Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'interprÈtation

2020/S 129-317227  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Services d'interprÈtation 2020/S 129-317227 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krajowy O?rodek Wsparcia Rolnictwa Adresse postale: ul. Karolkowa 30 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-207 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Ryciuk Courriel: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.kowr.gov.pl www.kowr.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: agencja wykonawcza
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kompleksowa obs?uga t?umaczeniowa NumÈro de rÈfÈrence: 1428/2019/C
II.1.2) Code CPV principal 79540000 Services d'interprÈtation
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie obs?ugi w zakresie: 1) t?umacze pisemnych oraz weryfikacji j?zykowej t?umacze dokumentÛw; 2) t?umacze ustnych podczas organizowanych przez KOWR spotka?, seminariÛw, konferencji, misji gospodarczych, rozmÛw biznesowych, oraz innych spotka ñ ustnych konsekutywnych oraz symultanicznych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 166 666.67 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
T?umaczenia pisemne
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79540000 Services d'interprÈtation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego obs?ugi w zakresie t?umacze pisemnych oraz weryfikacji j?zykowej t?umacze dokumentÛw z nast?puj?cych dziedzin: sektor rolno-spo?ywczy oraz podmioty w nim dzia?aj?ce, produkty rolno-spo?ywcze, przetwÛrstwo rolno-spo?ywcze, sztuka kulinarna, handel zagraniczny, prawodawstwo Unii Europejskiej w obszarze rolno-spo?ywczym, realizacja projektÛw w ramach wspÛ?pracy mi?dzynarodowej w obszarze rolno-spo?ywczym, dzia?ania promocyjne w sektorze rolno-spo?ywczym, mi?dzynarodowe wydarzenia targowe w dziedzinie rolnictwa i przetwÛrstwa rolno-spo?ywczego, gospodarowanie nieruchomo?ciami oraz spÛ?kami o charakterze rolniczym.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Dodatkowe do?wiadczenie t?umaczy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodkÛw Unii Europejskiej: tak numer identyfikacyjny projektu: CCI:2014PL05FMOP001 Program operacyjny pomoc ?ywno?ciowa 2014ñ2020.
II.2.14) Informations complÈmentaires Przez termin w II.2.7 nale?y rozumie dwana?cie miesi?cy od dnia zawarcia umowy lub do wcze?niejszego ca?kowitego wykorzystania ?rodkÛw przeznaczonych na realizacj zamÛwienia.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
T?umaczenia ustne
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79530000 Services de traduction
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego obs?ugi w zakresie t?umacze ustnych podczas organizowanych przez KOWR spotka?, seminariÛw, konferencji, misji gospodarczych, rozmÛw biznesowych, oraz innych spotka ñ ustnych konsekutywnych oraz symultanicznych, w tym t?umacze ustnych z wykorzystaniem/zapewnieniem systemu do mobilnych t?umacze symultanicznych wraz z obs?ug techniczn ñ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Dodatkowe do?wiadczenie t?umaczy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przez termin w II.2.7 nale?y rozumie dwana?cie miesi?cy od dnia zawarcia umowy lub do wcze?niejszego ca?kowitego wykorzystania ?rodkÛw przeznaczonych na realizacj zamÛwienia.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 250-620715
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
T?umaczenia ustne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Summa Linguae Technologies S.A.
Adresse postale: ul. Josepha Conrada 63 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 31-357 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GTC AMG Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Rolna 155A Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-729 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 89 430.89 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/ +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec tre?ci SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pÛ?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie SIWZ, zamieszcza j rÛwnie na stronie internetowej, na ktÛrej jest zamieszczone og?oszenie o zamÛwieniu lub jest udost?pniona SIWZ, wzywaj?c WykonawcÛw do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego.
   9.  Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do ktÛrej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 10. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: nie zawiera brakÛw formalnych, uiszczono wpis. Wpis uiszcza si najpÛ?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowÛd jego uiszczenia do??cza si do odwo?ania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/ +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79530000 - Services de traduction 
79540000 - Services d'interprétation