Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'impression et services connexes

2020/S 129-317252  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services d'impression et services connexes 2020/S 129-317252 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adresse postale: ul. Wspólna 30 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-930 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Macio?ek Courriel: Piotr.Maciolek@minrol.gov.pl Téléphone: +48 226232000 Fax: +48 226232315 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: rolnictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Przygotowanie sk?adu, opracowanie graficzne i techniczne publikacji oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa Zamawiaj?cemu publikacji, a tak?e zapis elektroniczny publikacji Numéro de référence: BDG.zp.23.1.19.2020
II.1.2) Code CPV principal 79800000 Services d'impression et services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przygotowanie sk?adu, opracowanie graficzne i techniczne publikacji oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa Zamawiaj?cemu publikacji, a tak?e zapis elektroniczny publikacji "Potencja polskich jednostek naukowych w zakresie dzia?a mitygacyjnych i bada nad adaptacj do zmian klimatu w sektorze rolnym" - dwie odr?bne wersje j?zykowe (polska, angielska) oraz "Strategii zrównowa?onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030" - pe?na strategia w j?zyku PL i broszury dot. strategii (w jednej broszurze teksty s równocze?nie w j?zyku PL, EN, RUS, FR i DE).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 19 400.00 PLN / Offre la plus élevée: 68 500.00 PLN prise en considération
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przygotowania sk?adu, opracowania graficznego i technicznego oraz przygotowania do druku i druku publikacji: a) "Potencja polskich jednostek naukowych w zakresie dzia?a mitygacyjnych i bada nad adaptacj do zmian klimatu w sektorze rolnym"; b) "Strategia zrównowa?onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030"; c) broszura dot. Strategii zrównowa?onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 - zwanych dalej "publikacjami".
   2.  Dostarczenia do siedziby Zamawiaj?cego wydrukowanych egzemplarzy publikacji i publikacji w wersji elektronicznej (w formacie graficznym i PDF).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dot. II.
   2. 5. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia.
   1.  Cena - 60 %;
   2.  Jako? ok?adek publikacji - 30 %;
   3.  Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy - 10 %.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 047-111340
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Przygotowanie sk?adu, opracowanie graficzne i techniczne publikacji oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa Zamawiaj?cemu publikacji, a tak?e zapis elektroniczny publikacji
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Poligraficzny "Sindruk" Ma?gorzata Kowalcze Ville: Opole Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 45-594 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 24 390.24 PLN Valeur totale du marché/du lot: 19 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) na tre? og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ - w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiaj?cego; 2) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; 3) wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79800000 - Services d'impression et services connexes