Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 03/09/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'impression et services connexes

2020/S 147-361517  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services d'impression et services connexes 2020/S 147-361517 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?r█dl?dowej Num╚ro national d'identification: 363189625 Adresse postale: ul. Nowy ?wiat 6/12 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-400 Pays: Pologne Courriel: zamowieniapubliczne@mgm.gov.pl Fax: +48 225838850 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mgm.gov.pl www.mgm.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://mgm.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://mgm.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Affaires ╚conomiques et financi╦res
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?r█dl?dowej ˝ sukcesywne wykonanie i dostawa kalendarzy Num╚ro de r╚f╚rence: BA.WZP.2611.7.2020.MC
II.1.2) Code CPV principal 79800000 Services d'impression et services connexes
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem umowy jest ?wiadczenie us?ug poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?r█dl?dowej ˝ Sukcesywne wykonanie i dostawa kalendarzy. Niniejsze post?powanie jest III cz??ci post?powania ?wiadczenie us?ug poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?r█dl?dowej znak post?powania BA.WZP.2611.9.2019.IO
   2.  Zamawiaj?cy nie podzieli zam█wienia na cz??ci i nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych.
   3.  Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia (zwany dalej: ĐSOPZţ) zawarty jest w Za??czniku nr 1 do SIWZ.
   4.  Pozosta?e warunki dotycz?ce realizacji zam█wienia zosta?y okre?lone we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 292 682.93 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30199792 Calendriers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem umowy jest ?wiadczenie us?ug poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?r█dl?dowej ˝ Sukcesywne wykonanie i dostawa kalendarzy. Niniejsze post?powanie jest III cz??ci post?powania ?wiadczenie us?ug poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?r█dl?dowej znak post?powania BA.WZP.2611.9.2019.IO
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Liczba zadeklarowanych projekt█w / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 292 682.93 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Przedmiot zam█wienia jest wsp█?finansowany ze ?rodk█w Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego ĐRybactwo i Morzeţ.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oszacowana przez Zamawiaj?cego warto? zam█wienia wynosi 748 536,59 z netto, przy czym niniejsze post?powanie stanowi III cz?? post?powania i jego warto? wynosi 292 682,93 z netto.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Z uwagi na ograniczon liczb znak█w w formularzu s?u??cym do przes?ania og?osze drog elektroniczn?, warunki udzia?u w post?powaniu, podstawy wykluczenia oraz informacja na temat o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia zosta?y zawarte w w kolejnych polach sekcji III.1.1 - III.1.3 og?oszenia. Numeracja zastosowana w sekcjach III.1.1 - III.1.3 odpowiada numeracji przyj?tej w SIWZ. Z wcze?niej omawianych przyczyn, tre? sekcji III.1.1 - III.1.3 nale?y traktowa jako ca?o??, z pomini?ciem nag?█wk█w. O udzielenie zam█wienia mog si ubiega Wykonawcy, kt█rzy:
   4. 1. nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego:
   4. 1.1. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy.
   4. 1.2. na podstawie poni?ej wymienionej przes?anki okre?lonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, w oparciu, o kt█r zamawiaj?cy mo?e wykluczy wykonawc?: w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ˝ Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) lub kt█rego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem wykonawcy, kt█ry po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ˝ Prawo upad?o?ciowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.).
   4. 2. spe?niaj nast?puj?ce warunki dotycz?ce:
   4. 2.1. w zakresie kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej: Zamawiaj?cy nie stawia warunku w ww. zakresie.
   4. 2.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiaj?cy nie stawia warunku w ww. zakresie.
   4. 2.3. w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej: w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie) wykonali (a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonuj?) nale?ycie co najmniej dwie us?ugi o warto?ci 50 000,00 PLN brutto ka?da, kt█rych przedmiotem by?y wykonanie i dostawa kalendarzy.
   4. 3. Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasob█w technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze wykonawcy mo?e mie negatywny wp?yw na realizacj zam█wienia.
   4. 4. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w pkt
   4. 2. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych.
   4. 5. Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i Đstosowna sytuacjaţ o kt█rej mowa w pkt
   4. 4. SIWZ wyst?pi wy??cznie w przypadku kiedy:
   4. 5.1. stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, udowodni zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia; Zobowi?zanie innych podmiot█w do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia lub inne dowody potwierdzaj?ce oddanie wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia powinny zosta za??czone do oferty (w oryginale). Ze zobowi?zania lub innych dowod█w potwierdzaj?cych udost?pnienie zasob█w przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika w szczeg█lno?ci:
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
ˇ zakres dost?pnych wykonawcy zasob█w innego podmiotu, - spos█b wykorzystania zasob█w innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zam█wienia,- zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zam█wienia, - czy podmiot, na zdolno?ciach kt█rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje us?ugi, kt█rych wskazane zdolno?ci dotycz?;
   4. 5.2. stosownie do art. 22a ust. 3 ustawy zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez wykonawc spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13˝22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   4. 5.3. stosownie do art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, je?li podmioty te zrealizuj us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane.
