Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'inspection technique

2020/S 124-304995  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Services d'inspection technique 2020/S 124-304995 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000013479 Adresse postale: Budynek Skylight, XII p., ul. Z?ota 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Szrejber Courriel: Joanna.Szrejber@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 583474584 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl www.pgeenergiaciepla.pl https://swpp2.gkpge.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ est attribuÈ par une centrale díachat
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w PGE EC S.A. Oddzia Wybrze?e w Gda?sku. NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/ZSN/00054/2020
II.1.2) Code CPV principal 71631000 Services d'inspection technique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w PGE EC S.A. Oddzia Wybrze?e w Gda?sku, w dwÛch zadaniach inwestycyjnych:
   1.  ÑRozbudowa chemicznej oczyszczalni ?ciekÛw z procesu mokrego odsiarczania spalin w Elektrociep?owni Gda?skiej o dodatkowy stopie oczyszczania ?ciekÛw metod InnUPSî.
   2.  ÑBudowa nowych ?rÛde szczytowych w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Wybrze?e w Elektrociep?owni Gda?skiejî. W ka?dym z ww. zada inwestycyjnych w specjalno?ci: a) instalacyjnej, bez ogranicze?, w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych; b) instalacyjnej, bez ogranicze?, w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalno?ci instalacyjnej, bez ogranicze?, w zakresie sieci, instalacji i urz?dz. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizac.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71241000 ...tudes de faisabilitÈ, service de conseil, analyse
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Wybrze?e w Gda?sku, Elektrociep?ownia Gda?ska, Gda?sk 80-555, ul. Wi?lna 6, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w PGE EC S.A. Oddzia Wybrze?e w Gda?sku, w dwÛch zadaniach inwestycyjnych:
   1.  ÑRozbudowa chemicznej oczyszczalni ?ciekÛw z procesu mokrego odsiarczania spalin w Elektrociep?owni Gda?skiej o dodatkowy stopie oczyszczania ?ciekÛw metod InnUPSî.
   2.  ÑBudowa nowych ?rÛde szczytowych w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Wybrze?e w Elektrociep?owni Gda?skiejî. W specjalno?ci instalacyjnej, bez ogranicze?, w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opcja obejmuje przed?u?enie realizacji umowy maksymalnie o 3 miesi?ce. Zamawiaj?cy przewiduje podj?cie decyzji o zleceniu prac opcjonalnych w najpÛ?niejszym terminie 7 dni po podpisaniu przedostatniego protoko?u odbioru.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy zmieni termin rozpocz?cia prac, co jest zgodne z tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalno?ci instalacyjnej, bez ogranicze?, w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71241000 ...tudes de faisabilitÈ, service de conseil, analyse
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Wybrze?e w Gda?sku, Elektrociep?ownia Gda?ska, Gda?sk 80-555, ul. Wi?lna 6, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w PGE EC S.A. Oddzia Wybrze?e w Gda?sku, w dwÛch zadaniach inwestycyjnych:
   1.  ÑRozbudowa chemicznej oczyszczalni ?ciekÛw z procesu mokrego odsiarczania spalin w Elektrociep?owni Gda?skiej o dodatkowy stopie oczyszczania ?ciekÛw metod InnUPSî.
   2.  ÑBudowa nowych ?rÛde szczytowych w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Wybrze?e w Elektrociep?owni Gda?skiejî. W specjalno?ci instalacyjnej, bez ogranicze?, w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opcja obejmuje przed?u?enie realizacji umowy maksymalnie o 3 miesi?ce. Zamawiaj?cy przewiduje podj?cie decyzji o zleceniu prac opcjonalnych w najpÛ?niejszym terminie 7 dni po podpisaniu przedostatniego protoko?u odbioru.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy zmieni termin rozpocz?cia prac, co jest zgodne z tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 018-040440
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalno?ci instalacyjnej, bez ogranicze?, w zakresie sieci, instalacji i urz?dz. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizac.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wiertconsulting Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7831610377 Adresse postale: ul. Trzebiatowska 29A Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 60-432 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalno?ci instalacyjnej, bez ogranicze?, w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wiertconsulting Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7831610377 Adresse postale: ul. Trzebiatowska 29A Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 60-432 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 564 480.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 342 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   6. 1 odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb;
   6. 2 odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej;
   6. 3 odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   6. 1 i
   6. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie:
   7. 1 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   7. 2 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   8.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z ñ Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse 
71631000 - Services d'inspection technique