Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 29/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de gestion de décharges

2020/S 99-238346  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services de gestion de décharges 2020/S 099-238346 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138 Adresse postale: pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina D?ugo??cka, Pion Zamówie Publicznych - Dzia Post?powa Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl Téléphone: +48 224455316 Fax: +48 224455315 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mpwik.com.pl www.mpwik.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 07* oraz 19 03 06* powstaj?cymi w Zak?adzie "Czajka", w ilo?ci maksymalnej 4 200 Mg, z podzia?em na zadania Numéro de référence: 00732/WS/PW/PZP-DRZ-WRS/U/2020
II.1.2) Code CPV principal 90533000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 07* oraz 19 03 06* powstaj?cymi w Zak?adzie "Czajka", w ilo?ci maksymalnej 4 200 Mg, z podzia?em na zadania (szczegó?owy opis zawiera cz?? III SIWZ).
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie
   1.  Gospodarowanie odpadem 19 01 07* w ilo?ci 600 Mg w latach 2020-2021
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exécution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Gospodarowanie odpadem 19 01 07* w ilo?ci 600 Mg w latach 2020-2021 (szczegó?owy opis zawiera cz?? III SIWZ).
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 16 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert:
   1.  cena oferty (z podatkiem VAT) - 60 %;
   2.  sposób zagospodarowania odpadu - 40 %. Szczegó?owe zasady przyznawania punktów zosta?y opisane w SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie
   2.  Gospodarowanie odpadem 19 01 07* w ilo?ci 700 Mg w latach 2020-2021
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exécution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Gospodarowanie odpadem 19 01 07* w ilo?ci 700 Mg w latach 2020-2021 (szczegó?owy opis zawiera cz?? III SIWZ).
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 16 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert:
   1.  cena oferty (z podatkiem VAT) - 60 %;
   2.  sposób zagospodarowania odpadu - 40 %. Szczegó?owe zasady przyznawania punktów zosta?y opisane w SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie
   3.  Gospodarowanie odpadem 19 01 07* w ilo?ci 1 000 Mg w latach 2020-2021
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exécution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Gospodarowanie odpadem 19 01 07* w ilo?ci 1 000 Mg w latach 2020-2021 (szczegó?owy opis zawiera Cz?? III SIWZ).
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 16 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert:
   1.  cena oferty (z podatkiem VAT) - 60 %;
   2.  sposób zagospodarowania odpadu - 40 %. Szczegó?owe zasady przyznawania punktów zosta?y opisane w SIWZ
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie
   4.  Gospodarowanie odpadem 19 01 07* i 19 03 06* w ilo?ci 1 900 Mg w latach 2020-2021
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exécution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Gospodarowanie odpadem 19 01 07* i 19 03 06* w ilo?ci 1 900 Mg w latach 2020-2021 (szczegó?owy opis zawiera cz?? III SIWZ).
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 16 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert:
   1.  cena oferty (z podatkiem VAT) - 60 %;
   2.  sposób zagospodarowania odpadu - 40 %. Szczegó?owe zasady przyznawania punktów zosta?y opisane w SIWZ.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
   1. 1. spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dot. posiadania kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile obowi?zek ten wynika z odr?bnych przepisów: 1) w zakresie zadania od 1 do 3: a) posiadaj aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach potwierdzaj?cy mo?liwo? transportu odpadów o kodzie 19 01 07*; b) posiadaj aktualn przez ca?y okres realizacji umowy decyzj zezwalaj?c na: - przetwarzanie odpadów o kodzie 19 01 07* poprzez odzysk procesem R1-R11 lub - przetwarzanie odpadów o kodzie 19 01 07* poprzez unieszkodliwianie (z wy??czeniem sk?adowania) procesem D1-D11 (poza D5) lub - zbieranie odpadów o kodzie 19 01 07*; c) posiadaj kopi potwierdzenia przyj?cia przez organ wniosku o zmian decyzji zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dotyczy tylko Wykonawców, którzy do up?ywu terminu sk?adania ofert nie uzyskali zmiany decyzji zgodnie z zapisami ww. artyku?u); 2) w zakresie zadania 4: a) posiadaj aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach potwierdzaj?cy mo?liwo? transportu odpadów o kodzie 19 01 07* i 19 03 06*; b) posiadaj aktualn przez ca?y okres realizacji umowy decyzj zezwalaj?c na: - przetwarzanie odpadów o kodach 19 01 07* i 19 03 06* poprzez odzysk procesem R1-R11 lub - przetwarzanie odpadów o kodzie 19 01 07* poprzez unieszkodliwianie (z wy??czeniem sk?adowania) procesem D1-D11 (poza D5) lub - zbieranie odpadów o kodach 19 01 07* i 19 03 06*; c) posiadaj kopi potwierdzenia przyj?cia przez organ wniosku o zmian decyzji zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dotyczy tylko Wykonawców, którzy do up?ywu terminu sk?adania ofert nie uzyskali zmiany decyzji zgodnie z zapisami ww. artyku?u);
   1. 2. nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówie publicznych zwanej dalej "Ustaw?" lub "Pzp" (z zastrz. art. 133 ust. 4 Pzp) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4-8 Pzp.
