Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 23/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de leasing financier

2021/S 178-464451  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Pologne-Varsovie: Services de leasing financier

2021/S 178-464451

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 157-416378)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Obozowa 43
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 01-161
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Katarzyna Dudek
Courriel: bzp@mpo.com.pl
Téléphone: +48 223910100
Fax: +48 223910296
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpo.com.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Udzielenie limitu leasingowego w kwocie 27 000 000,00 z?otych netto na zakup taboru z wyposa?eniem dodatkowym oraz maszyn

Numéro de référence: SZP.27.45.2021.KD

II.1.2)
Code CPV principal
66114000 Services de leasing financier

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie limitu leasingowego o ??cznej warto?ci 27.000.000,00 z netto na zakup: 1) 16 szt. pojazdów bezpylnych, 2) 3 szt. pojazdów ci??arowych, 3) 3 szt. pojazdów kontenerowych z przyczepami, 4) 4 szt. ci?gników siod?owych wraz z naczep samowy?adowcz?, 5) 4 szt. ?adowarek ko?owych z dodatkowym wysypem, 6) 1 szt. wózka jezdniowego spalinowego z przesuwem bocznym, oraz dodatkowego wyposa?enia pojazdów wymienionych w pp. 1), 2) oraz 3) w system dynamicznego wa?enia, GPS oraz identyfikacji RFID, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 157-416378

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 16/09/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 23/09/2021

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 14/12/2021

Lire:

Date: 21/12/2021

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 16/09/2021

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 23/09/2021

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
66114000 - Services de leasing financier