Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 15/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de laboratoire de recherche

2021/S 199-519383  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Varsovie: Services de laboratoire de recherche 2021/S 199-519383 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Instytut Leków Adresse postale: ul. Che?mska 30/34 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-725 Pays: Pologne Courriel: k.zuraw@nil.gov.pl Téléphone: +48 223311557 Fax: +48 223311558 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nil.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://nil.ezamawiajacy.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: instytut badawczy
I.5) Activité principale Autre activité: dzia?alno? naukowo - badawcza
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?uga sekwencjonowania NGS (ang. Next Generation Sequencing) Numéro de référence: 15/NIL/ZZ-SP/21
II.1.2) Code CPV principal 73111000 Services de laboratoire de recherche
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonanie us?ugi sekwencjonowania NGS (ang. Next Generation Sequencing) dla prób dostarczonych w partiach z?o?onych od 1 do 200 próbek. Us?uga wykonana zostanie na podstawie materia?u - ca?kowitego DNA dostarczonego przez Zamawiaj?cego. Parametry DNA: ca?kowita ilo? 1ug (5ug Nanopore) st??enie w próbce >100 ng/ul czysto? (A260/A280)
   1. 8
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zamawiaj?cy zleca wykonanie us?ugi wielorazowej (w transzach)
   2.  Wykonanie us?ugi sekwencjonowania NGS (ang. Next Generation Sequencing) dla prób dostarczonych w partiach z?o?onych od 1 do 200 próbek.
   3.  Us?uga wykonana zostanie na podstawie materia?u - ca?kowitego DNA dostarczonego przez Zamawiaj?cego. Parametry DNA: ca?kowita ilo? 1ug (5ug Nanopore) st??enie w próbce >100 ng/ul czysto? (A260/A280)
   1. 8 Sekwencjonowanie NGS DNA genomu bakteryjnego o wielko?ci 2-3 mln par zasad z u?yciem platformy Illumina MiSeq; odczyty sparowane o d?ugo?ci 250 zasad; pokrycie 50x; adapter & quality trimming oraz sk?adanie genomów - 650 prób Sekwencjonowanie NGS DNA genomu bakteryjnego o wielko?ci 5-6 mln par zasad z u?yciem platformy Illumina MiSeq; odczyty sparowane o d?ugo?ci 250 zasad; pokrycie 50x; adapter & quality trimming oraz sk?adanie genomów - 1100 prób Sekwencjonowanie NGS DNA genomu bakteryjnego o wielko?ci 2-6 mln par zasad z u?yciem platformy Nanopore Minion; pokrycie 50x; adapter & quality trimming oraz sk?adanie genomów z wynikami Miseq - 100 prób
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: metoda fragmentacji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Szczegó?owe informacje w rozdz. III SWZ
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owych warunków w tym zakresie
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owych warunków w tym zakresie
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
a) Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca dla potwierdzenia umiej?tno?ci wykonania analiz sekwencjonowania technologiami NGS oraz sk?adania bakteryjnych struktur genomowych z?o?y kopie co najmniej 2 publikacji takich analiz z okresu ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie. b) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca z?o?y aktualny certyfikat jako?ci EMQN (European Molecular Quality Network), dokumentuj?cy ocen jako?ci sekwencjonowania NGS. c) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca wykaza si zrealizowaniem co najmniej jednej us?ugi, przedmiotem której jest sekwencjonowanie genomów bakteryjnych, o warto?ci nie ni?szej ni 200.000,00 z brutto w okresie ostatnich 3 latach lub je?li okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem warto?ci us?ug, przedmiotu, daty realizacji i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane oraz za??czenie dowodów potwierdzaj?cych, ?e us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zamawiaj?cy wymaga zawarcia umowy na warunkach okre?lonych w "Projektowanych postanowieniach umowy", stanowi?cych za??cznik nr 2 do SWZ. Zmiana postanowie niniejszej umowy mo?e nast?pi w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewa?no?ci w przypadku: a) wyst?pienia zdarze si?y wy?szej, jako zdarzenia zewn?trznie niemo?liwego do przewidzenia i niemo?liwego do zapobie?enia, które b?d mia?y wp?yw na sposób, cz?stotliwo? ?wiadczenia us?ug oraz wynagrodzenie, termin wykonania przedmiotu umowy i b?d powodowa?y konieczno? zmian w tym zakresie, b) wyst?pienia zmiany powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa, w zakresie maj?cym istotny wp?yw na realizacj przedmiotu Umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 15/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 12/02/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 15/11/2021 Heure locale: 10:30 Lieu:
Zgodnie z zapisami rozdzia?u XVII SWZ
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych - w trybie i na zasadach przepisów dzia?u IX ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
73111000 - Services de laboratoire de recherche