   4. 6. Wykonawca, kt█ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt█ry zobowi?za si do udost?pnienia zasob█w, za szkod poniesion przez zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasob█w, chyba ?e za nieudost?pnienie zasob█w nie ponosi winy.
   4. 7. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kt█rym mowa w pkt
   4. 4, nie potwierdzaj spe?nienia przez wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu lub zachodz wobec tych podmiot█w podstawy wykluczenia, zamawiaj?cy ??da, aby wykonawca w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego:
   4. 7.1.zast?pi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
   4. 7.2. zobowi?za si do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zam█wienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj finansow lub ekonomiczn?, o kt█rych mowa w pkt
   4. 2.
   4. 8. Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie zam█wienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Pe?nomocnictwo pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym nale?y do??czy do oferty. Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie elektronicznej kopii pe?nomocnictwa po?wiadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4. 9. W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, warunki okre?lone w pkt
   4. 2. musz zosta spe?nione przez jednego wykonawc lub kilku wykonawc█w ??cznie, warunki okre?lone w pkt
   4. 1. musz zosta spe?nione przez ka?dego z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia.
   4. 10. Zamawiaj?cy dokona oceny spe?niania przez wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu na zasadzie wykaza?/ nie wykaza?, na podstawie o?wiadcze i dokument█w, wymienionych i opisanych w Rozdziale 5 SIWZ.
   4. 11. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawc█w kt█rzy nie wyka? spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz nie wyka? braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ˝ 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy.
   4. 12. Wykonawca, kt█ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16) - 20) lub ust. 5 pkt 1) ustawy, mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczeg█lno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wsp█?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodk█w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt█re s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykonawcy. Powy?szego nie stosuje si?, je?eli wobec wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zam█wienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.4.13. Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu zastosuje tryb przewidziany w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy. Stosownie do art. 24aa ustawy Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   5. 1. W celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, okre?lonych w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy musz z?o?y wraz z ofert nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:
   5. 1.1. aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. (Za??cznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie to wykonawca sk?ada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ) ˝ sporz?dzone wed?ug wzoru standardowego formularza okre?lonego rozporz?dzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Zakres o?wiadczenia stanowi Za??cznik Nr 3 do SIWZ. Za??cznik Nr 3a do SIWZ stanowi plik w formacie xml, kt█ry po zaimportowaniu do narz?dzia dost?pnego pod adresem https://espd.uzp.gov.pl, umo?liwi wype?nienie JEDZ za pomoc powy?szego narz?dzia i w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego. W celu wype?nienia JEDZ nale?y wykona kolejno nast?puj?ce czynno?ci: - pobra plik stanowi?cy za??cznik nr 3a do SIWZ; - wskaza?, ?e podmiot korzystaj?cy z narz?dzia jest wykonawc?; - zaznaczy czynno? zaimportowania ESPD; - za?adowa pobrany plik, wybra pa?stwo wykonawcy i przej? dalej, do wype?niania JEDZ.
   5. 1.2. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w o?wiadczenie (JEDZ), o kt█rym mowa w pkt
   5. 1.1 sk?ada ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. O?wiadczenie to ma potwierdza spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   5. 1.3. Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu sk?ada o?wiadczenia (JEDZ), o kt█rym mowa w pkt
   5. 1.1 dotycz?ce tych podmiot█w.
   5. 1.4. O?wiadczenia wykonawcy/wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie i innych podmiot█w na kt█rych zdolno?ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy sk?adane na formularzu JEDZ powinny mie posta dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, kt█rego JEDZ dotyczy.
   5. 1.4.1. Zakres informacji niezb?dnych do wype?nienia jest okre?lony w formularzu za??czniku nr 3 do SIWZ. UWAGA: opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliku JEDZ powinno odby si przed dodaniem pliku na Platformie.
   5. 1.5. Zobowi?zanie podmiotu trzeciego, o kt█rym mowa w pkt
   4. 5.1 i
   4. 5.4 SIWZ ˝ je?eli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
   5. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie zakupowej informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowi?zany do przekazania zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia. Wz█r o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 4 do SIWZ.
