Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 07/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'impression et services connexes

2023/S 58-172108  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/03/2023
S58
Pologne-Varsovie: Services d'impression et services connexes

2023/S 058-172108

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 043-127550)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
NumÈro national d'identification: 5251007278
Adresse postale: ul. Feli?skiego 2B
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 01-513
Pays: Pologne
Courriel: przetargi.ias.warszawa@mf.gov.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie
Adresse du profil díacheteur: https://ias-warszawa.ezamawiajacy.pl/pn/ias-warszawa/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dzier?awa urz?dze? wielofunkcyjnych z funkcj? drukowania, skanowania i kopiowania wraz z dostaw? materia?Ûw eksploatacyjnych

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/96/2022

II.1.2)
Code CPV principal
79800000 Services d'impression et services connexes

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dzier?awa urz?dze? wielofunkcyjnych z funkcj? drukowania, skanowania i kopiowania wraz z systemem druku pod??aj?cego oraz z kompleksowym serwisem oferowanych w ramach dzier?awy zasobÛw sprz?towych i oprogramowania, rÛwnie? z dostaw? materia?Ûw eksploatacyjnych. Urz?dzenia wielofunkcyjne zostan? rozmieszczone w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie i jednostkach podleg?ych. Opis przedmiotu zamÛwienia zosta? okre?lony w SzczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym integraln? cz??? Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (SWZ).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 043-127550

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.5

Au lieu de:

Kryterium jako?ci - Nazwa: Czas wdro?enia systemu / Waga: 40 Kryterium jako?ci - Nazwa: Czas usuni?cia awarii / Waga: 20 Cena - Waga: 40

Lire:

1) Kryterium jako?ci - Nazwa: Czas wdro?enia systemu / Waga: 30 2) Kryterium jako?ci - Nazwa: Czas usuni?cia awarii / Waga: 10 3) Kryterium ceny - Nazwa: Cena ofertowa za miesi?czn? dzier?aw? 382 urz?dze? wielofunkcyjnych okre?lonych w SzczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia / Waga: 20 4) Kryterium ceny - Nazwa: Ofertowa cena jednostkowa, za wydruk 1000 stron przeliczeniowych formatu A4, druku czarno-bia?ego (dla wszystkich modeli urz?dze? drukuj?cych) / Waga: 30 5) Kryterium ceny - Nazwa: Ofertowa cena jednostkowa, za wydruk 1000 stron przeliczeniowych formatu A4, druku kolorowego (dla wszystkich modeli urz?dze? drukuj?cych) / Waga: 10

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 03/04/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 07/04/2023

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 01/07/2023

Lire:

Date: 05/07/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 03/04/2023

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 07/04/2023

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dzier?awa urz?dze? wielofunkcyjnych z funkcj? drukowania, skanowania i kopiowania wraz z dostaw? materia?Ûw eksploatacyjnych 07/04/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30120000 - Photocopieurs et matériel d'impression offset 
79800000 - Services d'impression et services connexes