Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services immobiliers

2022/S 226-650054  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Varsovie: Services immobiliers 2022/S 226-650054 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agencja Mienia Wojskowego Oddzia? Regionalny w Warszawie NumÈro national d'identification: 2019/S 180-438062 Adresse postale: Che?m?y?ska 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 04-247 Pays: Pologne Courriel: dzp.wa@amw.com.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.amw.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: zarz?dzanie mieniem Skarbu Pa?stwa
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wyceny nieruchomo?ci w 2 cz??ciach NumÈro de rÈfÈrence: DZP-OW.2610.256.2022
II.1.2) Code CPV principal 70000000 Services immobiliers
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie operatÛw szacunkowych, dla potrzeb okre?lenia warto?ci nieruchomo?ci lub ich cz??ci, w tym lokali mieszkalnych, do celu zbycia, najmu, ustalenia op?aty z tytu?u trwa?ego zarz?du/aktualizacji op?aty, a tak?e okre?lenia warto?ci s?u?ebno?ci gruntowych/przesy?u, po?o?onych na terenie Miasta Sto?ecznego Warszawy i powiatÛw garwoli?skiego z wyj?tkiem gminy TrojanÛw, grodziskiego, legionowskiego, mi?skiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczy?skiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, w?growskiego, wo?omi?skiego i ?yrardowskiego.
   2.  Zamawiaj?cy podzieli? zamÛwienie na dwie cz??ci;
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 888 990.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 70000000 Services immobiliers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny
II.2.4) Description des prestations:
 - cz??? 1 - 30 operatÛw szacunkowych dla nieruchomo?ci: a) zabudowanych lub ich cz??ci (od 1 do 30 budynkÛw, o ??cznej powierzchni u?ytkowej nie wi?kszej ni? 15000 m2), w tym lokali u?ytkowych o powierzchni do 2000 m2, b) niezabudowanych lub ich cz??ci, o powierzchni od 0,0012 ha do 25,0000 ha w tym wycena ograniczonych praw rzeczowych na tych nieruchomo?ciach, c) wycena kompleksÛw gara?owych (od 2 do 250 gara?y), a tak?e wycena udzia?u w drodze dojazdowej do kompleksu i placu manewrowym, ew. wycena nak?adÛw (w wycenie winna by? wskazana odr?bna warto?? ka?dego gara?u). w celu okre?lenia ich warto?ci do celu zbycia, ustalenia stawki czynszu najmu, ustalenia op?aty z tytu?u trwa?ego zarz?du, okre?lenia wysoko?ci op?aty z tytu?u u?ytkowania wieczystego, okre?lenia warto?ci s?u?ebno?ci, a tak?e okre?lenia wysoko?ci nak?adÛw.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin wykonania / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 70000000 Services immobiliers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny
II.2.4) Description des prestations:
cz??? 2 - 30 operatÛw szacunkowych okre?laj?cych warto?? lokali mieszkalnych do celu zbycia. Niezb?dne jest odr?bne okre?lenie warto?ci lokalu i udzia?u w gruncie, a tak?e wykonanie rzutu lokali i pomieszcze? przynale?nych, a tak?e ich podpisanie przez osob? posiadaj?c? stosowne uprawnienia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji zamÛwieni9a / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 141-403770
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rzeczoznawstwo Maj?tkowe S.C Ville: PruszkÛw Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 69 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 40 230.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rzeczoznawstwo Maj?tkowe S.C Ville: PruszkÛw Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 69 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 48 660.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Art. 515 ust 1 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Wyceny nieruchomo?ci w 2 cz??ciach 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
70000000 - Services immobiliers