   2.  Ocena spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu (wg formu?y "spe?nia - nie spe?nia") i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie: a) wst?pnego o?wiadczenia Wykonawcy zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia "JEDZ" - w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy z?o?yli oferty, oraz b) dokumentów oraz o?wiadcze?, potwierdzaj?cych spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia - dot. Wykonawcy, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona.
   3.  Zamawiaj?cy ??da z?o?enia:
   3. 1.a) Na etapie sk?adania ofert od wszystkich Wykonawców: a) ofert zgodnie z tre?ci Formularza oferty, stanowi?cego za??cznik nr 1 do IDW, cz?? I SIWZ; b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ); c) pe?nomocnictwo/pe?nomocnictwa na zasadach opisanych w IdW;
   3. 1.b) Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj. dokumentów, o których mowa w pkt
   6. 1b) i
   6. 1d) IDW;
   3. 1.c) Ka?dy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, zobowi?zany jest do z?o?enia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www Zamawiaj?cego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dokumentu, o którym mowa w pkt
   6. 1.c) IDW;
   3. 1.d) Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium RP, w odniesieniu do osób które maj miejsce zamieszkania poza terytorium RP, których dotyczy dokument okre?lony w pkt
   6. 1b) ppkt a) IDW, sk?ada odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.
   4.  W celu potwierdzenia spe?niania warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt
   1. 1 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi: 1) w zakresie zadania od 1 do 3: a) aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach potwierdzaj?cego mo?liwo? transportu odpadów o kodzie 19 01 07*; b) aktualnej przez ca?y okres realizacji umowy decyzji zezwalaj?cej na: - przetwarzanie odpadów o kodzie 19 01 07* poprzez odzysk procesem R1 - R11 lub - przetwarzanie odpadów o kodzie 19 01 07* poprzez unieszkodliwianie (z wy??czeniem sk?adowania) procesem D1-D11 (poza D5) lub - zbieranie odpadów o kodzie 19 01 07*; c) kopii potwierdzenia przyj?cia przez organ wniosku o zmian decyzji zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dotyczy tylko Wykonawców, którzy do up?ywu terminu sk?adania ofert nie uzyskali zmiany decyzji zgodnie z zapisami ww. artyku?u). 2) w zakresie zadania 4: a) aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach potwierdzaj?cego mo?liwo? transportu odpadów o kodzie 19 01 07* i 19 03 06*. b) aktualnej przez ca?y okres realizacji umowy decyzji zezwalaj?cej na: - przetwarzanie odpadów o kodach 19 01 07* i 19 03 06* poprzez odzysk procesem R1 - R11 lub - przetwarzanie odpadów o kodzie 19 01 07* poprzez unieszkodliwianie (z wy??czeniem sk?adowania) procesem D1-D11 (poza D5) lub - zbieranie odpadów o kodach 19 01 07* i 19 03 06*; c) kopii potwierdzenia przyj?cia przez organ wniosku o zmian decyzji zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dotyczy tylko Wykonawców, którzy do up?ywu terminu sk?adania ofert nie uzyskali zmiany decyzji zgodnie z zapisami ww. artyku?u).
