Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 30/11/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services internet

2023/S 227-714730  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
24/11/2023
S227
Pologne-Varsovie: Services internet

2023/S 227-714730

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 217-682356)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ZAK?AD ZAMÓWIE? PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
Numéro national d'identification: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 02-326
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Paulina Wrzosek
Courriel: p.wrzosek@zzpprzymz.pl
Téléphone: +48 729054220
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Realizacja dzia?a? internetowych tj. utrzymanie i prowadzenie serwisu internetowego z wykorzystaniem domeny twojakrew.pl oraz prowadzenie i administrowanie konta(...) -znak sprawy: ZZP.ZP.411.04.2024

Numéro de référence: ZZP.ZP.411.04.2024

II.1.2)
Code CPV principal
72400000 Services internet

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Utrzymanie i prowadzenie serwisu internetowego z wykorzystaniem domeny twojakrew.pl, prowadzenie i administrowanie kontami ogólnopolskiej kampanii spo?ecznej "Twoja krew, moje ?ycie", tj. Facebook i Instagram. - zamówienie realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Zapewnienie samowystarczalno?ci Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej sk?adniki na lata 2021-2026" w zakresie celu szczegó?owego "Utrzymanie sta?ej liczby ?wiadomych dawców krwi i jej sk?adników", "Zwi?kszenie ?wiadomo?ci spo?ecznej w zakresie honorowego krwiodawstwa",, "Zwi?kszenie ?wiadomo?ci zdrowego od?ywiania w?ród krwiodawców".

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 217-682356

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 23/11/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 30/11/2023

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 23/11/2023

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 30/11/2023

Heure locale: 09:30

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 20/02/2024

Lire:

Date: 27/02/2024

VII.2)
Autres informations complémentaires: Realizacja dzia?a? internetowych tj. utrzymanie i prowadzenie serwisu internetowego z wykorzystaniem domeny twojakrew.pl oraz prowadzenie i administrowanie konta(...) -znak sprawy: ZZP.ZP.411.04.2024 30/11/2023 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72400000 - Services internet