Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'ingénierie

2020/S 147-361739  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services d'ingénierie 2020/S 147-361739 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numéro national d'identification: 5272825616 Adresse postale: ul. Grzybowska 80/82 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-844 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena S?owik Courriel: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl Téléphone: +48 327774950 Fax: +48 327774999 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wody.gov.pl http://www.wody.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie elementów jazu koz?owo-iglicowego Uj?cie Nysy Numéro de référence: GL.ROZ.2810.33.2020.MS
II.1.2) Code CPV principal 71300000 Services d'ingénierie
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga polegaj?ca na wykonaniu zadania pn. "Wykonanie elementów jazu koz?owo-iglicowego Uj?cie Nysy". Zadanie polega na wykonaniu elementów jazu koz?owo-iglicowego Uj?cie Nysy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 100 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44000000 Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) 44100000 Matériaux de construction et articles connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga polegaj?ca na wykonaniu zadania pn. "Wykonanie elementów jazu koz?owo-iglicowego Uj?cie Nysy". Zadanie polega na wykonaniu elementów jazu koz?owo-iglicowego Uj?cie Nysy. Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie i uzbrojenie p?yt i koz?ów jazowych - 4 kpl: 1) p?yty koz?ów jazowych - wykonane s na podstawie ceowników [200 o d?. 4 200 mm, pokrytych p?yt z blachy ryflowanej = 6 mm o wymiarach 800 x 4 200 mm. P?yt nale?y wyposa?y w gniazda ?o?yskowania o ?rednicy wewn?trznej fi 35 pod wa?ek no?ny i fi 30 mm koz?a. Na poszyciu p?yty przyspawa zasuwki zabezpieczaj?ce w ilo?ci dwóch sztuk na p?yt wraz ogranicznikami. Od strony bocznej p?yty wspawa ucho ?a?cucha o otworze fi 32 s?u??ce do monta?u i demonta?u jazu. Natomiast od strony czo?owej wody górnej p?yta musi posiada rury wsporcze iglic, wykonanych z rury grubo?ciennej ?r. zewn. 80 mm i d?. 4 200 mm - odsuni?te od p?yty na czterech wspornikach no?nych. Dodatkowo p?yt jazow wyposa?y W blach os?onow na zawiasie mocowania ?a?cucha p?yty. Do p?yty zamontowa ?a?cuch ogniwowy 18 x 64 mm o d?ugo?ci 7,10 mb zako?czonego du?ym ogniwem chwytnym. Wykonane elementy zabezpieczy antykorozyjnie i pokry pow?okami chemoutwardzalnymi. 2) koz?y jazowe - wykona na konstrukcji no?nej z ceowników 100x50x8 o wzmocnionej konstrukcji. Wysoko? 3 514 mm, szeroko? (dó koz?a - podstawa) 2 049 mm, szeroko? (góra koz?a) 1 204 mm. Za??czono rysunek wersji pierwotnej, gdzie elementy koz?a by?y nitowane - obecnie wykona metod spawania. Kozio wyposa?y w o wa?u mocowania p?yty z wa?ka fi 30 i d?ugo?ci 1 200 mm, zako?czonych po obu stronach gwintami. Na konstrukcj koz?a wspawa okucia technologiczne wg za??czonych na rysunkach. Wymiar dolny podstawy koz?a musi by zachowany wg rys. gniazd podstawy mocuj?co-monta?owej. Dodatkowo ka?dy kozio winien by wyposa?ony w sworze zabezpieczaj?cy monta?owy z wa?ka fi 60 i d?ugo?ci ca?kowitej 190 mm. Wykonane elementy zabezpieczy antykorozyjnie i pokry pow?okami chemoutwardzalnymi. Przed przyst?pieniem do realizacji zamówienia nale?y dokona porównania mi?dzy dostarczon dokumentacj a realnymi wymiarami koz?ów i p?yt zdeponowanych na budowli hydrotechnicznej Uj?cie Nysy. Zakres prac nale?y wykona z nale?yt staranno?ci i zgodnie z obowi?zuj?cymi normami. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja fotograficzna i rysunki.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.W niniejszym post?powaniu ofert sk?ada si w formie elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ dost?pnej na stronie BIP Zamawiaj?cego.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium w kwocie 2 000,00 PLN.
   4.  Termin zwi?zania ofert przez okres 60 dni.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 090-214776
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Wykonanie elementów jazu koz?owo-iglicowego Uj?cie Nysy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Inbud Micha Kutera Numéro national d'identification: 912-168-80-75 Adresse postale: ul. Wierzbowa 2a Ville: B?dkowice Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 55-050 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 97 517.75 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania z post?powania na podstawie:
   1. 1. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
   1. 2. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: Z post?powania o udzielenie zamówienia Zamawiaj?cy wyklucza Wykonawc w stosunku do którego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, który po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad?o?ciowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).
   2.  W celu wst?pnego potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da: Aktualnego na dzie sk?adania ofert jednolitego europejskiego dokumentu Zamówienia, sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej "JEDZ". Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y JEDZ w zakresie wskazanym w Za??czniku nr 3 do SIWZ.
   3.  W celu potwierdzenia przez Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wezwie do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie, nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów aktualnych nadzie ich z?o?enia:
   3. 1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert,
   3. 2. Odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
   3. 3. O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci - wzór stanowi Za??cznik nr 5 do SIWZ.
   3. 4. O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne - wzór stanowi Za??cznik nr 5 do SIWZ.
   4.  W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e z?o?y dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu. O?wiadczenie winno zosta z?o?one w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamówienia równej lub przekraczaj?cej kwoty o kre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej s?: - odwo?anie, - skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180-198 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 198a - 198g ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
44000000 - Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) 
44100000 - Matériaux de construction et articles connexes 
71300000 - Services d'ingénierie