Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2023/S 58-172065  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Varsovie: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2023/S 058-172065 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej WojewÛdzki Szpital Zaka?ny w Warszawie Adresse postale: ul. Wolska 37 Ville: WARSZAWA Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-201 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Urbanowicz Courriel: dzp@zakazny.pl TÈlÈphone: +48 223355212/214 Fax: +48 223355375 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zakazny.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
POST?POWANIE O UDZIELENIE ZAM. PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA US?UGI ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPAD"W NumÈro de rÈfÈrence: PN/01UO/01/2023
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga odbioru, transportu i utylizacji odpadÛw, zgodnie z formularzem ÑSpecyfikacja asortymentowo-cenowaî (za?. nr 1).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 159 278.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90520000 Services relatifs aux dÈchets radioactifs, toxiques, mÈdicaux et dangereux 90524400 Services de collecte, de transport et d'Èlimination de dÈchets hospitaliers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga odbioru, transportu i utylizacji odpadÛw, zgodnie z formularzem ÑSpecyfikacja asortymentowo-cenowaî (za?. nr 1).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Ilo?? posiadanych specjalistycznych pojazdÛw, ktÛrymi dysponuje Wykonawca / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 012-031950
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
POST?POWANIE O UDZIELENIE ZAM. PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA US?UGI ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPAD"W
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EMKA S.A.
Adresse postale: ul. Jaktorowska 15a Ville: ?yrardÛw Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 96-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Saba Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Przemys?owa 34 Ville: P?ock Code NUTS: PL923 P?ocki Code postal: 09-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 182 234.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 159 278.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   2.  Odwo?anie wnosi si? w terminie
:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/03/2023 POST?POWANIE O UDZIELENIE ZAM. PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA US?UGI ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPAD"W 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90520000 - Services relatifs aux déchets radioactifs, toxiques, médicaux et dangereux 
90524400 - Services de collecte, de transport et d'élimination de déchets hospitaliers