   5. 2.1. O?wiadczenie wykonawca sk?ada w formie elektronicznej w oryginale (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob https://espd.uzp.gov.pl
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Uprawnion?) lub elektronicznej kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. O?wiadczenie nale?y z?o?y przy u?yciu Platformy po zalogowaniu, w zak?adce ĐPytania i odpowiedziţ. Za dat przekazania o?wiadczenia uznaje si dat jego wczytania do Systemu.
   5. 2.2. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie ww. o?wiadczenie musi by z?o?one przez ka?dego z wykonawc█w.
   5. 3. Dokumenty sk?adane na wezwanie zamawiaj?cego. Przed udzieleniem zam█wienia zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia wymienionych poni?ej o?wiadcze i dokument█w potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:
   5. 3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   5. 3.2. odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   5. 3.3. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne (sporz?dzone wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 5 do SIWZ) albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   5. 3.4. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne (sk?adane w oryginale; sporz?dzone wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 6 do SIWZ);
   5. 3.5. wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane (sporz?dzonego wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 7 do SIWZ), oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Dowodami, potwierdzaj?cymi czy us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie s?: - referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. - o?wiadczenie wykonawcy, je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska dokument█w, o kt█rych mowa powy?ej. Je?li wykonawca sk?ada o?wiadczenie, zobowi?zany jest poda przyczyny braku mo?liwo?ci uzyskania po?wiadczenia. Je?eli wykonawca powo?uje si na zasoby innych podmiot█w stosownie do pkt.
   4. 2. SIWZ zamawiaj?cy na zasadach okre?lonych w pkt
   5. 3. SIWZ wezwie wykonawc do z?o?enia w odniesieniu do tych podmiot█w dokument█w, o kt█rych mowa w pkt.
   5. 3.1.-5.3.4. SIWZ.
   5. 4. Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w:
   5. 4.1. pkt
   5. 3.1 SIWZ ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert,
   5. 4.2. pkt
   5. 3.2. SIWZ ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   5. 5. Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   5. 3., zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy okre?lone w pkt
   5. 3 stosuje si?.
   5. 6. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w pkt
   5. 3.1. SIWZ, sk?ada dokument, o kt█rym mowa w pkt
   5. 4.1. SIWZ, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   5. 3 zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy okre?lone w pkt
   5. 3 stosuje si?.
   5. 7. Je?eli wykonawca nie z?o?y o?wiadcze?, o kt█rych mowa w
   5. 1 SIWZ, o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokument█w niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s niekompletne, zawieraj b??dy lub budz wskazane przez zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia, uzupe?nienia lub poprawienia lub do udzielenia wyja?nie w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich z?o?enia, uzupe?nienia lub poprawienia lub udzielenia wyja?nie oferta wykonawcy podlega?aby odrzuceniu albo konieczne by?oby uniewa?nienie post?powania.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 03/09/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 03/09/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
Platforma zakupowa Zamawiaj?cego: https://mgm.ezamawiajacy.pl https://mgm.ezamawiajacy.pl
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Wykonawca jest zwi?zany ofert przez okres 60 dni od terminu sk?adania ofert (elektroniczny formularz przesy?ania og?osze nie uwzgl?dnia terminu podawanego w dniach z tego powodu w sekcji IV.2.6. og?oszenia podano 2 miesi?ce).
   2.  Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 3 000,00 z (s?ownie: trzy tysi?ce z?otych 00/100).
   3.  Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu zastosuje tryb przewidziany w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy. Stosownie do art. 24aa ustawy Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   4.  Wykonawca jest zobowi?zany wykonywa zam█wienie sukcesywnie, od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania kwoty, na kt█r b?dzie zawarta umowa, w zale?no?ci od tego, kt█re z tych zdarze nast?pi wcze?niej.
   5.  Oszacowana przez Zamawiaj?cego warto? zam█wienia wynosi 748 536,59 z netto, przy czym niniejsze post?powanie stanowi III cz?? post?powania i jego warto? wynosi 292 682,93 z netto.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
19.1.?rodki ochrony prawnej przewidziane s w dziale VI ustawy. 19.2.?rodkami ochrony prawnej s odwo?anie i skarga do s?du. 19.3.?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy. 19.4.?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 19.5.Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 19.6.Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 19.7.Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 19.8. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 19.9.Odwo?anie w post?powaniu wnosi si w nast?puj?cych terminach: 19.9.1.w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b. 19.9.2.odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, oraz wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 19.9.3.odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone pkt 19.9.1. ˝ 19.9.2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 19.10.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 19.11.Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego. 19.12.Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30199792 - Calendriers 
79800000 - Services d'impression et services connexes