Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 25/09/2020
Type de procédure : Dialogue compétitif
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'ingÈnierie gÈotechnique

2020/S 180-435662  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Varsovie: Services d'ingÈnierie gÈotechnique

2020/S 180-435662

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 154-378039)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 Sp. z o.o. w imieniu ktÛrego dzia?a Pe?nomocnik PGE Baltica Sp. z o.o.
Adresse postale: Mokotowska 49
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 00-542
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Janicka, Ewa Klepczarek
Courriel: joanna-janicka@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 885169987 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gkpge.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi

www.gkpge.pl
https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 Sp. z o.o. w imieniu ktÛrego dzia?a Pe?nomocnik PGE Baltica Sp. z o.o.
Adresse postale: Mokotowska 49
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 00-542
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Janicka, Ewa Klepczarek
Courriel: joanna-janicka@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 885169987 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gkpge.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi

www.gkpge.pl
https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Wykonanie wst?pnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica ñ 2 Sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica ñ 3 Sp. z o.o.

NumÈro de rÈfÈrence: POST/BAL/BAL/ORBI/00002/2020

II.1.2)
Code CPV principal
71332000 Services d'ingÈnierie gÈotechnique

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem ZamÛwienia jest us?uga wykonania wst?pnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica ñ 2 sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica ñ 3 sp. z o.o. Celem wst?pnej, inwazyjnej, geotechnicznej kampanii badawczej jest poznanie geologicznych warunkÛw pod?o?a i jego parametrÛw geotechnicznych. Przewiduje si?, ?e pozwoli to na stworzenie wst?pnej charakterystyki warunkÛw gruntowych, ktÛre zostan nast?pnie uwzgl?dnione w modelu gruntu i procesie projektowania koncepcyjnego fundamentÛw turbin. Opis potrzeb i wymaga stanowi Za??cznik nr 1 do Instrukcji (dokument poufny). Dokumenty (jawne) s dost?pne w Systemie GK PGE pod adresem: http://swpp2.gkpge.pl. Ostateczny opis przedmiotu zamÛwienia zawarty b?dzie w Specyfikacji Istotnych warunkÛw ZamÛwienia (dalej SIWZ). ktÛry zostanie przekazany Wykonawcom wraz z zaproszeniem do sk?adania ofert.

http://swpp2.gkpge.pl
Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 154-378039

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 15/09/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 25/09/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71332000 - Services d'ingénierie géotechnique 
71354500 - Services de cartographie maritime 
73111000 - Services de laboratoire de recherche