Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services immobiliers

2022/S 131-374480  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Varsovie: Services immobiliers 2022/S 131-374480 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowe Centrum Bada? i Rozwoju Adresse postale: Nowogrodzka 47a Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-695 Pays: Pologne Courriel: przetargi@ncbr.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ncbr.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Nauka i rozwÛj
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
WybÛr Partnera Strategicznego w przedsi?wzi?ciu ÑBudownictwo efektywne energetycznie i procesowoî ñ budownictwo jednorodzinne NumÈro de rÈfÈrence: 103/22/PU/P52
II.1.2) Code CPV principal 70000000 Services immobiliers
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Nawi?zanie wspÛ?pracy pomi?dzy dwoma zamawiaj?cymi, ktÛrej przedmiotem jest udost?pnienie nieruchomo?ci, na ktÛrej wybudowany zostanie demonstrator innowacyjnego obiektu budowlanego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA:
   1. 00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Nawi?zanie wspÛ?pracy z Partnerem Strategicznym, w ramach ktÛrej Partner Strategiczny udost?pni w?asn? nieruchomo??, na ktÛrej wybudowany zostanie demonstrator innowacyjnego obiektu budowlanego (obejmuj?cego budownictwo jednorodzinne). Partner Strategiczny b?dzie pe?ni? funkcj? inwestora w rozumieniu prawa budowlanego, zarz?dza? wybudowanym obiektem i go utrzymywa?, a tak?e sk?ada? Zamawiaj?cemu raport o parametrach u?ytkowych obiektu (np. wydajno?? energetyczna) oraz umo?liwi Zamawiaj?cemu prowadzenie demonstracji obiektu innowacyjnego.
II.2.5) CritËres díattribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Udzielenie zamÛwienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania si? o zamÛwienie w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poni?ej. Umowa zawarta wy??cznie pomi?dzy dwiema instytucjami zamawiaj?cymi w celu zapewnienia wykonania us?ug publicznych, ktÛre musz? one wykona?, z my?l? o realizacji celÛw, ktÛre im wspÛlnie przy?wiecaj?, przez wzgl?d na interes publiczny. Wyja?nienie: Przez wzgl?d na cechy przedmiotowe i podmiotowe, post?powanie o udzielenie zamÛwienia zostanie przeprowadzone w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 14 prawa zamÛwie? publicznych w celu rozpocz?cia negocjacji z Partnerem Strategicznym. Uzasadnieniem dla wskazanego trybu jest to, ?e Narodowe Centrum Bada? i Rozwoju jest zamawiaj?cym w rozumieniu art. 4 pkt 1 p.z.p. ñ jednostk? sektora finansÛw publicznych i zarazem agencj? wykonawcz?. Realizacja zamÛwienia zak?ada diagnoz? i uwzgl?dnienie lokalnych potrzeb mieszka?cÛw gmin, co stanowi element d?ugofalowej strategii jednostek samorz?du terytorialnego. (ktÛre rÛwnie? s? jednostkami sektora finansÛw publicznych). Uwzgl?dniaj?c, ?e (i) zarÛwno Zamawiaj?cy, jak i Partner Strategiczny maj? status zamawiaj?cych o jakich mowa w art. 4 p.z.p., (ii) projektowana wspÛ?praca oparta jest na wspÛ?dzia?aniu, ktÛre poprzedzone zosta?o zdefiniowaniem potrzeb podmiotÛw wspÛ?pracuj?cych i zak?ada ich obopÛlne ?cis?e i wieloletnie zaanga?owanie; (iii) dzia?alno?? stron obj?ta wspÛ?prac? mo?e by? uznana za ?wiadczenie us?ug publicznych rozumianych zarÛwno jako wszelkie zadania (obowi?zkowe lub dobrowolne) wyznaczane instytucjom zamawiaj?cym na mocy prawa publicznego; (iv) wspÛ?prac? kieruj? tylko wzgl?dy interesu publicznego; (v) wspÛ?praca Stron nie prowadzi do uprzywilejowania podmiotÛw trzecich dzia?aj?cych na otwartym rynku; oraz (vi) zarÛwno Zamawiaj?cy, jak i Partner Strategiczny realizuj? na otwartym rynku mniej ni? 10% dzia?alno?ci b?d?cej przedmiotem wspÛ?pracy, uzasadnione jest zastosowanie trybu udzielenia zamÛwienia z wolnej r?ki.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
06/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Miasto ?ywiec Ville: ?ywiec Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession:
   1. 00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Miasto ?ywiec ul. Rynek 2 34-300 ?ywiec Gmina Miasto W?oc?awek Ul. Zielony Rynek 11/13 87-800 W?oc?awek Zamawiaj?cy w og?oszeniu o udzieleniu zamÛwienia wska?e wykonawcÛw z ktÛrymi zawarto umowy. Do powy?szych wykonawcÛw wys?ano zaproszenie do negocjacji
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, ktÛrzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy: ?rodki ochrony prawnej.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   3.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych ñ Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Varsovie: Services immobiliersType díacheteur: Agences fÈdÈrales et nationalesType díavis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procÈdure: Attribution de marchÈ sans publication prÈalableType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
70000000 - Services immobiliers