Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'ing╚nierie

2023/S 227-714716  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Varsovie: Services d'ing╚nierie 2023/S 227-714716 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Num╚ro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL4 Makroregion p█?nocno-zachodni Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Kaczmarek Courriel: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezb?dnych decyzji administracyjnych na terenie Zarz?du Zlewni Ko?o Num╚ro de r╚f╚rence: PO.ROZ.2810.55.2022
II.1.2) Code CPV principal 71300000 Services d'ing╚nierie
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezb?dnych decyzji administracyjnych na terenie Zarz?du Zlewni Ko?o.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 640 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zasilanie Polderu Zag█r█w wodami Czarnej Strugi Defet ˝ dokumentacja projektowa
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ing╚nierie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL4 Makroregion p█?nocno-zachodni Lieu principal d'ex╚cution:
Zarz?d Zlewni w Kole
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezb?dnych decyzji administracyjnych na terenie Zarz?du Zlewni Ko?o. Cz??? 1 dotyczy: Zasilanie Polderu Zag█r█w wodami Czarnej Strugi Defet ˝ dokumentacja projektowa. Prace i opracowania projektowe, a w ich ramach w szczeg█lno?ci: a) opracowanie projektu koncepcyjnego / wst?pnego, zawieraj?cego dwa warianty proponowanych rozwi?za? technicznych budowy budowli hydrotechnicznej wraz z projektem ci?gu komunikacyjnego (droga serwisowa s?u??cych do utrzymania i konserwacji i dojazdu do budowli) wzd?u? obwa?owania od strony odpowietrznej wraz z po??czeniem ci?gu z drog? publiczn?. Opracowanie winno ujmowa? analiz? ekonomiczn? koszt█w wykonania poszczeg█lnych wariant█w oraz ocen? ich trwa?o?ci w trakcie eksploatacji budowli, b) wykonanie na podstawie wybranego przez Zamawiaj?cego wariantu rozwi?za? koncepcyjnych projektu budowlanego, kt█ry stanowi? b?dzie podstaw? realizacji rob█t budowlano-monta?owych, c) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych / pozwole? niezb?dnych do rozpocz?cia realizacji rob█t budowlanych (w tym: decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsi?wzi?cia, decyzji o warunkach zabudowy, zgody wodnoprawnej, decyzji realizacyjnej, pozwolenia na budow? lub zg?oszenia zamiaru wykonania rob█t budowlanych). Szczeg█?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zam█wienia, z podaniem ich lokalizacji okre?la opis przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie projektanta / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zwi?kszenie zdolno?ci retencyjnej zlewni Kana?u Gr█jeckiego ˝ dokumentacja projektowa
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ing╚nierie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL4 Makroregion p█?nocno-zachodni Lieu principal d'ex╚cution:
Zarz?d Zlewni w Kole
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezb?dnych decyzji administracyjnych na terenie Zarz?du Zlewni Ko?o. Cz??? 3 dotyczy: Zwi?kszenie zdolno?ci retencyjnej zlewni Kana?u Gr█jeckiego ˝ dokumentacja projektowa. Prace i opracowania projektowe, a w ich ramach w szczeg█lno?ci: a) opracowanie projektu koncepcyjnego / wst?pnego, zawieraj?cego dwa warianty proponowanych rozwi?za? technicznych budowy jaz█w wraz z projektem ci?gu komunikacyjnego (droga serwisowa s?u??cych do utrzymania i konserwacji i dojazdu do budowli) wzd?u? Kana?u Gr█jeckiego wraz z po??czeniem ci?gu z drog? publiczn?. Opracowanie winno ujmowa? analiz? ekonomiczn? koszt█w wykonania poszczeg█lnych wariant█w oraz ocen? ich trwa?o?ci w trakcie eksploatacji budowli, b) wykonanie na podstawie wybranego przez Zamawiaj?cego wariantu rozwi?za? koncepcyjnych projektu budowlanego, kt█ry stanowi? b?dzie podstaw? realizacji rob█t budowlano-monta?owych, c) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych / pozwole? niezb?dnych do rozpocz?cia realizacji rob█t budowlanych (w tym: decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsi?wzi?cia, decyzji o warunkach zabudowy, zgody wodnoprawnej, decyzji realizacyjnej, pozwolenia na budow? lub zg?oszenia zamiaru wykonania rob█t budowlanych). Szczeg█?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zam█wienia, z podaniem ich lokalizacji okre?la opis przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie projektanta / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Jazy na Czarnej Strudze w m. Grodziec ˝ dokumentacja projektowa
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ing╚nierie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL4 Makroregion p█?nocno-zachodni Lieu principal d'ex╚cution:
Zarz?d Zlewni w Kole
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezb?dnych decyzji administracyjnych na terenie Zarz?du Zlewni Ko?o. Cz??? 5 dotyczy: Jazy na Czarnej Strudze w m. Grodziec ˝ dokumentacja projektowa. Prace i opracowania projektowe, a w ich ramach w szczeg█lno?ci: a) opracowanie projektu koncepcyjnego / wst?pnego, zawieraj?cego dwa warianty proponowanych rozwi?za? technicznych budowy jazu wraz z projektem ci?gu komunikacyjnego (droga serwisowa s?u??cych do utrzymania i konserwacji i dojazdu do budowli) wzd?u? Czarnej Strugi wraz z po??czeniem ci?gu z drog? publiczn?. Opracowanie winno ujmowa? analiz? ekonomiczn? koszt█w wykonania poszczeg█lnych wariant█w oraz ocen? ich trwa?o?ci w trakcie eksploatacji budowli, b) wykonanie na podstawie wybranego przez Zamawiaj?cego wariantu rozwi?za? koncepcyjnych projektu budowlanego, kt█ry stanowi? b?dzie podstaw? realizacji rob█t budowlano-monta?owych, c) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych / pozwole? niezb?dnych do rozpocz?cia realizacji rob█t budowlanych (w tym: decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsi?wzi?cia, decyzji o warunkach zabudowy, zgody wodnoprawnej, decyzji realizacyjnej, pozwolenia na budow? lub zg?oszenia zamiaru wykonania rob█t budowlanych). Szczeg█?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zam█wienia, z podaniem ich lokalizacji okre?la opis przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie projektanta / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odbudowa jaz█w na rzece Mesznie ˝ dokumentacja projektowa
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ing╚nierie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL4 Makroregion p█?nocno-zachodni Lieu principal d'ex╚cution:
Zarz?d Zlewni w Kole
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezb?dnych decyzji administracyjnych na terenie Zarz?du Zlewni Ko?o. Cz??? 8 dotyczy: Odbudowa jaz█w na rzece Mesznie ˝ dokumentacja projektowa. Prace i opracowania projektowe, a w ich ramach w szczeg█lno?ci: a) opracowanie projektu koncepcyjnego / wst?pnego, zawieraj?cego dwa warianty proponowanych rozwi?za? technicznych budowy jaz█w wraz z projektem ci?gu komunikacyjnego (droga serwisowa s?u??cych do utrzymania i konserwacji i dojazdu do budowli) wzd?u? rzeki Meszny wraz z po??czeniem ci?gu z drog? publiczn?. Opracowanie winno ujmowa? analiz? ekonomiczn? koszt█w wykonania poszczeg█lnych wariant█w oraz ocen? ich trwa?o?ci w trakcie eksploatacji budowli, b) wykonanie na podstawie wybranego przez Zamawiaj?cego wariantu rozwi?za? koncepcyjnych projektu budowlanego, kt█ry stanowi? b?dzie podstaw? realizacji rob█t budowlano-monta?owych, c) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych / pozwole? niezb?dnych do rozpocz?cia realizacji rob█t budowlanych (w tym: decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsi?wzi?cia, decyzji o warunkach zabudowy, zgody wodnoprawnej, decyzji realizacyjnej, pozwolenia na budow? lub zg?oszenia zamiaru wykonania rob█t budowlanych). Szczeg█?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zam█wienia, z podaniem ich lokalizacji okre?la opis przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie projektanta / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odbudowa zasob█w wodnych teren█w pog█rniczych w zlewni Dolnej Teleszyny ˝ dokumentacja projektowa
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ing╚nierie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL4 Makroregion p█?nocno-zachodni Lieu principal d'ex╚cution:
Zarz?d Zlewni w Kole
