Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de gestion d'immeubles et d'installations

2023/S 227-714799  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Varsovie: Services de gestion d'immeubles et d'installations 2023/S 227-714799 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Szczecinie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Krystian Tylus Courriel: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl TÈlÈphone: +48 914411225 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szczecin.wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Gospodarka wodna i utrzymanie wÛd
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utrzymanie ciekÛw naturalnych i urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania PGW WP RZGW w Szczecinie NumÈro de rÈfÈrence: SZ.ROZ.2710.15.2023
II.1.2) Code CPV principal 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym ciekÛw oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wÛd. ZamÛwienie jest realizowane w ramach zamÛwienia gwarantowanego wraz z mo?liwo?ci? skorzystania z prawa opcji. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia dla danej cz??ci zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 11 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 337 114.87 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
NW Gryfino 2
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym ciekÛw oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wÛd. ZamÛwienie jest realizowane w ramach zamÛwienia gwarantowanego wraz z mo?liwo?ci? skorzystania z prawa opcji. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia dla danej cz??ci zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 11 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
NW My?libÛrz 1
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym ciekÛw oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wÛd. ZamÛwienie jest realizowane w ramach zamÛwienia gwarantowanego wraz z mo?liwo?ci? skorzystania z prawa opcji. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia dla danej cz??ci zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 11 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 441 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji w zakresie cz. 1-11 i 13-14 na zasadach okre?lonych w ß 5 Wzoru umowy, stanowi?cego Za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
NW My?libÛrz 2
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym ciekÛw oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wÛd. ZamÛwienie jest realizowane w ramach zamÛwienia gwarantowanego wraz z mo?liwo?ci? skorzystania z prawa opcji. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia dla danej cz??ci zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 11 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 441 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji w zakresie cz. 1-11 i 13-14 na zasadach okre?lonych w ß 5 Wzoru umowy, stanowi?cego Za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
NW Szczecin 1
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym ciekÛw oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wÛd. ZamÛwienie jest realizowane w ramach zamÛwienia gwarantowanego wraz z mo?liwo?ci? skorzystania z prawa opcji. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia dla danej cz??ci zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 11 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
NW Szczecin 2
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym ciekÛw oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wÛd. ZamÛwienie jest realizowane w ramach zamÛwienia gwarantowanego wraz z mo?liwo?ci? skorzystania z prawa opcji. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia dla danej cz??ci zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 11 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
NW ?winouj?cie
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym ciekÛw oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wÛd. ZamÛwienie jest realizowane w ramach zamÛwienia gwarantowanego wraz z mo?liwo?ci? skorzystania z prawa opcji. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia dla danej cz??ci zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 11 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 150-477860
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 12 IntitulÈ:
NW Gryfino 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRANSPORT CI??AROWY I ROBOTY ZIEMNE ?ADAK PIOTR NumÈro national d'identification: REGON: 811243189 Adresse postale: Ko?baskowo 8 Ville: Ko?baskowo Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-001 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 166 470.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 13 IntitulÈ:
NW My?libÛrz 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRANSPORT CI??AROWY I ROBOTY ZIEMNE ?ADAK PIOTR NumÈro national d'identification: REGON: 811243189 Adresse postale: KO?BASKOWO 8 Ville: KO?BASKOWO Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-001 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 194 335.55 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 14 IntitulÈ:
NW My?libÛrz 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRANSPORT CI??AROWY I ROBOTY ZIEMNE ?ADAK PIOTR NumÈro national d'identification: REGON: 811243189 Adresse postale: Ko?baskowo 8 Ville: Ko?baskowo Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-001 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 221 692.71 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 15 IntitulÈ:
NW Szczecin 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRANSPORT CI??AROWY I ROBOTY ZIEMNE ?ADAK PIOTR NumÈro national d'identification: REGON: 811243189 Adresse postale: Ko?baskowo 8 Ville: Ko?baskowio Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-001 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 205 201.27 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 16 IntitulÈ:
NW Szczecin 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PAWKARD FPHU KLUSZCZY?SKI NumÈro national d'identification: PAWKARD FPHU KLUSZCZY?SKI Adresse postale: S?polnica 17 Ville: S?polnica Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 321 918.10 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 17 IntitulÈ:
NW ?winouj?cie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: In?ynieria Wodno-Melioracyjna Pawe? Piotrowski NumÈro national d'identification: REGON: 320859424 Adresse postale: ul.Kasztanowa 4 Ville: Grz?dzice Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 73-110 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 201 941.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. SzczegÛ?owe inform. dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia, klauzul? inform. z art.13 RODO, dotycz?c? przetwarzania danych osobowych, warunki udzia?u w post?powaniu, podst. wykluczenia, wykaz wymaganych o?w. i dokumentÛw niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, wykaz wymaganych za??cznikÛw sk?adanych wraz z ofert?, wzÛr umowy, inform. na temat wadium oraz pozosta?e inform. dotycz?ce post?powania o udzielenie zamÛwienia zawiera dokument zamÛwienia ñ Specyfikacja WarunkÛw ZamÛwienia. II. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury, o ktÛrej mowa w art.139 PZP, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podst. wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. III. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP IV. Podst. wykluczenia: z zastrze?eniem art.110 ust.2 PZP, z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? Wykonawc? na podst.: -art.108 ust.1 PZP, -art.5k ust.1 rozporz?dzenia Rady(UE) Nr 833/2014 z 31.07.2014, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady(UE) Nr 2022/576 z
   8. 04.2022; -art.7 ust.1 ustawy z 13.04.2022 o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego; -art.109 ust.1 pkt 4 i 7-10 PZP.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
1 Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia rÛwnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 2 ?rodkami ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w pkt. 19.1 SWZ s?:
   2. 1 Odwo?anie.
   2. 2 Skarga do s?du. 3 Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 513 ñ 578 ustawy Pzp. 4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579 ñ 590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 Utrzymanie ciekÛw naturalnych i urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania PGW WP RZGW w Szczecinie 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
79993000 - Services de gestion d'immeubles et d'installations