01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de formation sp╚cialis╚e

2019/S 16-034049 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/01/2019 S16  - - Services - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Services de formation sp╚cialis╚e 2019/S 016-034049 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Zak?ad Zam█wie Publicznych przy Ministrze Zdrowia REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851 Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 Warszawa 02-326 Pologne Point(s) de contact: Marcin G█rski, Kamila Pierzcha?a Courriel: m.gorski@zzpprzymz.pl Fax: +48 228833513 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zzpprzymz.pl www.zzpprzymz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wyb█r organizator█w kszta?cenia prowadz?cych dla piel?gniarek i po?o?nych szkolenia specjalizacyjne, kt█re rozpoczn si w 2018 r. ˝ znak sprawy: ZZP-181/18 cz??ci: 1 8 Num╚ro de r╚f╚rence: ZZP-181/18
II.1.2) Code CPV principal 80510000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Dofinansowanie szkole specjalizacyjnych dla piel?gniarek i po?o?nych (dot. 8 szkole x 25 miejsc szkoleniowych). Zam█wienie jest podzielone na 8 odr?bnych cz??ci, ka?da po 25 uczestnik█w kszta?cenia. Maksymalne dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za ca?y okres trwania specjalizacji dla piel?gniarki/po?o?nej rozpoczynaj?cej specjalizacj w 2018 r. ˝ mo?e wynie? 3 500,00 PLN (w przypadku, gdy cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego b?dzie wy?sza, dofinansowanie b?dzie r█wne kwocie maksymalnej 3 500,00 PLN). Je?eli cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego (koszt kszta?cenia piel?gniarki/po?o?nej) b?dzie r█wna lub ni?sza od warto?ci 3 500,00 PLN, dofinansowanie b?dzie r█wne kwocie zaoferowanej. Dodatkowy warunek: wysoko? wsp█?finansowania kosztu kszta?cenia piel?gniarki / po?o?nej w ramach szkolenia specjalizacyjnego (wk?ad w?asny wnoszony przez uczestnika) nie mo?e by wy?sza ni 1 200,00 PLN.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 353 150.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Piel?gniarstwo ginekologiczno-po?o?nicze dla po?o?nych w wojew█dztwie dolno?l?skim
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Organizatorzy Kszta?cenia
II.2.4) Description des prestations:
Wyb█r organizatora kszta?cenia prowadz?cego ww. szkolenie specjalizacyjne, kt█re rozpocznie si w 2018 r. - dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. wojew█dztwie. Organizator Kszta?cenia zobowi?zany jest rozpocz? specjalizacj nie p█?niej ni w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu post?powania kwalifikacyjnego (przy czym pod poj?ciem rozpocz?cia specjalizacji rozumie si dat przeprowadzenia pierwszych zaj? dydaktycznych). Czas trwania kszta?cenia musi by zgodny z okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r. w sprawie kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosi nie kr█cej ni 15 miesi?cy, i nie d?u?ej ni 20 miesi?cy, i musi by zgodny z wymiarem godzinowym okre?lonym w programie specjalizacji.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2015 (sesja wiosenna) do roku 2017 (sesja jesienna) / Pond╚ration: 40 Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2018 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wielko? lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Piel?gniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla piel?gniarek w wojew█dztwie dolno?l?skim
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Organizatorzy Kszta?cenia
II.2.4) Description des prestations:
Wyb█r organizatora kszta?cenia prowadz?cego ww. szkolenie specjalizacyjne, kt█re rozpocznie si w 2018 r. - dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. wojew█dztwie. Organizator Kszta?cenia zobowi?zany jest rozpocz? specjalizacj nie p█?niej ni w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu post?powania kwalifikacyjnego (przy czym pod poj?ciem rozpocz?cia specjalizacji rozumie si dat przeprowadzenia pierwszych zaj? dydaktycznych). Czas trwania kszta?cenia musi by zgodny z okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r. w sprawie kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosi nie kr█cej ni 15 miesi?cy, i nie d?u?ej ni 20 miesi?cy, i musi by zgodny z wymiarem godzinowym okre?lonym w programie specjalizacji.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2015 (sesja wiosenna) do roku 2017 (sesja jesienna) / Pond╚ration: 40 Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2018 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wielko? lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Piel?gniarstwo ginekologiczno-po?o?nicze dla po?o?nych w wojew█dztwie lubelskim
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Organizatorzy Kszta?cenia
II.2.4) Description des prestations:
Wyb█r organizatora kszta?cenia prowadz?cego ww. szkolenie specjalizacyjne, kt█re rozpocznie si w 2018 r. - dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. wojew█dztwie. Organizator Kszta?cenia zobowi?zany jest rozpocz? specjalizacj nie p█?niej ni w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu post?powania kwalifikacyjnego (przy czym pod poj?ciem rozpocz?cia specjalizacji rozumie si dat przeprowadzenia pierwszych zaj? dydaktycznych). Czas trwania kszta?cenia musi by zgodny z okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r. w sprawie kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosi nie kr█cej ni 15 miesi?cy, i nie d?u?ej ni 20 miesi?cy, i musi by zgodny z wymiarem godzinowym okre?lonym w programie specjalizacji.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2015 (sesja wiosenna) do roku 2017 (sesja jesienna) / Pond╚ration: 40 Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2018 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wielko? lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Piel?gniarstwo opieki d?ugoterminowej dla piel?gniarek w wojew█dztwie lubelskim
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Organizatorzy Kszta?cenia
II.2.4) Description des prestations:
