Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'installation de matÈriel de communications

2024/S 12-031571  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Varsovie: Services d'installation de matÈriel de communications 2024/S 012-031571 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aneta Nied?wiedzka Courriel: aneta.niedzwiedzka@plk-sa.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://platformazakupowa.plk-sa.pl Adresse du profil díacheteur: www.plk-sa.pl
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wymiana oraz integracja do central C-FDS terminali dy?urnych ruchu FDS NumÈro de rÈfÈrence: 6060/ILG 7/13323/03471/23/P
II.1.2) Code CPV principal 51300000 Services d'installation de matÈriel de communications
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie przez Wykonawc? us?ug polegaj?cych na dostawie, instalacji, uruchomieniu oraz integracji do central C-FDS terminali dy?urnych ruchu FDS oraz innych towarzysz?cych urz?dze?, oraz wykonanie wszelkich towarzysz?cych temu prac konfiguracyjnych. SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia znajduje si? w Za??czniku nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 15 375 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 51300000 Services d'installation de matÈriel de communications
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Us?ugi realizowane b?d? w lokalizacjach wskazanych w OPZ oraz Za??cznikach do OPZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie przez Wykonawc? us?ug polegaj?cych na dostawie, instalacji, uruchomieniu oraz integracji do central C-FDS terminali dy?urnych ruchu FDS oraz innych towarzysz?cych urz?dze?, oraz wykonanie wszelkich towarzysz?cych temu prac konfiguracyjnych.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.Zamawiaj?cemu przys?uguje prawo rozszerzenia zakresu Us?ug o us?ugi dodatkowe, uwzgl?dniaj?ce dodatkowe, bie??ce potrzeby Zamawiaj?cego (dalej: ÑPrawo Opcjiî). Zakres Prawa Opcji obejmuje: 1) szkolenia pracownikÛw Zamawiaj?cego z obs?ugi terminali FDS, 2) zakup terminali uj?tych w Za??czniku nr 1b, 3) zakup dodatkowych terminali FDS, nie uj?tych w Za??cznikach nr 1a-1d do OPZ, 4) dostarczenie, instalacj? i uruchomienie trzech terminali FDS w lokalizacji nale??cej do PKM (zgodnie z Za??cznikiem nr 1c do OPZ), 5) dostarczenie, instalacj? i uruchomienie dodatkowych terminali FDS (zgodnie z Za??cznikiem nr 1d do OPZ).
   2.  Zakres Prawa Opcji zosta? szczegÛ?owo opisany w pkt
   3. 3, 5,
   8. 5 oraz 18 OPZ.
   3.  Prawo Opcji mo?e zosta? zrealizowane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d? wi?kszej liczby zamÛwie?.
   4.  Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? o skorzystaniu z Prawa Opcji po zawarciu Umowy, przy czym: 1) w odniesieniu do szkole? pracownikÛw Zamawiaj?cego z obs?ugi terminali FDS ñ nie pÛ?niej ni? w ci?gu 100 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy, 2) w odniesieniu do zamÛwienia/zamÛwie? dodatkowych terminali FDS - nie pÛ?niej ni? do momentu podpisania Protoko?u odbioru ko?cowego, 3) w odniesieniu do us?ug dotycz?cych dostarczenia, instalacji i uruchomienia terminali FDS w lokalizacji nale??cej do PKM ñ nie pÛ?niej ni? w ci?gu 100 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Faktyczny termin realizacji zamÛwienia wskazany w sekcji II.2.7) obejmuje ?wiadczenie us?ug w terminie dziewi?ciu miesi?cy od dnia nast?pnego po dniu zawarcia Umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 152-484642
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6060/ILG 7/13323/03471/23/P IntitulÈ:
Wymiana oraz integracja do central C-FDS terminali dy?urnych ruchu FDS
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rail-Mil Computers sp. z o.o Adresse postale: ul. Wa? Miedzeszy?ski 628 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-994 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 375 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Wymiana oraz integracja do central C-FDS terminali dy?urnych ruchu FDS 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
51300000 - Services d'installation de matériel de communications