Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'implémentation de logiciels

2023/S 58-172209  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Varsovie: Services d'implémentation de logiciels 2023/S 058-172209 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Województwo Mazowieckie Adresse postale: ul. Jagiello?ska 26 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie Code postal: 03-719 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ada Pisarska Courriel: zamowienia@mazovia.pl Téléphone: +48 225979100 Fax: +48 223141670 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mazovia.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: administracja samorz?dowa
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?uga polegaj?ca na wdro?eniu Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszka?cami "Mieszk@niec" oraz Systemu Dziedzinowego do wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi "Dl@ NGO", Mieszk@niec Numéro de référence: CG-R-II.ZP.U.272.53.2022.AP
II.1.2) Code CPV principal 72263000 Services d'implémentation de logiciels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zakup us?ugi, polegaj?cej na wdro?eniu Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszka?cami "Mieszk@niec" oraz Systemu Dziedzinowego do wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi "Dl@ NGO", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorz?dów Mazowsza dla aktywizacji spo?ecze?stwa informacyjnego w zakresie e-administracji. Mieszk@niec
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 025 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48000000 Logiciels et systèmes d'information 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 72212000 Services de programmation de logiciels d'application 72220000 Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques 72224000 Services de conseil en gestion de projet 72224100 Services de planification de la mise en application de systèmes 72240000 Services d'analyses et de programmation de systèmes 72242000 Services de modélisation de projets 72265000 Services de configuration de logiciels 72266000 Services de conseil en logiciels 72611000 Services d'assistance technique informatique 79111000 Services de conseil juridique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamówienia jest zakup us?ugi, polegaj?cej na wdro?eniu Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszka?cami "Mieszk@niec" oraz Systemu Dziedzinowego do wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi "Dl@ NGO", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorz?dów Mazowsza dla aktywizacji spo?ecze?stwa informacyjnego w zakresie e-administracji. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wdro?enie SD do komunikacji z mieszka?cami "Mieszk@niec"; 2) Wdro?enie SD do wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi" Dl@ NGO"; 3) Wsparcie techniczne, gwarancja i r?kojmia.
   2.  Realizacja przedmiotu zamówienia nast?pi w terminach zgodnych z Harmonogramem Ramowym opisanym w § 2 projektowanych postanowie? umowy stanowi?cych za?.nr 3 do SWZ: 1) Etap I - Wdro?enie SD do komunikacji z mieszka?cami "Mieszk@niec", o którym mowa w § 1 ust. 5 projektowanych postanowie? umowy - zostanie wykonany w terminie do 31.03.2023 r.; 2) Etap II - Wdro?enia SD do kontaktów z organizacjami pozarz?dowymi "Dl@ NGO" - Wykonawca, o którym mowa w § 1 ust. 6 projektowanych postanowie? umowy - zostanie wykonany w terminie do 31.03.2023 r. 3) Etap III - Wsparcie techniczne, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 3) projektowanych postanowie? umowy b?dzie realizowane przez Wykonawc? od dnia podpisania Umowy do dnia 5 marca 2025 r.
   3.  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi za??cznik nr 2 do SWZ. Mieszk@niec Mieszk@niec Mieszk@niec
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPMA.02.01.01-14-2177/15
II.2.14) Informations complémentaires p.z.p - ustawa z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia udost?pniona na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia. https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 151-432527
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Us?uga polegaj?ca na wdro?eniu Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszka?cami "Mieszk@niec" oraz Systemu Dziedzinowego do wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi "Dl@ NGO", Mieszk@niec
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAXTO Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? S.K.A, Ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka - Lider konsorcjum Numéro national d'identification: REGON: 356587742 Adresse postale: Ul. Willowa 87 Ville: Modlniczka Code NUTS: PL Polska Code postal: 32-085 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAXTO ITS Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Numéro national d'identification: REGON:382932868 Adresse postale: Ul. Willowa 87 Ville: Modlniczka Code NUTS: PL Polska Code postal: 32-085 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 707 317.07 PLN Offre la plus basse: 2 025 000.00 PLN / Offre la plus élevée: 2 025 000.00 PLN prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36/Wspólna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl Téléphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dzia? IX "?rodki ochrony prawnej" ustawy z 11.09.2019 Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.),
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/03/2023 Us?uga polegaj?ca na wdro?eniu Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszka?cami "Mieszk@niec" oraz Systemu Dziedzinowego do wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi "Dl@ NGO", 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72212000 - Services de programmation de logiciels d'application 
72220000 - Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques 
72224000 - Services de conseil en gestion de projet 
72224100 - Services de planification de la mise en application de systèmes 
72240000 - Services d'analyses et de programmation de systèmes 
72242000 - Services de modélisation de projets 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72265000 - Services de configuration de logiciels 
72266000 - Services de conseil en logiciels 
72611000 - Services d'assistance technique informatique 
79111000 - Services de conseil juridique