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezb?dnych decyzji administracyjnych na terenie Zarz?du Zlewni Ko?o. Cz??? 9 dotyczy: Odbudowa zasob█w wodnych teren█w pog█rniczych w zlewni Dolnej Teleszyny ˝ dokumentacja projektowa. Prace i opracowania projektowe, a w ich ramach w szczeg█lno?ci: a) opracowanie projektu koncepcyjnego / wst?pnego, zawieraj?cego dwa warianty proponowanych rozwi?za? technicznych budowy jaz█w wraz z projektem ci?gu komunikacyjnego (droga serwisowa s?u??cych do utrzymania i konserwacji i dojazdu do budowli) wzd?u? Teleszyny G█rnej wraz z po??czeniem ci?gu z drog? publiczn?. Opracowanie winno ujmowa? analiz? ekonomiczn? koszt█w wykonania poszczeg█lnych wariant█w oraz ocen? ich trwa?o?ci w trakcie eksploatacji budowli, b) wykonanie na podstawie wybranego przez Zamawiaj?cego wariantu rozwi?za? koncepcyjnych projektu budowlanego, kt█ry stanowi? b?dzie podstaw? realizacji rob█t budowlano-monta?owych, c) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych / pozwole? niezb?dnych do rozpocz?cia realizacji rob█t budowlanych (w tym: decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsi?wzi?cia, decyzji o warunkach zabudowy, zgody wodnoprawnej, decyzji realizacyjnej, pozwolenia na budow? lub zg?oszenia zamiaru wykonania rob█t budowlanych). Szczeg█?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zam█wienia, z podaniem ich lokalizacji okre?la opis przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie projektanta / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 125-355022
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Zasilanie Polderu Zag█r█w wodami Czarnej Strugi Defet ˝ dokumentacja projektowa
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biuro Studi█w i Projekt█w Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" Sp. z o.o. Num╚ro national d'identification: 7790003171 Adresse postale: ul. Grunwaldzka 21 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-783 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 200 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 197 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 3 Intitul╚:
Zwi?kszenie zdolno?ci retencyjnej zlewni Kana?u Gr█jeckiego ˝ dokumentacja projektowa
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PBW IN?YNIERIA Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 8971809091 Adresse postale: ul. Strzegomska 142A Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-429 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 250 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 237 460.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 5 Intitul╚:
Jazy na Czarnej Strudze w m. Grodziec ˝ dokumentacja projektowa
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PBW IN?YNIERIA Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 8971809091 Adresse postale: ul. Strzegomska 142A Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-429 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 250 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 240 560.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 8 Intitul╚:
Odbudowa jaz█w na rzece Mesznie ˝ dokumentacja projektowa
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PBW IN?YNIERIA Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 8971809091 Adresse postale: ul. Strzegomska 142A Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-429 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 600 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 533 889.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 9 Intitul╚:
Odbudowa zasob█w wodnych teren█w pog█rniczych w zlewni Dolnej Teleszyny ˝ dokumentacja projektowa
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PBW IN?YNIERIA Sp. z o.o Num╚ro national d'identification: 8971809091 Adresse postale: ul. Strzegomska 142A Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-429 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 300 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 279 496.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W celu przy?pieszenia rozpocz?cia prac zabezpieczono ?rodki w?asne z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie niezb?dnych decyzji administracyjnych. Zadania zg?oszono do Programu Rozwoju Obszar█w Wiejskich na lata 2014-2020. Zadania b?d? podlega?y p█?niejszej refundacji z niniejszego Programu. Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zam█wie? publicznych, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo uniewa?nienia przedmiotowego post?powania je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci przedmiotowego zam█wienia, nie zostan? mu przyznane. W przypadku uniewa?nienia na podstawie ww. przes?anki, Wykonawcom nie przys?uguje zwrot koszt█w uczestnictwa w post?powaniu. Cz??ci 2,6 i 10 zam█wienia zosta?y uniewa?nione: Cz??? 2 ˝ Odbudowa zasob█w wodnych w zlewni rzeki Trzemszy ˝ dokumentacja projektowa: Uzasadnienie faktyczne: W post?powaniu przetargowym zakresie cz??ci 2 post?powania do terminu sk?adania ofert tj. do 12.08.2022 r. do godziny 10:00 zosta?y z?o?one dwie oferty, kt█rych zaoferowane warto?ci przewy?szaj? kwot?, jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie cz??ci zam█wienia. Jednocze?nie Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci zwi?kszenia kwoty w zakresie cz??ci 2 post?powania do warto?ci zaoferowanej przez Wykonawc?, kt█rego oferta by?a najkorzystniejsza. Zamawiaj?cy uniewa?nia cz??ci 2 zam█wienia w zwi?zku z faktem, ?e oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, kt█r? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia (kwoty zosta?y podane w tre?ci SWZ). Cz??? 6 ˝ Zwi?kszenie zdolno?ci retencyjnej rzeki Baw█? i Kana?u Czarnobrodzkiego ˝ dokumentacja projektowa: Uzasadnienie faktyczne: W post?powaniu przetargowym zakresie cz??ci 6 post?powania do terminu sk?adania ofert tj. do 12.08.2022 r. do godziny 10:00 zosta?y z?o?one dwie oferty, kt█rych zaoferowane warto?ci przewy?szaj? kwot?, jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie cz??ci zam█wienia. Jednocze?nie Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci zwi?kszenia kwoty w zakresie cz??ci 6 post?powania do warto?ci zaoferowanej przez Wykonawc?, kt█rego oferta by?a najkorzystniejsza. Zamawiaj?cy uniewa?nia cz??ci 6 zam█wienia w zwi?zku z faktem, ?e oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, kt█r? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia (kwoty zosta?y podane w tre?ci SWZ). Cze?? 10 ˝ Poprawa retencyjno?ci jezior w zlewni rzeki Meszny ˝ dokumentacja projektowa: Uzasadnienie faktyczne: W post?powaniu przetargowym zakresie cz??ci 10 post?powania do terminu sk?adania ofert tj. do 12.08.2022 r. do godziny 10:00 zosta?y z?o?one dwie oferty, kt█rych zaoferowane warto?ci przewy?szaj? kwot?, jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie cz??ci zam█wienia. Jednocze?nie Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci zwi?kszenia kwoty w zakresie cz??ci 10 post?powania do warto?ci zaoferowanej przez Wykonawc?, kt█rego oferta by?a najkorzystniejsza. Zamawiaj?cy uniewa?nia cz??ci 10 zam█wienia w zwi?zku z faktem, ?e oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, kt█r? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia (kwoty zosta?y podane w tre?ci SWZ). Uzasadnienie prawne dla cz??ci: 2, 6 i 10 zam█wienia: Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli: art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, kt█r? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Maj?c powy?sze na wzgl?dzie, uniewa?nienie przedmiotowego post?powanie w przedmiotowych cz??ciach zam█wienia ˝ sta?o si? konieczne i jest uzasadnione.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Ho?a 76/78 Ville: Warszawa Code postal: 00-682 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
(Fragment tre?ci SWZ) 19.1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zam█wienia r█wnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 19.2. ?rodkami ochrony prawnej, o kt█rych mowa w pkt. 19.1 SWZ s?: 19.2.1. Odwo?anie. 19.2.2. Skarga do s?du. 19.3. Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 513 ˝ 578 ustawy Pzp. 19.4. Odwo?anie wnosi si?: 19.4.1. w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a; 19.4.2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 19.4.3. Odwo?anie w przypadkach innych wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne; [Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? Wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakup█w lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: ˇ 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, a w przypadku udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki ? og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki, ˇ 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zam█wienia, kt█re nie zawiera uzasadnienia udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki]. 19.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579 ˝ 590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20/11/2023 Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezb?dnych decyzji administracyjnych na terenie Zarz?du Zlewni Ko?o 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71300000 - Services d'ingÚnierie