Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'impression et services connexes

2022/S 227-652199  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2022 S227 Pologne-Varsovie: Services d'impression et services connexes 2022/S 227-652199 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZAK?AD ZAM"WIE? PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA NumÈro national d'identification: REGON: 010705939 ; NIP: 525-15-53-851 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-326 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin GÛrski Courriel: m.gorski@zzpprzymz.pl TÈlÈphone: +48 729054225 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zzpprzymz.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Druk oraz dystrybucja w wersji papierowej ulotek informacyjnych i plakatÛw reklamowych; post. znak: ZZP.ZP.411.124.2022 NumÈro de rÈfÈrence: ZZP.ZP.411.124.2022
II.1.2) Code CPV principal 79800000 Services d'impression et services connexes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga, polegaj?ca na druku oraz dystrybucji w wersji papierowej ulotek informacyjnych i plakatÛw reklamowych, realizowana w ramach programu wieloletniego pod nazw? Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030, zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w dokumentacji post?powania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 133 297.56 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39294100 Produits d'information et de promotion 79340000 Services de publicitÈ et de marketing 79342200 Services de promotion
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Us?ugi s? dedykowane jak najszerszemu gronu odbiorcÛw.
II.2.4) Description des prestations:
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAM"WIENIA:
   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga, polegaj?ca na druku oraz dystrybucji w wersji papierowej ulotek informacyjnych i plakatÛw reklamowych, realizowana w ramach programu wieloletniego pod nazw? Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030. Celem realizacji zamÛwienia jest dotarcie z informacj? na temat programu do jak najszerszego grona odbiorcÛw. Choroby nowotworowe stanowi? jedn? z najcz?stszych przyczyn zgonÛw PolakÛw. Bezwzgl?dna liczba nowotworÛw z?o?liwych w kraju stale wzrasta, czego przyczyn? jest zarÛwno proces starzenia si? spo?ecze?stwa, jak i wzrost nara?enia na czynniki zwi?zane ze stylem ?ycia.
   2.  Zakres zamÛwienia: ??czny nak?ad ulotek 861 900 sztuk oraz ??czny nak?ad plakatÛw 74 400 sztuk.
   3.  Materia?y, o ktÛrych mowa powy?ej, zostan? przygotowane przez Wykonawc? do druku na podstawie wzorÛw graficznych przedstawionych przez Zamawiaj?cego. Druk mo?e nast?pi? dopiero po ka?dorazowym przeprowadzeniu szczegÛ?owych ustale? pomi?dzy stronami post?powania w ramach danego konkretnego zlecenia - w formie oraz tre?ci zaakceptowanej przez Zamawiaj?cego.
   4.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi za??cznik nr 1 do SWZ. II. PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   1.  Na podstawie art. 105 oraz art. 106 ustawy Pzp., w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamÛwienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj? zamÛwienia, Zamawiaj?cy ??da od WykonawcÛw przedstawienia nast?puj?cych dokumentÛw: Portfolio Wykonawcy, tj. pi?? (5) zrealizowanych przez niego publikacji o charakterze wizerunkowym, np. publikacji korporacyjnej, publikacji wizerunkowej firmy/instytucji, publikacji jubileuszowej, zgodne z wymogami SWZ.
   2.  Zgodnie z art. 107 ust 1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wy?ej wymieniony przedmiotowy ?rodek dowodowy wraz z ofert? przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   3.  W przypadku nie za??czenia do oferty przedmiotowego ?rodka dowodowego, wymienionego w pkt
   3. 1., oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c. ustawy Pzp.
   4.  Zamawiaj?cy zgodnie art. 107 ust 3 ustawy Pzp. nie przewiduje mo?liwo?ci uzupe?niania ww. przedmiotowego ?rodka dowodowego, wymienionego w pkt
   1. 
   5.  Przedmiotowe ?rodki dowodowe, o ktÛrych mowa powy?ej s? sk?adane w sposÛb przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp., tj. w Rozporz?dzeniu Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokumentÛw elektronicznych oraz ?rodkÛw komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego lub konkursie.
   6.  Wykonawca powinien dochowa? wszelkiej staranno?ci, aby przedmiotowe ?rodki dowodowe by?y kompletne i zawiera?y wszystkie niezb?dne informacje umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu ich zweryfikowanie pod k?tem prawid?owo?ci.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Portfolio Wykonawcy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Konieczne jest zwi?kszenie ?wiadomo?ci PolakÛw w zakresie korzy?ci z przeprowadzenia regularnych bada? przesiewowych, w tym udzia?u w badaniach przesiewowych w kierunku nowotworÛw jelita grubego, piersi, szyjki macicy i p?uca, poniewa? choroby nowotworowe stanowi? jedn? z najcz?stszych przyczyn zgonÛw obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 189-534638
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Druk oraz dystrybucja w wersji papierowej ulotek informacyjnych i plakatÛw reklamowych; post. znak: ZZP.ZP.411.124.2022
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZAPOL Sobczyk Sp. k. (d. Sp. J.) NumÈro national d'identification: 8520509412 Adresse postale: al. PiastÛw 42 Ville: Szczecin Code NUTS: PL Polska Code postal: 71-062 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 133 297.56 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamÛwienia w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 ustawy Pzp., art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) oraz art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (...), Zamawiaj?cy wymaga dokumentÛw, o ktÛrych mowa w rozdz. VII pkt 1 i 2 SWZ zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy. II. Wniesienie wadium nie jest wymagane. III. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury ÑodwrÛconejî zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. IV. Zamawiaj?cy nie stosuje zapisÛw art. 94 i 96 ustawy Pzp. V. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane. VI. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i? b?d?c administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ÑRODOî), wdro?y? ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania. SzczegÛ?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pÛ?n. zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2022 Druk oraz dystrybucja w wersji papierowej ulotek informacyjnych i plakatÛw reklamowych; post. znak: ZZP.ZP.411.124.2022 24/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
39294100 - Produits d'information et de promotion 
79340000 - Services de publicité et de marketing 
79342200 - Services de promotion 
79800000 - Services d'impression et services connexes