Wyb█r organizatora kszta?cenia prowadz?cego ww. szkolenie specjalizacyjne, kt█re rozpocznie si w 2018 r. - dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. wojew█dztwie. Organizator Kszta?cenia zobowi?zany jest rozpocz? specjalizacj nie p█?niej ni w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu post?powania kwalifikacyjnego (przy czym pod poj?ciem rozpocz?cia specjalizacji rozumie si dat przeprowadzenia pierwszych zaj? dydaktycznych). Czas trwania kszta?cenia musi by zgodny z okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r. w sprawie kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosi nie kr█cej ni 15 miesi?cy, i nie d?u?ej ni 20 miesi?cy, i musi by zgodny z wymiarem godzinowym okre?lonym w programie specjalizacji.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2015 (sesja wiosenna) do roku 2017 (sesja jesienna) / Pond╚ration: 40 Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2018 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wielko? lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Piel?gniarstwo pediatryczne dla piel?gniarek w wojew█dztwie ?█dzkim
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Organizatorzy Kszta?cenia
II.2.4) Description des prestations:
Wyb█r organizatora kszta?cenia prowadz?cego ww. szkolenie specjalizacyjne, kt█re rozpocznie si w 2018 r. - dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. wojew█dztwie. Organizator Kszta?cenia zobowi?zany jest rozpocz? specjalizacj nie p█?niej ni w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu post?powania kwalifikacyjnego (przy czym pod poj?ciem rozpocz?cia specjalizacji rozumie si dat przeprowadzenia pierwszych zaj? dydaktycznych). Czas trwania kszta?cenia musi by zgodny z okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r. w sprawie kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosi nie kr█cej ni 15 miesi?cy, i nie d?u?ej ni 20 miesi?cy, i musi by zgodny z wymiarem godzinowym okre?lonym w programie specjalizacji.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2015 (sesja wiosenna) do roku 2017 (sesja jesienna) / Pond╚ration: 40 Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2018 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wielko? lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Piel?gniarstwo ginekologiczno-po?o?nicze dla po?o?nych w wojew█dztwie ?█dzkim
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Organizatorzy Kszta?cenia
II.2.4) Description des prestations:
Wyb█r organizatora kszta?cenia prowadz?cego ww. szkolenie specjalizacyjne, kt█re rozpocznie si w 2018 r. - dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. wojew█dztwie. Organizator Kszta?cenia zobowi?zany jest rozpocz? specjalizacj nie p█?niej ni w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu post?powania kwalifikacyjnego (przy czym pod poj?ciem rozpocz?cia specjalizacji rozumie si dat przeprowadzenia pierwszych zaj? dydaktycznych). Czas trwania kszta?cenia musi by zgodny z okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r. w sprawie kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosi nie kr█cej ni 15 miesi?cy, i nie d?u?ej ni 20 miesi?cy, i musi by zgodny z wymiarem godzinowym okre?lonym w programie specjalizacji.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2015 (sesja wiosenna) do roku 2017 (sesja jesienna) / Pond╚ration: 40 Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2018 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wielko? lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Piel?gniarstwo geriatryczne dla piel?gniarek w wojew█dztwie ma?opolskim
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Organizatorzy Kszta?cenia
II.2.4) Description des prestations:
Wyb█r organizatora kszta?cenia prowadz?cego ww. szkolenie specjalizacyjne, kt█re rozpocznie si w 2018 r. - dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. wojew█dztwie. Organizator Kszta?cenia zobowi?zany jest rozpocz? specjalizacj nie p█?niej ni w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu post?powania kwalifikacyjnego (przy czym pod poj?ciem rozpocz?cia specjalizacji rozumie si dat przeprowadzenia pierwszych zaj? dydaktycznych). Czas trwania kszta?cenia musi by zgodny z okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r. w sprawie kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosi nie kr█cej ni 15 miesi?cy, i nie d?u?ej ni 20 miesi?cy, i musi by zgodny z wymiarem godzinowym okre?lonym w programie specjalizacji.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2015 (sesja wiosenna) do roku 2017 (sesja jesienna) / Pond╚ration: 40 Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2018 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wielko? lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
W ochronie zdrowia pracuj?cych dla piel?gniarek w wojew█dztwie ma?opolskim
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Organizatorzy Kszta?cenia
II.2.4) Description des prestations:
Wyb█r organizatora kszta?cenia prowadz?cego ww. szkolenie specjalizacyjne, kt█re rozpocznie si w 2018 r. - dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. wojew█dztwie. Organizator Kszta?cenia zobowi?zany jest rozpocz? specjalizacj nie p█?niej ni w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu post?powania kwalifikacyjnego (przy czym pod poj?ciem rozpocz?cia specjalizacji rozumie si dat przeprowadzenia pierwszych zaj? dydaktycznych). Czas trwania kszta?cenia musi by zgodny z okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r. w sprawie kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosi nie kr█cej ni 15 miesi?cy, i nie d?u?ej ni 20 miesi?cy, i musi by zgodny z wymiarem godzinowym okre?lonym w programie specjalizacji.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2015 (sesja wiosenna) do roku 2017 (sesja jesienna) / Pond╚ration: 40 Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednia wynik█w z egzaminu pa?stwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2018 (sesja wiosenna) / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wielko? lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2018/S 175-397154
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Piel?gniarstwo ginekologiczno-po?o?nicze dla po?o?nych w wojew█dztwie dolno?l?skim
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire O?rodek Kszta?cenia Podyplomowego Piel?gniarek i Po?o?nych Sp. z o.o.
