Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services internet

2023/S 98-306205  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Varsovie: Services internet 2023/S 098-306205 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO NumÈro national d'identification: 526-10-38-122 Adresse postale: NOWOWIEJSKA 26A Ville: WARSZAWA Code NUTS: PL43 Lubuskie Code postal: 00-911 Pays: Pologne Point(s) de contact: WERONIKA STACHURA Courriel: w.stachura@amw.com.pl TÈlÈphone: +48 684119610 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://amw.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: administrowanie mieniem Skarbu Pa?stwa
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi sta?ego dost?pu do Internetu w budynku internatowym zlokalizowanym w ?aganiu przy ul. 11.Batalionu Dowodzenia 1 NumÈro de rÈfÈrence: DZP-OZ.2615.109.2023
II.1.2) Code CPV principal 72400000 Services internet
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi sta?ego dost?pu do Internetu w budynku internatowym zlokalizowanym w ?aganiu przy ul. 11 Batalionu Dowodzenia
   1.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarto w Za??czniku nr 2 do Zaproszenia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 84 415.63 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exÈcution:
wojewÛdztwo lubuskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi sta?ego dost?pu do Internetu w budynku internatowym zlokalizowanym w ?aganiu przy ul. 11 Batalionu Dowodzenia
   1.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarto w Za??czniku nr 2 do Zaproszenia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
art. 213 ust. 2 ustawy pzp
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marchÈ sur la base de l'avis de prÈinformation ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi sta?ego dost?pu do Internetu w budynku internatowym zlokalizowanym w ?aganiu przy ul. 11 Batalionu Dowodzenia 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Grzegorz Machi NumÈro national d'identification: 081079263 Ville: ?aga? Code NUTS: PL43 Lubuskie Pays: Pologne Courriel: biuro@zeto-zagan.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 84 950.15 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 83 415.63 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod?. w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powa¨niu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Za¨mawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestni¨kom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 ?wiadczenie us?ugi sta?ego dost?pu do Internetu w budynku internatowym zlokalizowanym w ?aganiu przy ul. 11.Batalionu Dowodzenia 1 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72400000 - Services internet