   5.  Zamawiaj?cy oceni (je?eli dotyczy), czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy (z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Ustawy) i art. 24 ust. 5 pkt 1, 4-8 Ustawy. Zamawiaj?cy za??da przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów, o których mowa w pkt
   6. 1.b) IDW. www Zamawiaj
III.1.2) Capacité économique et financière Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: Zamawiaj?cy nie precyzuje w ww. zakresie ?adnych wymaga?.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   1. 1. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (do?wiadczenie), tj.: Zamawiaj?cy nie precyzuje w ww. zakresie ?adnych wymaga?;
   1. 2. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (osoby), tj.: Zamawiaj?cy nie precyzuje w ww. zakresie ?adnych wymaga?.
   2.  W celu potwierdzenia spe?niania warunku, o którym mowa w pkt
   1. 1 Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: nie dotyczy.
   3.  W celu potwierdzenia spe?niania warunku, o którym mowa w pkt
   1. 2 Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: nie dotyczy.
   4.  W celu przeliczenia na PLN wszystkich warto?ci i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzie zamieszczenia og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, og?aszany w sposób przewidziany uchwale Zarz?du NBP nr 51/2002 z dnia 23 wrze?nia 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i og?aszania bie??cych kursów walutowych (Dz.Urz. NBP nr 14, poz. 39 z pó?n. zm.).
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wadium w wysoko?ci: - dla zadania nr 1: 6 000,00 PLN (s?ownie: sze? tysi?cy z?otych i 00/100), - dla zadania nr 2: 7 000,00 PLN (s?ownie: siedem tysi?cy z?otych i 00/100), - dla zadania nr 3: 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych i 00/100), - dla zadania nr 4: 19 000,00 PLN (s?ownie: dziewi?tna?cie tysi?cy z?otych i 00/100). Wybrany Wykonawca zobowi?zany jest najpó?niej do dnia zawarcia umowy wnie? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy na sum stanowi?c 5 % wynagrodzenia maksymalnego (z naliczonym podatkiem VAT) dla zada cz??ciowych od nr 1 do
   4.  Szczegó?owe informacje dot. wnoszenia wadium oraz zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy zosta?y zawarte w SIWZ.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Okre?lone w IDW
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Zgodnie z art. 23 Pzp
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Szczegó?owe warunki realizacji umowy okre?lone zosta?y w Projekcie umowy, stanowi?cej cz?? II SIWZ
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 29/06/2020 Heure locale: 09:45
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 29/06/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
Na Platformie zakupowej Zamawiaj?cego
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentów wymaganych przez Zamawiaj?cego w pkt III.1.3 ppkt 2 og?oszenia, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez Wykonawc innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w pkt III
   1. 3 ppkt
   1. 1 og?oszenia.
   2.  Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3
:
Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych, na zasadach okre?lonych w IDW (pkt
   6. 5 IDW, z uwzgl?dnieniem obowi?zku z?o?enia dokumentów tam wskazanych).
   3.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sk?ada odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami okre?lonymi w pkt
   6. 6 IDW.
   4.  Termin zwi?zania ofert?: 60 dni.
   5.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.
   6.  Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim. Dokumenty w j?zyku obcym nale?y z?o?y wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   7.  Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y sporz?dzi i z?o?y zgodnie z zasadami okre?lonymi w og?oszeniu, IDW oraz w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp.
   8.  Kod CPV: 90533000-2 - us?ugi gospodarki, 90512000-9 - us?ugi transportu odpadów.
   9.  Wymagany termin wykonania zamówienia (dla ka?dego z zada?): od daty podpisania umowy do 31.12.2021 lub do wyczerpania limitu ilo?ciowego okre?lonego dla danego zadania, w zale?no?ci od tego, które z powy?szych zdarze nast?pi pierwsze. 10. Przedmiotowe zamówienie jest cz??ci wi?kszego zamówienia udzielanego w cz??ciach. Ka?da cz?? stanowi przedmiot odr?bnego post?powania w ramach zamówienia udzielanego w cz??ciach (art. 32 ust. 4 ustawy). Warto? szacunkowa cz??ci przekracza kwot okre?lon w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Warto? szacunkowa ca?o?ci zamówienia przekracza kwot okre?lon w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w dziale VI ustawy. ?rodkami ochrony prawnej, s?: a) odwo?anie; b) skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180-198 ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 198a-198 g ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges