Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document :
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'impl╚mentation de logiciels

2020/S 124-304799  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Modification d'un march╚ /d'une concession en cours - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Services d'impl╚mentation de logiciels 2020/S 124-304799 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?r█dl?dowej Num╚ro national d'identification: 363189625 Adresse postale: ul. Nowy ?wiat 6/12 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-400 Pays: Pologne Courriel: zamowieniapubliczne@mgm.gov.pl Fax: +48 225838850 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mgm.gov.pl www.mgm.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zaprojektowanie, budowa i wdro?enie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracj danych Num╚ro de r╚f╚rence: BA.ZZP.2611.9.2018.KG
II.1.2) Code CPV principal 72263000 Services d'impl╚mentation de logiciels
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zaprojektowanie, budowa i wdro?enie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracj danych.
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72265000 Services de configuration de logiciels 72268000 Services de fourniture de logiciels 72262000 Services de d╚veloppement de logiciels 72312000 Services de saisie de donn╚es 72320000 Services de bases de donn╚es 72330000 Services de normalisation et de classification des contenus et des donn╚es 72212610 Services de d╚veloppement de logiciels de bases de donn╚es 72254000 Services d'essais de logiciels 80500000 Services de formation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code NUTS: PL636 S?upski Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Lieu principal d'ex╚cution:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?r█dl?dowej w Warszawie, Urz?d Morski w Szczecinie, Urz?d Morski w S?upsku, Urz?d Morski w Gdyni, POLSKA
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest zaprojektowanie, budowa, instalacja, uruchomienie oraz wdro?enie oprogramowania Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM), umo?liwiaj?cego gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, ich wyszukiwanie, przetwarzanie, przegl?danie, pobieranie, analizowanie, a tak?e uruchomienie us?ug danych przestrzennych ?wiadczonych drog elektroniczn?. SIPAM obejmuje swym zasi?giem obszar w█d morskich oraz pasa nadbrze?nego.
   2.  Zakres zam█wienia obejmuje: 1) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie repozytorium danych plikowych; 2) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie bazy danych GIS; 3) opracowanie jednolitych modeli danych dla zbior█w danych obj?tych projektem; 4) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie serwera danych przestrzennych; 5) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie serwera metadanych; 6) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie repozytorium RDF i interfejsu SPQRQL; 7) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie systemu zasilaj?cego SIPAM; 8) zaprojektowanie i wdro?enie dedykowanego oprogramowania; 9) przetworzenie i zharmonizowanie danych administracji morskiej; 10) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie portalu informacyjnego w technologii CMS; 11) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie geoportalu z warstwami GIS; 12) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie interfejsu dost?pu do danych (API), w tym zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie mechanizmu eksportu danych do PRG; 13) przeprowadzenie test█w funkcjonalnych i wydajno?ciowych w ?rodowisku docelowym; 14) przeprowadzenie cyklu szkole z obs?ugi SIPAM; 15) opracowanie przewodnika po tematach wynikaj?cych z ustawy o IIP, dla kt█rych organem wiod?cym jest minister w?a?ciwy do spraw gospodarki morskiej; 16) integralnym elementem przedmiotu zam█wienia jest: 17) przygotowanie projektu technicznego wdro?enia SIPAM, w tym wykonanie analizy przedwdro?eniowej i dostarczenie stosownej dokumentacji projektowej (technicznej i eksploatacyjnej); 18) asyst techniczn po zrealizowaniu przedmiotu zam█wienia (w tym konsultacje zwi?zane z obs?ug systemu) przez okres r█wny udzielonej gwarancji; 19) udzielenie minimum 60-miesi?cznej gwarancji i serwisu gwarancyjnego na przedmiot zam█wienia licz?c od dnia nast?pnego po podpisaniu protoko?u odbioru ko?cowego na wykonany przedmiot zam█wienia.
   3.  Wykonawca odpowiedzialny jest za: 1) konfiguracj ?rodowiska wirtualnego w istniej?cej infrastrukturze sprz?towej Zamawiaj?cego, z wykorzystaniem dostarczonych przez Wykonawc system█w operacyjnych dla maszyn wirtualnych; 2) dostarczenie, instalacj i konfiguracj oprogramowania zgodnego z zaakceptowan dokumentacj projektow?; 3) instalacj i konfiguracj oprogramowania niezb?dnego do funkcjonowania SIPAM na serwerach sprz?towych; 4) instalacj oprogramowania GIS na terminalach klienckich; 5) przygotowanie interfejs█w i za?adowanie danych; 6) wykonanie konfiguracji tworzenia kopii zapasowych (backup) danych z serwer█w (zar█wno oprogramowania, jak i danych) i kopiowaniu ich na urz?dzenie typu NAS. System umo?liwia ma wywo?ywanie tworzenia kopii na ??danie (on demand) oraz tworzenia zaplanowanych okresowych kopii wybranych element█w; 7) przygotowanie skrypt█w/us?ugi dla administratora umo?liwiaj?ce przywr█cenie danych z kopii bezpiecze?stwa.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Dur╚e en mois: 19
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POPC.02.03.01-00-0001/17
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2019/S 055-127649
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : BA.WZP.2611.9.2018.KG Intitul╚:
Zaprojektowanie, budowa i wdro?enie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracj danych
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
14/03/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Smallgis sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Num╚ro national d'identification: 122481249 Adresse postale: ul. Wadowicka 8a Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 30-415 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 1 554 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przewidziane s w dziale VI ustawy.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej s odwo?anie i skarga do s?du.
   3.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   4.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
   5.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   6.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   7.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   8.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   9.  Odwo?anie w post?powaniu wnosi si w nast?puj?cych terminach: 1) w terminie 5 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, oraz wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zam█wie Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 3) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone pkt a) i b) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 11. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. 12. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
26/06/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 72263000 Services d'impl╚mentation de logiciels
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72265000 Services de configuration de logiciels 72268000 Services de fourniture de logiciels 72262000 Services de d╚veloppement de logiciels 72312000 Services de saisie de donn╚es 72320000 Services de bases de donn╚es 72330000 Services de normalisation et de classification des contenus et des donn╚es 72212610 Services de d╚veloppement de logiciels de bases de donn╚es 72254000 Services d'essais de logiciels 80500000 Services de formation
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code NUTS: PL636 S?upski Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Lieu principal d'ex╚cution:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?r█dl?dowej w Warszawie, Urz?d Morski w Szczecinie, Urz?d Morski w S?upsku, Urz?d Morski w Gdyni, POLSKA
VII.1.4) Description des prestations:
Opis zam█wienia:
   1.  Przedmiotem zam█wienia jest zaprojektowanie, budowa, instalacja, uruchomienie oraz wdro?enie oprogramowania Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM), umo?liwiaj?cego gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, ich wyszukiwanie, przetwarzanie, przegl?danie, pobieranie, analizowanie, a tak?e uruchomienie us?ug danych przestrzennych ?wiadczonych drog elektroniczn?. SIPAM obejmuje swym zasi?giem obszar w█d morskich oraz pasa nadbrze?nego.
   2.  Zakres zam█wienia obejmuje: 1) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie repozytorium danych plikowych; 2) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie bazy danych GIS; 3) opracowanie jednolitych modeli danych dla zbior█w danych obj?tych projektem; 4) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie serwera danych przestrzennych; 5) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie serwera metadanych; 6) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie repozytorium RDF i interfejsu SPQRQL; 7) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie systemu zasilaj?cego SIPAM; 8) zaprojektowanie i wdro?enie dedykowanego oprogramowania; 9) przetworzenie i zharmonizowanie danych administracji morskiej; 10) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie portalu informacyjnego w technologii CMS; 11) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie geoportalu z warstwami GIS; 12) zaprojektowanie, wykonanie i wdro?enie interfejsu dost?pu do danych (API), w tym zaprojektowanie,wykonanie i wdro?enie mechanizmu eksportu danych do PRG; 13) przeprowadzenie test█w funkcjonalnych i wydajno?ciowych w ?rodowisku docelowym; 14) przeprowadzenie cyklu szkole z obs?ugi SIPAM; 15) opracowanie przewodnika po tematach wynikaj?cych z ustawy o IIP, dla kt█rych organem wiod?cym jest minister w?a?ciwy do spraw gospodarki morskiej; 16) integralnym elementem przedmiotu zam█wienia jest: 17) przygotowanie projektu technicznego wdro?enia SIPAM, w tym wykonanie analizy przedwdro?eniowej i dostarczenie stosownej dokumentacji projektowej (technicznej i eksploatacyjnej); 18) asyst techniczn po zrealizowaniu przedmiotu zam█wienia (w tym konsultacje zwi?zane z obs?ug systemu) przez okres r█wny udzielonej gwarancji; 19) udzielenie minimum 60-miesi?cznej gwarancji i serwisu gwarancyjnego na przedmiot zam█wienia licz?c od dnia nast?pnego po podpisaniu protoko?u odbioru ko?cowego na wykonany przedmiot zam█wienia.
   3.  Wykonawca odpowiedzialny jest za: 1) konfiguracj ?rodowiska wirtualnego w istniej?cej infrastrukturze sprz?towej Zamawiaj?cego, z wykorzystaniem dostarczonych przez Wykonawc system█w operacyjnych dla maszyn wirtualnych; 2) dostarczenie, instalacj i konfiguracj oprogramowania zgodnego z zaakceptowan dokumentacj projektow?; 3) instalacj i konfiguracj oprogramowania niezb?dnego do funkcjonowania SIPAM na serwerach sprz?towych; 4) instalacj oprogramowania GIS na terminalach klienckich; 5) przygotowanie interfejs█w i za?adowanie danych; 6) wykonanie konfiguracji tworzenia kopii zapasowych (backup) danych z serwer█w (zar█wno oprogramowania,jak i danych) i kopiowaniu ich na urz?dzenie typu NAS. System umo?liwia ma wywo?ywanie tworzenia kopii na ??danie (on demand) oraz tworzenia zaplanowanych okresowych kopii wybranych element█w; 7) przygotowanie skrypt█w/us?ugi dla administratora umo?liwiaj?ce przywr█cenie danych z kopii bezpiecze?stwa.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Fin: 29/07/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 1 554 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SmallGIS sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Num╚ro national d'identification: 122481249 Adresse postale: ul. Wadowicka 8a Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 30-415 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
▀ 1 Przedmiot umowy (zam█wienia), w brzmieniu:
   1.  Zamawiaj?cy zleca, a Wykonawca zobowi?zuje si wykona na rzecz Zamawiaj?cego us?ug pt. Zaprojektowanie, budowa i wdro?enie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracj danych w terminie do 14.7.2020. Us?uga dzieli si na zadania wskazane w ▀ 4 ust. 1 umowy, kt█re stanowi cz??ci przedmiotu zam█wienia. Otrzymuje brzmienie: ▀ 1 Przedmiot umowy (zam█wienia):
   1.  Zamawiaj?cy zleca, a Wykonawca zobowi?zuje si wykona na rzecz Zamawiaj?cego us?ug pt. Zaprojektowanie, budowa i wdro?enie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracj danych w terminie do 29.7.2020. Us?uga dzieli si na zadania wskazane w ▀ 4 ust. 1 umowy, kt█re stanowi cz??ci przedmiotu zam█wienia. ▀
   2.  Strony aktualizuj Plan realizacji projektu, o kt█rym mowa w ▀ 1 ust. 2 i 4 umowy. Zaktualizowany Plan realizacji projektu stanowi za??cznik nr 3 do aneksu. ▀
   3. 
   1.  Strony zobowi?zuj si stosowa regulacje dot. ochrony danych: rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych), zwane dalej ĐRODOţ, oraz ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z p█?n. zm.), a tak?e wszelkie przepisy i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oraz prywatno?ci. Odniesienia do ustawodawstwa obejmuj r█wnie jakiekolwiek jego p█?niejsze zmiany.
   2.  W zwi?zku z faktem, ?e dochodzi do udost?pnienia mi?dzy administratorami danych ˝ b?d?cymi stronami aneksu ˝ danych osobowych, podmiot, kt█remu zosta?y udost?pnione dane osobowe staje si ich administratorem.
   3.  Ka?da ze stron zobowi?zuje si spe?ni wzajemnie wobec os█b, kt█rych dane osobowe s przetwarzane, obowi?zek informacyjny z RODO poprzez przekazanie im klauzuli informacyjnej drugiej strony.
   4.  Klauzula informacyjna RODO Zamawiaj?cego stanowi za??cznik nr 4 do aneksu. ▀
   4.  W ▀ 5 umowy, po ust. 9 dodaje si ust. 10 i 11 w brzmieniu: Đ10. Zamawiaj?cy umo?liwia sk?adanie faktur za po?rednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania ˝ nazwa skrzynki: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?r█dl?dowej, numer PEPPOL 7010527244. 11. Zamawiaj?cy o?wiadcza, ?e b?dzie realizowa p?atno?ci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej p?atno?ci tzw. split payment.ţ.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
Na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem Covid-19, innych chor█b zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z p█?n. zm.), w zwi?zku z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ˝ Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z p█?n. zm.), na podstawie wyja?nie przedstawionych przez Wykonawc w pi?mie z dnia 19 maja 2020 r., kt█re Zamawiaj?cy, bior?c pod uwag tak?e dokumentacj elektroniczn zgromadzon w ramach wykonywania umowy, w szczeg█lno?ci korespondencj mailow i komunikacj za pomoc systemu MantisBT, uzna za zasadne, oraz propozycji Wykonawcy dotycz?cej zmiany terminu realizacji pozosta?ych do wykonania zada oraz zmiany terminu realizacji umowy, bezpo?rednio zwi?zan z wyja?nieniami Wykonawcy co do wp?ywu stanu epidemii na termin realizacji umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 1 554 000.00 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 1 554 000.00 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
72212610 - Services de dÚveloppement de logiciels de bases de donnÚes 
72254000 - Services d'essais de logiciels 
72262000 - Services de dÚveloppement de logiciels 
72263000 - Services d'implÚmentation de logiciels 
72265000 - Services de configuration de logiciels 
72268000 - Services de fourniture de logiciels 
72312000 - Services de saisie de donnÚes 
72320000 - Services de bases de donnÚes 
72330000 - Services de normalisation et de classification des contenus et des donnÚes 
80500000 - Services de formation