Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'ingÈnierie

2022/S 225-648001  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Varsovie: Services d'ingÈnierie 2022/S 225-648001 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Kaczmarek Courriel: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udro?nieniowe rzek na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu - rzeka Grabia ñ NW ?ask NumÈro de rÈfÈrence: PO.ROZ.2810.73.2022
II.1.2) Code CPV principal 71300000 Services d'ingÈnierie
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie bie??cej konserwacji rzeki Grabi na odcinku 11,326 km na terenie gmin Grabica i Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski w celu utrzymania i zachowania jej sprawno?ci technicznej ñ polegaj?cej przede wszystkim na ochronie przed powodzi? i susz?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 109 837.40 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Lieu principal d'exÈcution:
Teren gmin Grabica i Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie bie??cej konserwacji rzeki Grabi na odcinku 11,326 km na terenie gmin Grabica i Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski w celu utrzymania i zachowania jej sprawno?ci technicznej ñ polegaj?cej przede wszystkim na ochronie przed powodzi? i susz?. Zakres robÛt utrzymaniowych obejmuje w szczegÛlno?ci: ? r?czne ?cinanie ?redniej g?sto?? krzakÛw i poszycia, ? rozdrobnienie ga??zi przy u?yciu r?baka, ? r?czne i mechaniczne koszenie porostÛw, ? wydobycie z dna cieku ro?linno?ci korzeni?cej si?, przemieszczenie powy?ej gÛrnej kraw?dzi skarpy i rozdrobnienie po ods?czeniu lub za?adowanie na przyczep? wraz z jej wywozem, ? rozbiÛrka zatorÛw. SzczegÛ?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamÛwienia, z podaniem ich lokalizacji okre?laj? za??czniki do Zaproszenia: ? Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru us?ugi, ? Przedmiar robÛt, ? Mapka.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
W dniu 26.05.2022 r. w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej zosta?o opublikowane og?oszenie o zamÛwieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ó nr og?oszenia o zamÛwieniu 2022/S 104-291666. W przedmiotowym post?powaniu w cz??ci 8 ó Ñrzeka Grabia ó NW ?askî do up?ywu terminu sk?adania ofert tj. 29.06.2022 r. do godziny 10:00 nie z?o?ono ?adnych ofert. W zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy skorzysta? z dyspozycji art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Warunki zamÛwienia nie zosta?y zmienione. 2022/S 104-291666
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 104-291666
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mariusz Pisarek Us?ugi w Zakresie Budownictwa NumÈro national d'identification: 8311416356 Adresse postale: ul. Lipowa 8 Ville: ?ask Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 98-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 87 930.77 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 109 837.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia rÛwnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przes?ana za pomoc? ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub specyfikacji warunkÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udro?nieniowe rzek na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu - rzeka Grabia ñ NW ?ask 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45246400 - Ouvrages de protection contre les inondations 
71300000 - Services d'ingénierie 
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels