prowadz?cych dla piel?gniarek i po?o?nych szkolenia specjalizacyjne, kt█re rozpoczn? si? w 2023 r. ˝ znak sprawy: ZZP.ZP.411.176.2023 cz??ci: 1 6 22/11/2023 15/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
80510000 - Services de formation spÚcialisÚe