ul. Rymanowska 3 Rzesz█w 35-083 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 67 375.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Piel?gniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla piel?gniarek w wojew█dztwie dolno?l?skim
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire O?rodek Kszta?cenia Podyplomowego Piel?gniarek i Po?o?nych Sp. z o.o.
ul. Rymanowska 3 Rzesz█w 35-083 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 67 275.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Piel?gniarstwo ginekologiczno-po?o?nicze dla po?o?nych w wojew█dztwie lubelskim
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Lublinie ul. Czechowska 3A Lublin 20-072 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 61 250.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Piel?gniarstwo opieki d?ugoterminowej dla piel?gniarek w wojew█dztwie lubelskim
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Stowarzyszenie na Rzecz Kszta?cenia i Doskonalenia Zawodowego Piel?gniarek i Po?o?nych Novum ul. Graniczna 4 Lublin 20-010 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 66 250.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Piel?gniarstwo pediatryczne dla piel?gniarek w wojew█dztwie ?█dzkim
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Piel?gniarstwo ginekologiczno-po?o?nicze dla po?o?nych w wojew█dztwie ?█dzkim
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Erudio Bartosz Zar?bski ul. Ziemowita 19 m. 19 ?█d 92-413 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 46 250.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Piel?gniarstwo geriatryczne dla piel?gniarek w wojew█dztwie ma?opolskim
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Ma?opolska Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych ul. Szlak 61 Krak█w 31-153 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 44 750.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
W ochronie zdrowia pracuj?cych dla piel?gniarek w wojew█dztwie ma?opolskim
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. Post?powanie prowadzone w oparciu o dyspozycj art. 138g ustawy Pzp - zam█wienia na us?ugi spo?eczne, o warto?ci zam█wienia przekraczaj?cej wyra?on w z?otych r█wnowarto? kwoty 750 000 EUR. II. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach,o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp., Zamawiaj?cy wymaga dokument█w, o kt█rych mowa w ▀ 5 pkt 4-6, 9-10, w zwi?zku z ▀ 7 ust. 1 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia. Wykonawca sk?ada wraz z ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu - art. 25a ustawy Pzp. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce warunk█w udzia?u w post?powaniu zawarte s w dokumentacji przetargowej (Specyfikacja Istotnych Warunk█w Zam█wienia - ĐSIWZţ). III. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. IV. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury Đodwr█conejţ zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje zam█wie uzupe?niaj?cych, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. W nawi?zaniu do Sekcji IV.2.6): ĐMinimalny okres, w kt█rym oferent b?dzie zwi?zany ofert?ţ Zamawiaj?cy informuje, ?e za 2 (dwa miesi?ce) nale?y przyj? 60 dni. V. Zamawiaj?cy stosuje zapisy art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp. Klauzula spo?eczna - dodatkowe wymagania zwi?zane z realizacj przedmiotu zam█wienia przy udziale os█b bezrobotnych. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie klauzuli spo?ecznej - realizacja zam█wienia winna przewidywa zatrudnienie przy wykonywaniu zam█wienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej w ramach ka?dej cz??ci zam█wienia na podstawie skierowania powiatowego urz?du pracy zgodnie z ustaw dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, tj. z p█?n. zm.) lub na podstawie w?a?ciwego dokumentu kieruj?cego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmuj?cy si realizacj zada z zakresu rynku pracy okre?lony w analogicznych przepisach pa?stwa cz?onkowskiego Unii Europejskiej, w kt█rym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzib?. VI. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i b?d?c Administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdro?y ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania. Szczeg█?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza) Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579., z p█?n. zm.).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
80510000 - Services de formation spÚcialisÚe